Ktl-icon-tai-lieu

Vật Liệu Kĩ Thuật

Được đăng lên bởi Lam Ngọc Dương
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
80
PhÇn II
Hîp kim vµ
biÕn ®æi tæ chøc
Ch!¬ng 3
Hîp kim vµ gi¶n ®å pha
Trong thùc tÕ, ®Æc biÖt trong c¬ khÝ vµ x©y dùng, ng!êi ta kh«ng dïng
thuÇn kim lo¹i nguyªn chÊt, nguyªn tè hãa häc vµ hîp chÊt hãa häc mµ th!êng lµ
tæ hîp c¸c chÊt c¬ b¶n trªn. Khi hßa trén c¸c nguyªn tè, hîp chÊt hãa häc víi nhau
b»ng c¸ch nÊu ch¶y láng chóng, trong qu¸ tr×nh lµm nguéi tiÕp theo c¸c chÊt ®!a
vµo cã nh÷ng t!¬ng t¸c víi nhau, t¹o nªn cÊu tróc míi vµ do ®ã cã tÝnh chÊt kh¸c
®i, ®«i khi kh¸c h¼n, vËt liÖu trë nªn ®a d¹ng h¬n, thÝch øng h¬n trong sö dông.
ChÝnh ch!¬ng nµy gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã cho hÖ hîp kim (vËt liÖu kim lo¹i) vµ c¸c
nguyªn lý cho hîp kim còng hoµn toµn thÝch hîp vµ øng dông ®!îc cho hÖ vËt liÖu
v« c¬ - ceramic vµ cã thÓ c¶ cho hÖ vËt liÖu h÷u c¬ - polyme.
3.1.
CÊu tróc tinh thÓ cña hîp kim
3.1.1.
Kh¸i niÖm vÒ hîp kim
a.
§Þnh nghÜa
Hîp kim lµ vËt thÓ cña nhiÒu nguyªn tè vµ mang tÝnh kim lo¹i (dÉn ®iÖn,
dÉn nhiÖt cao, dÎo, dÔ biÕn d¹ng, cã ¸nh kim). Hîp kim ®!îc t¹o thµnh trªn c¬
kim lo¹i: gi÷a hai kim lo¹i víi nhau (nh! lat«ng: Cu vµ Zn) mµ còng cã thÓ lµ gi÷a
mét kim lo¹i víi mét ¸ kim (nh! thÐp, gang: Fe vµ C), song nguyªn tè chÝnh vÉn lµ
kim lo¹i, ®ã lµ hîp kim ®¬n gi¶n hay gi÷a nguyªn tè chÝnh lµ kim lo¹i víi hai hay
nhiÒu nguyªn tè kh¸c, ®ã lµ hîp kim phøc t¹p. Nguyªn tè kim lo¹i chÝnh, chøa
nhiÒu nhÊt (> 50%) ®!îc gäi lµ nÒn hay nguyªn tè chñ. Thµnh phÇn cña c¸c
nguyªn tè trong hîp kim (vµ trong ceramic) th!êng ®!îc biÓu thÞ b»ng phÇn tr¨m
khèi l!îng (khi b»ng phÇn tr¨m nguyªn tö ph¶i chØ ®Þnh râ kÌm theo), trong
polyme ®!îc biÓu thÞ b»ng phÇn tr¨m thÓ tÝch.
b.
!
u viÖt cña hîp kim
C¸c kim lo¹i nguyªn chÊt thÓ hiÖn râ !u viÖt trong dÉn nhiÖt, dÉn ®iÖn v×
chóng cã c¸c chØ tiªu nµy cao nhÊt nh! c¸c d©y dÉn ®iÖn ®Òu ®!îc lµm b»ng nh«m,
®ång nguyªn chÊt. Tuy nhiªn trong chÕ t¹o c¬ khÝ, thiÕt bÞ, ®å dïng... c¸c vËt liÖu
®em dïng th!êng lµ hîp kim v× so víi c¸c kim lo¹i nguyªn chÊt nã cã c¸c ®Æc tÝnh
phï hîp h¬n vÒ sö dông, gia c«ng vµ kinh tÕ.
1) Tr!íc hÕt c¸c vËt liÖu c¬ khÝ ph¶i cã ®é bÒn cao ®Ó chÞu ®!îc t¶i cao khi
lµm viÖc nh!ng ®ång thêi còng kh«ng ®!îc gißn ®Ó dÉn ®Õn ph¸ hñy. C¸c kim lo¹i
nguyªn chÊt nãi chung rÊt dÎo (rÊt dÔ d¸t máng, kÐo sîi ngay ë tr¹ng th¸i nguéi -
Vật Liệu Kĩ Thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật Liệu Kĩ Thuật - Người đăng: Lam Ngọc Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Vật Liệu Kĩ Thuật 9 10 296