Ktl-icon-tai-lieu

vật liệu học

Được đăng lên bởi nvkhd1989
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1224 lần   |   Lượt tải: 34 lần
49
Ch!¬ng 2
biÕn d¹ng dÎo vµ c¬ tÝ nh
Trong ch! ¬ng nµ y tr× nh bµ y c¸ c hµ nh vi cña vË t liÖ u (chñ yÕ u lµ kim
lo¹i) d! íi t¸ c dông cña lùc c¬ c bªn ngoµ i, tøc lµ qu¸ tr× nh biÕn d¹ng dÎ o vµ
c ®Æc tr! ng cña nã. Nhê nh÷ng hiÓ u biÕ t c¬ n nµ y cã thÓ rót ra nh÷ng
nguyªn lý m cho t liÖ u trë nªn bÒn h¬n, cã nh phïp víi ®iÒu kiÖ n
m viÖ c vµ gia c«ng.
§èi víi vË t liÖ u, ®Æc biÖ t lµ kim lo¹i, c¸ c b¸ n thµ nh phÈ m ®! îc cung
p d! íi d¹ng d© y, thanh, h× nh, èng, tÊ m, l¸ , b¨ ng... nhê biÕ n d¹ng dÎ o (c¸ n)
nªn rÊ t tiÖ n cho söng. ë c nhµ y c¬ khÝ chóng th! êng ®! îc qua rÌ n
®Ó t¹o ph«i (cã d¹ng gÇ n gièng víi s¶ n phÈ m) tr! íc khi c¾t gät. ViÖ c kh¶ o s¸ t
biÕ n d¹ng dÎ o kh«ng nh÷ng gióp hiÓ u biÕ t chÝ nh qu¸ tr× nh ®ã ®iÒu quan
träng n÷a lµ cßn lµ m râ ®! îc b¶ n chÊ t cña c¸ c ®Æc tr! ng c¬ nh cïng c¸ c
biÖ n ph¸ p n© ng cao, sù biÕ n ®æi c¬ nh m theo còng nh! ch kh¾c phôc
nh÷ng hiÖ u øng kh«ng thuË n.
2.1.
BiÕ n d¹ng dÎ o vµ ph¸ hñy
2.1.1.
Kh¸i niÖm
Khi kÐo tõ theo chiÒu trôc mét mÉ u kim lo¹i trßn, i ta ®! îc biÓu ®å
kÐo [hay cßn gäi lµ biÓ u ®å i träng (hay øng suÊ t) - biÕ n d¹ng] víi d¹ng ® n
h× nh ®! îc tr× nh bµ y ë h× nh 2.1. BiÓ u ®å y cho ta mét kh¸ i niÖ m chung vÒ
c lo¹i biÕ n d¹ng vµ ph¸ hñy.
- Khi t¶i träng ®Æt vµ o nhá, F < F
®h
, ®é biÕ n d¹ng (ë ®© y biÓ u thÞ b» ng
®é gi n dµ i l) tû lÖ c nhÊ t víi t¶ i träng, khi bá t¶ i träng biÕ n d¹ng mÊ t ®i.
BiÕ n d¹ng nh! y ®! îc gäi lµ biÕ n d¹ng ®µn håi. VÝ dô, d! íi t¶ i träng F
1
u bÞ dµ i thªm ®o¹n O1, nh! ng khi nhÊ c (bá) t¶ i träng ®i mÉ u l¹i trë l¹i kÝ ch
th! íc ban ®Ç u.
nh 2.1. S¬ ®å biÓu ®å t¶i träng -
biÕn d¹ng ®iÓn h× nh cña kim lo¹i.
vật liệu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật liệu học - Người đăng: nvkhd1989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
vật liệu học 9 10 48