Ktl-icon-tai-lieu

vật liệu học

Được đăng lên bởi nvkhd1989
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 502 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3

B¶ng kª c¸c ký hiÖu viÕt t¾t ®­îc dïng trong s¸ch
(trong ngoÆc lµ cña n­íc ngoµi)
Ký hiÖu viÕt t¾t

Tªn gäi

§¬n vÞ ®o

a, b, c

th«ng sè m¹ng

nm

aK (KCU, KCV, KCT)

®é dai va ®Ëp

kJ/m2,
kG.m/cm2

A1, A3, Acm

c¸c nhiÖt ®é tíi h¹n cña thÐp
t­¬ng øng víi gi¶n ®å pha Fe-C

o

Ac1, Ac3, Accm

A1, A3, Acm khi nung nãng

0

Ar1, Ar3, Arcm

A1, A3, Acm khi lµm nguéi

0

AK

c«ng ph¸ hñy,
impact value, CVN energie

J, ft.lbf

B

mËt ®é tõ th«ng
(Br - mËt ®é tõ th«ng d­)

gaus, tesla

d, D
mm...

®­êng kÝ nh

E

m«®un ®µn håi

MPa, GPa

F

lùc, t¶i träng

N, kG, T

h

chiÒu cao

µm, mm, m...

H

c­êng ®é tõ tr­êng
(HC - lùc khö tõ)

¬stet

HB

®é cøng Brinen

kG/mm2

HRA, HRB, HRC

®é cøng R«cven theo thang A, B, C

HV

®é cøng Vicke

kG/mm2

KIC

®é dai ph¸ hñy biÕn d¹ng ph¼ng

MPa. m

l, L

chiÒu dµi

nm, µm, mm...

Ox, Oy, Oz, Ou

c¸c trôc täa ®é

S

tiÕt diÖn, mÆt c¾t, diÖn tÝ ch

mm2

to, To

nhiÖt ®é

o

t

thêi gian

s (gi©y),
min (phót),
h (giê)

C
C
C

nm,

C, oK

µm,

4
v

vËn tèc

mm/s, m/min

V

tèc ®é nguéi

o

α, β, γ

c¸c gãc täa ®é

α, β, γ, δ, ε, ξ...

c¸c dung dÞch r¾n

α, β, γ, δ (ë d¹ng chØ sè)

biÓu thÞ d¹ng thï h×nh, vÝ dô Feα

γ

khèi l­îng riªng, mËt ®é

ρt

b¸n kÝ nh cong

δ (A, EL)

®é gi∙n dµi t­¬ng ®èi

%

Ψ (Z, AR)

®é th¾t (tiÕt diÖn) t­¬ng ®èi

%

τ

øng suÊt tiÕp

MPa, kG/mm2,
psi, ksi

σ

øng suÊt, øng suÊt ph¸p

nh­ trªn

σb (Rm, TS)

giíi h¹n bÒn (kÐo)

nh­ trªn

σch (RY, σY)

giíi h¹n ch¶y vËt lý hay lý thuyÕt nh­ trªn

σ0,2 (R0,2, YS)

giíi h¹n ch¶y quy ­íc

nh­ trªn

σ®h (Re, ES)

giíi h¹n ®µn håi

nh­ trªn

η

®é nhít, ®é sÖt

P (poise)

C/s, oC/h

g/cm3

5

Lêi nãi ®Çu
Tuy vËt liÖu kim lo¹i cßn chiÕm ®Þa vÞ chñ chèt vµ rÊt quan träng, song
kh«ng cßn gi÷ ®­îc ng«i ®éc t«n trong chÕ t¹o c¬ khÝ v× ngoµi nã ra ng­êi ta
®ang sö dô ng ngµy mét nhiÒu h¬n ceramic, polyme vµ ®Æc biÖt lµ compozit. Trong
c¸c tr­êng ®¹i häc kü thuËt vµ chuyªn nghiÖp ®∙ vµ ®ang cã sù chuyÓn ®æi gi¶ng
d¹y m«n “Kim lo¹i häc vµ nhiÖt luyÖn” hay “VËt liÖu kim lo¹i” sang “VËt liÖu
häc” hay “VËt liÖu häc c¬ së”. Cuèn s¸ch nµy ra ®êi nh»m ®¸p øng yªu cÇu ®ã. ë
n­íc ngoµi ng­êi ta th­êng dïng tõ “Khoa häc vµ c«ng nghÖ vËt liÖu” (Materials
Science and Engineering) ®Ó ®Æt tªn cho lo¹i s¸ch nµy. Khoa häc vËt liÖu lµ m«n
häc nghiªn cøu mèi quan hÖ gi÷a tæ chøc vµ tÝ nh chÊt cña vËt liÖu, trªn c¬ së ®ã
C«ng nghÖ vËt liÖu cã môc tiªu lµ thiÕt kÕ hay biÕn ®æi tæ chøc vËt liÖu ®Ó ®¹t tíi
c¸c tÝ nh chÊt theo yªu cÇu.
Trong tÊt c¶ c¶ mäi c«ng viÖc cña kü s­ c¬ khÝ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật liệu học - Người đăng: nvkhd1989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
vật liệu học 9 10 106