Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu học, PGS. TS. Mai Đình Thắng, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 288 trang   |   Lượt xem: 730 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
Bé m«n VËt liÖu vμ CNVL - Khoa C¬ khÝ

PGS-TS Mai §×nh Th¾ng
Chñ biªn

VËt liÖu häc
(dïng cho sinh viªn ngµnh C¬)

Hμ néi -2007

Môc lôc
Môc lôc
C¸c ký hiÖu dïng trong s¸ch
Lêi nãi ®Çu
Ch−¬ng 1: CÊu tróc vËt liÖu
1.1 M¹ng tinh thÓ vµ « c¬ b¶n
1.2 Kh¸i niÖm vÒ hÖ vµ líp tinh thÓ
1.3 Ký hiÖu mÆt vµ ph−¬ng tinh thÓ
1.4 M¹ng lËp ph−¬ng thÓ t©m
1.5 M¹ng lËp ph−¬ng diÖn t©m
1.6 M¹ng lôc gi¸c xÕp chÆt
1.7 So s¸nh kiÓu m¹ng LPDT vµ LGXC
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
Ch−¬ng 2:

TÝnh dÞ h−íng cña tinh thÓ
TÝnh thï h×nh
Kh¸i niÖm vÒ lùc liªn kÕt nguyªn tö
Kh¸i niÖm vÒ ®−êng kÝnh nguyªn tö
Kh¸i niÖm vÒ ®¬n vµ ®a tinh thÓ
KhuyÕt tËt trong m¹ng tinh thÓ
§Æc ®iÓm cÊu tróc cña thuû tinh
§Æc ®iÓm cÊu tróc cña gèm
§Æc ®iÓm cÊu tróc cña p«lyme
Sù h×nh thμnh tæ chøc cña kim lo¹i vμ
hîp kim tõ tr¹ng th¸i láng
2.1 Kim lo¹i nguyªn chÊt vµ hîp kim
2.2 Nh÷ng quy luËt c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh kÕt tinh
2.3 Gi¶n ®å pha cña hîp kim hai cÊu tö
2.4 Gi¶n ®å pha cña hîp kim s¾t - cacbon
2.5 §Æc ®iÓm ®«ng ®Æc khi nguéi nhanh kim lo¹i láng
Ch−¬ng 3. BiÕn d¹ng vμ c¬ tÝnh cña vËt liÖu
3.1 Gi¶n ®å thö kÐo kim lo¹i
3.2 BiÕn d¹ng ®µn håi
3.3 BiÕn d¹ng dÎo
3.4 Nung kim lo¹i sau biÕn d¹ng dÎo nguéi
3.5 §Æc ®iÓm biÕn d¹ng cña vËt liÖu p«lyme
3.6 Sù ph¸ huû
Ch−¬ng 4. NhiÖt luyÖn thÐp
4.1 Kh¸i niÖm më ®Çu
4.2 Lý thuyÕt chuyÓn biÕn trong nhiÖt luyÖn thÐp
4.3 C«ng nghÖ nhiÖt luyÖn thÐp

Trang
3
5
7
9
10
12
13
17
20
21
22
23
23
24
26
27
28
37
38
39
41
41
47
59
72
82
83
83
85
86
99
104
105
111
111
115
127

3

4.4 C¸c d¹ng nhiÖt luyÖn ®Æc biÖt
4.5 Ho¸ nhiÖt luyÖn
Ch−¬ng 5. Giíi thiÖu chung vÒ thÐp
5.1 ThÐp cac bon
5.2 C¬ së vÒ thÐp hîp kim
Ch−¬ng 6. ThÐp kÕt cÊu
6.1 ThÐp chÕ t¹o m¸y
6.2 ThÐp x©y dùng
Ch−¬ng 7. VËt liÖu dông cô
7.1 ThÐp vµ vËt liÖu dông cô dao c¾t
7.2 ThÐp dông cô ®o
7.3 ThÐp dông cô biÕn d¹ng nguéi
7.4 ThÐp dông cô khu«n biÕn d¹ng nãng
Ch−¬ng 8. ThÐp vμ hîp kim cã tÝnh n¨ng ®Æc biÖt
8.1 VËt liÖu chèng ¨n mßn
8.2 ThÐp vµ hîp kim chÞu nãng
Ch−¬ng 9. Gang
9.1 C¸c lo¹i gang
9.2 §Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i gang chÕ t¹o m¸y
9.3 Gang x¸m
9.4 Gang cÇu
9.5 Gang rÌn
9.6 Mét sè lo¹i gang kh¸c
9.7 C¸c d¹ng nhiÖt luyÖn gang
Ch−¬ng 10. Kim lo¹i vμ hîp kim mÇu
10.1 Nh«m vµ hîp kim nh«m
10.2 §ång vµ hîp kim ®ång
10.3 C¸c hîp kim æ tr−ît
Ch−¬ng 11. VËt liÖu polyme
11.1 Nh÷ng vÊn ®Ò chung
11.2 C¸c s¶n phÈm cña polyme
Ch−¬ng 12. VËt liÖu v« c¬
12.1 Kh¸i niÖm chung
12.2 Gèm
12.3 VËt liÖu chÞu löa
12.4 Thuû tinh vµ gèm thuû tinh
Ch−¬ng 13. VËt liÖu compozit
13.1 §Æc ®iÓm chung v...
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
Bé m«n VËt liÖu vμ CNVL - Khoa C¬ khÝ
PGS-TS Mai §×nh Th¾ng
Chñ biªn
VËt liÖu häc
(dïng cho sinh viªn ngµnh C¬)
Hμ néi -2007
Vật liệu học, PGS. TS. Mai Đình Thắng, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu học, PGS. TS. Mai Đình Thắng, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
288 Vietnamese
Vật liệu học, PGS. TS. Mai Đình Thắng, Học viện Kỹ thuật Quân sự 9 10 942