Ktl-icon-tai-lieu

VẬT LIỆU KHÓ GIA CÔNG

Được đăng lên bởi Pavel Hùng
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 876 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 1. GIỚI THIỆU VẬT LIỆU KHÓ GIA CÔNG
1.1 Sơ đồ phân loại các loại vật liệu

VËt liÖu polimer

VËt liÖu
Composit
VËt liÖu
kim lo¹i

Hình 1-1

VËt liÖu
ceramic

Sơ đồ phân loại các loại vật liệu

1.1.1 Vật liệu kim loại để chế tạo các kết cấu
1.1.3 Vật liệu xây dựng
1.1.4. Vật liệu điện - điện tử
1.1.5. Vật liệu composit
1.1.6. Vật liệu hữu cơ/ polyme chuyên dụng
1.1.7. Vật liệu vô cơ :
• Gốm,
• Vật liệu chịu lửa,
• Vật liệu thuỷ tinh, gốm thuỷ tinh,
• Vật liệu cách nhiệt (Vật liệu cách nhiệt hữu cơ, vật liệu cách nhiệt vô
cơ;
• Vật liệu vửa và bê tông chịu lửa
• Vật liệu kỹ thuật lạnh (Vật liệu cách nhiệt lạnh, vật liệu hút ẩm,...
• Vật liệu gốm trên cơ sở nền ôxit (Trang 146 )
1.1.8 Vật liệu bôi trơn
1.1.9 Vật liệu ma sát
1.1.10 Vật liệu chống mài mòn
1.1.11 Vật liệu cao su

2

Hiện nay có khoảng trên 40.000 - 80.000 vật liệu đã chế tạo sẳn. Vì vậy chọn
vật liệu cho phù hợp các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu kinh tế và các yêu cầu khác là
những vấn đề được thế giới quan tâm . Hợp kim khó gia công được phân loại dựa theo
nhiều đặc điểm khác nhau : theo nhiệt độ khó chảy, theo độ cứng, Vật liệu có độ bền
theo cơ tính của vật liệu,... Sau đây chúng ta sẽ xét một số kim loại và hợp kim :
1.2 Vật liệu kim loại
1.2.1 Kim loại khó chảy TRANG 4
Vật liệu khó nóng chảy là các loại kim loại có nhiệt độ nóng chảy T > 1539 oC
hoặc các kim loại kết hợp với các nguyên tố hợp kim khác.
Ví dụ :
Ti
= 1672 oC
Zr
= 1855 oC
Cr
= 1875 oC
oC
oC
V
= 1900
Hf
= 1975
Nb
= 2415 oC
Mo = 2610 oC
Ta
= 2996 oC
Tc
= 2700 oC
Re
= 3180 oC
W
= 3410 oC
1.2 .2 Thép hợp kim
Thép hợp kim được chia ra theo nhiều dấu hiệu khác nhau:
1. Thép chịu ăn mòn trong các môi trường khác nhau.
2. Thép chịu nhiệt (Thép không gỉ//INOX).
3. Thép bền nhiệt .
4. Thép có độ bền cao.
5. Hợp kim bột kim loại.
6. Hợp kim cứng .Hợp kim do biến cứng ;Hợp kim được chế tạo với những thành
phần các chất khác nhau.
1.2.3 Các hợp kim đặc biệt khác TRANG 4
1. Thép đặc biệt có nhiệt độ làm việc đến 700 oC.
2.
3.
4.
5.

oC

Hợp kim bền nhiệt trên nền Niken ( Nhiệt độ làm việc đến 1100
)
oC
Hợp kim nền Mo và Nb có nhiệt độ làm việc đến 1500 .
Hợp kim nền vônfram ( W) có nhiệt độ làm việc đến 2000 oC.
Thép hợp kim chịu ăn mòn . Trong thực tế có 3 nhóm chính sau đây :

Nhóm I - Thép chịu ăn mòn hợp kim thấp có độ bền cao
Bảng 1.1
Tên nguyên
C
Cr
Ni
Mn Mo W
V
tố
Thành phần 0,25 <=
<=
<= <= <= <=
%
0,45
5
2,5
1,5 1,5 1,5
1
Giới
bền

hạn

Si
<=
1

160 - 220 KG/mm2

Nhóm II : thép chịu ăn mòn có độ bền cao
3

Tên nguyên
tố
Thành ...
2
Chương 1. GII THIU VT LIU KHÓ GIA CÔNG
1.1 Sơ đồ phân loi các loi vt liu
Hình 1-1 Sơ đồ phân loi các loi vt liu
1.1.1 Vt liu kim loi để chế to các kết cu
1.1.3 Vt liu xây dng
1.1.4. Vt liu đin - đin t
1.1.5. Vt liu composit
1.1.6. Vt liu hu cơ/ polyme chuyên dng
1.1.7. Vt liu vô cơ :
Gm,
Vt liu chu la,
Vt liu thu tinh, gm thu tinh,
Vt liu cách nhit (Vt liu cách nhit hu cơ, vt liu cách nhit vô
cơ;
Vt liu va và bê tông chu la
Vt liu k thut lnh (Vt liu cách nhit lnh, vt liu hút m,...
Vt liu gm trên cơ s nn ôxit (Trang 146 )
1.1.8 Vt liu bôi trơn
1.1.9 Vt liu ma sát
1.1.10 Vt liu chng mài mòn
1.1.11 Vt liu cao su
VËt liÖu polimer
VËt liÖu
Composit
VËt liÖu
ceramic
VËt liÖu
kim lo¹i
VẬT LIỆU KHÓ GIA CÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VẬT LIỆU KHÓ GIA CÔNG - Người đăng: Pavel Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
VẬT LIỆU KHÓ GIA CÔNG 9 10 367