Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu học

Được đăng lên bởi Mỹ Đặng Văn Mỹ
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 571 lần   |   Lượt tải: 5 lần
4.
Thaám
cacbon.
a.
Ñònh
nghóa
vaø
muïc
ñích
yeâu
caàu
ñoái
ùi
ùp
thaám
.
Ñònh
nghóa
:
Thaám cacbon laø phöông phaùp hoùa n hieät luyeän bao goàm laøm baõo hoøa (thaám, khueách taùn)
cacbon vaøo beà maët chi tieát ñöôïc cheá taïo ø theùp cacbon thaáp (< 0, 3%) roài tieáp theo toâi vaø ram thaáp.
Muïc
ñích:
_ Laøm cho b eà maët chi tieát cöùng (> 6 0 HRC), coù tính choáng maøi moøn cao, chòu mo ûi toát coøn loõi vaãn deûo
dai (30 ÷ 40 HRC) .
_ Aùp duïng cho caùc chi tieát maøi m oøn raát maïnh ôû beà maët, ñoàng thôøi
chòu taûi troïng lôùn vaø va ñaäp,
uoán, xoaén,
nhö baùnh raêng trong hôïp soá cuûa xe toâ.
Yeâu
caàu
ñoái
ùi
lôùp
thm:
Quaù trình thaám cacbon thoûa caùc yeâu caàu sau:
_ Ñoái vôùi beà maët:
Thaønh p haàn cacbon C = 0, 8 ÷ 1%.
Löôïng cacbon giaûm daàn töø b eà maët vaøo loõi .
Ñoä cöùng 60 HRC.
Khoâng taïo löôùi XeII ôû lôùp thaám.
_ Ñoái vôùi loõi:
Toå chöùc coù haït nhoû ( caáp 5 ÷ 6), daïng hình kim nhoû mòn .
Ñaûm baûo ñoä beàn, deûo, dai vaø ñoä cöùng (30 ÷ 40).
b.
AÛnh
höôûng
cuûa
nhieät
ñoä
vaø
thôøi
gian
ñeán
quùa
trình
thaám
cacbon.
1)
Nhieät
ñoä
thaám:
_ Nhieät ñoä thaám > Ac3 (900 ÷ 9 50
0
C).
_ Nhieät ñoä thaám phuï thuoäc baûn chaát cuûa theùp:
_ Ñoái vôùi theùp baûn chaát haït nhoû, nhieät ñoä t haám 93 0 ÷ 950
0
C.
_ Ñoái vôùi theùp baûn chaát haït lôùn, nhieät ñ thaám < 9 30
0
C (900 ÷ 920
0
C).
2)
Thôøi
gian
thaám
phuï
thuoäc
caùc
yeáu
toá
sau:
_ Chieàu daøy lôùp thaám cacbon, chieàu saâu caøng lôùn thì thôøi gian thaám caøng daøi.
_ Nhieät ñoä thaám caøng cao thì thôøi gian thaám caøng ngaén.
_ Moâi tröôøng thaám, toác ñoä thaám trong loûng > k hí > raén.
c.
Caùc
phöông
phaùp
thaám
cacbon.
1)
Chaát
thaám
theå
raén
.
Chaát thaám laø hoãn hôïp chuû yeáu laø than goã ñaäp nhoû khoaûng 3 ÷ 5 mm (chieám 80 ÷ 8 5%)
vaø moät löôïng nhoû (10 ÷ 15 %) muoái cacbonat (Na2CO3, BaCO3) laø chaát xuùc taùc ñöôïc troän ñeàu.
Nhieät ñoä thaám 880 ÷ 900
0
C.
Cho hoãn hôïp thaám troän ñeàu vaøo hôïp cuøng vôùi chi tieát, ñaäy k ín roài ñem nung cho ñeán nhieät ñoä
nung seõ xaû y ra caùc quaù trình sau:
_
Than goã chaùy thieáu oâxy taïo neân oâxyt cacbon:
2C + O2 2CO
_ Khí CO gaëp beà maët theùp laïi phaân tích:
2CO CO 2 + Cnguyeân töû
_ Cacbon nguyeân töû vöø môùi taïo thaønh haáp thuï vaø khueách taù n vaøo theùp ôû daïng du ng dòch raén
Vật liệu học - Trang 2
Vật liệu học - Người đăng: Mỹ Đặng Văn Mỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Vật liệu học 9 10 350