Ktl-icon-tai-lieu

vật liệu học

Được đăng lên bởi thaopro315-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VẬT LIỆU HỌC
BOÄ MOÂN CÔ KHÍ

Chương 4
Biến dạng-Độ
cứng kim loại

CHƯƠNG 4: BIẾN DẠNG VÀ ĐỘ CỨNG KIM LOẠI
4-1. Biến dạng kim loại
a. Khái niệm:
Biến dạng kim loại là quá trình trong đó có sự thay đổi hình dạng và kích thước của mẫu thử
Biến dạng này trải qua 3 giai đoạn:
+ Biến dạng đàn hồi: Là biến dạng mà khi bỏ qua tác dụng ngoại lực, kim loại sẽ trở về vị trí ban
đầu
+ Biến dạng dẻo: Là biến dạng dư còn lại sau khi bỏ ngoại lực tác dụng. Biến dạng này xảy ra khi
ứng xuất trong kim loại vượt quá giới hạn đàn hồi của kim loại.
+ Phá hủy: Sảy ra khi ứng suất vượt quá giới hạn bền

Hình 4.1 Biến dạng của kim loại
b. Thí nghiệm kéo vật liệu dẻo
Dùng một mẫu thử cho tác dụng lực ở hai đầu, mối quan hệ giữa ứng suất và biến dạng trải qua
các giai đoạn sau:
+ Giai đoạn đàn hồi: Lực kéo tỉ lệ thuận với lượng biến dạng
+ Giai đoạn biến dạng dẻo: Lực kéo gần như không đổi, biến dạng tăng
+ Giai đoạn phá hủy: Lực tăng đến Fmax rồi giảm xuống trong khi biến dạng tăng không ngừng.
Khi đó thiết diện mẫu thử xuất hiện phần co thắt rồi đứt
a. Độ dãn dài tuyệt đối:
Là hiệu số giữa chiều dài ban đầu và chiều dài sau khi kéo của mẫu thử: L  LMax  L0
b. Độ dãn dài tương đối:
Là tỷ số giữa độ dãn dài tuyệt đối và chiều dài ban đầu của mẫu thử
L LMax  L0
A

(%)
L0
L0
c. Giải thích hiện tượng biến dạng dư và phá hủy:
Mạng tinh thể của kim loại là mạng đa tinh thể. Trong giai đoạn biến dạng đàn hồi, kích thước
của mạng tinh thể thay đổi dưới tác dụng của ngoại lực nhưng không có “xô lệch” nào diễn ra
1

VẬT LIỆU HỌC
BOÄ MOÂN CÔ KHÍ

Chương 4
Biến dạng-Độ
cứng kim loại

trong mạng tinh thể. Do đó khi bỏ tác dụng của ngoại lực, kim loại trở về trạng thái ban đầu. Khi
lực tác dụng vượt qua giới hạn đàn hồi, mạng tinh thể kim loại bị “xô lệch” nhiều, dẫn tới thay
đổi hoàn toàn kích thước mạng tinh thể. Kết thúc giai đoạn này, độ bền kim loại tăng lên
Do đó trong giai đoạn thứ ba, muốn có biến dạng phải tác dụng thêm ngoại lực, cho tới khi “xô
lệch” trong mạng tinh thể kim loại xảy ra quá nhiều, độ bền của kim loại giảm, dẫn tới phá hủy.
d. Ứng suất kéo:
Khi ta tác dụng một ngoại lực vuông góc với thiết diện chịu lực thì tại đó sẽ xuất hiện một ứng
xuất gọi là ứng suất pháp tuyến. Ứng suất này được tính theo công thức:
F
( N / mm 2 )
S
F: Lực kéo (N); S: Diện tích thiết diện chịu lực (mm 2 )
Ứng suất đàn hồi tới hạn  c là ứng suất tại đó bắt đầu phát sinh biến dạng dẻo

k 

e. Độ bền:
Là ứng suất lớn nhất phát sinh trong kim loại trong quá trình tác dụng lực
Đối với các...
BOÄ MOÂN CÔ KHÍ
VẬT LIỆU HỌC
Chương 4
Biến dạng-Độ
cứng kim loại
CHƯƠNG 4: BIẾN DẠNG VÀ ĐỘ CỨNG KIM LOẠI
4-1. Biến dạng kim loại
a. Khái niệm:
Biến dạng kim loại là quá trình trong đó có sự thay đổi hình dạng và kích thước của mẫu thử
Biến dạng này trải qua 3 giai đoạn:
+ Biến dạng đàn hồi: Là biến dạng mà khi bỏ qua tác dụng ngoại lực, kim loại sẽ trở về vị trí ban
đầu
+ Biến dạng dẻo: Là biến dạng dư còn lại sau khi bỏ ngoại lực tác dụng. Biến dạng này xảy ra khi
ứng xuất trong kim loại vượt quá giới hạn đàn hồi của kim loại.
+ Phá hủy: Sảy ra khi ứng suất vượt quá giới hạn bền
Hình 4.1 Biến dạng của kim loại
b. Thí nghiệm kéo vật liệu dẻo
Dùng một mẫu thử cho tác dụng lực ở hai đầu, mối quan hệ giữa ứng suất và biến dạng trải qua
các giai đoạn sau:
+ Giai đoạn đàn hồi: Lực kéo tỉ lệ thuận với lượng biến dạng
+ Giai đoạn biến dạng dẻo: Lực kéo gần như không đổi, biến dạng tăng
+ Giai đoạn phá hủy: Lực tăng đến Fmax rồi giảm xuống trong khi biến dạng tăng không ngừng.
Khi đó thiết diện mẫu thử xuất hiện phần co thắt rồi đứt
a. Độ dãn dài tuyệt đối:
Là hiệu số giữa chiều dài ban đầu và chiều dài sau khi kéo của mẫu thử:
0
LLL
Max
b. Độ dãn dài tương đối:
Là tỷ số giữa độ dãn dài tuyệt đối và chiều dài ban đầu của mẫu thử
(%)
0
0
0
L
LL
L
L
A
Max
c. Giải thích hiện tượng biến dạng dư và phá hủy:
Mạng tinh thể của kim loại là mạng đa tinh thể. Trong giai đoạn biến dạng đàn hồi, kích thước
của mạng tinh thể thay đổi dưới tác dụng của ngoại lực nhưng không có “xô lệch” nào diễn ra
1
vật liệu học - Trang 2
vật liệu học - Người đăng: thaopro315-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
vật liệu học 9 10 751