Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu kỹ thuật

Được đăng lên bởi hungnunchaku-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 973 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VẬT LIỆU KỸ THUẬT
(MATERIAL SCIENCE AND ENGINEERING)
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI CUÔI KỲ
1.

Cho các mác thép sau: 20Cr, 18CrMnTi, C20, thuộc nhóm thép gì,
thành phần hóa học?. Người ta muốn sử dụng chúng để chế tạo các chi
tiết làm việc trong điều kiện tải trọng tĩnh lẫn va đập, vừa chịu được
mài mòn ở bề mặt, lập quy trình nhiệt luyện phù hợp thỏa mãn cầu yêu

2.

cầu thiết kế trên.
Cho các mác thép: C40, C45, C50, 40Cr, 45Cr, 50Cr, thuộc nhóm thép
gì, thành phần hóa học?. Lập quy trình nhiệt luyện để nhận được lõi có

3.

cơ tính tổng hợp cao nhất, bề mặt vẫn có độ cứng khá cao.
Thép CD90: Tôi ở nhiệt độ 760-780 oC, nhiệt độ ram 180 oC độ cứng
đạt được >= 64 HRC. Thép 80W18Cr4VMo(P18): Tôi ở nhiệt độ 12801290 oC, nhiệt độ ram 560-580 oC, ram 3 lần độ cứng đạt được >= 64
HRC. Giải thích vì sao có sự khác nhau giữa nhiệt độ tôi và nhiệt độ

4.

ram?
Người ta muốn sử dụng thép 1050(SAE) để chế tạo trục có tổ chức tế vi
đồng đều trên toàn tiết diện, độ cứng khoảng 23 HRC. Lập quy trình
nhiệt luyện để sản xuất chi tiết này . a

1

(b)
Hình 1. Giản đồ chữ ‘C’ cho thép ( a) 1050 và (b) 10110
5.

Một trục xoay truyền tải trọng từ một động cơ điện được làm bằng thép
1050. Giới hạn chảy nhỏ nhất phải đạt được 145000 psi đồng thời độ
giản dài tương đối của nó nhỏ nhất phải là 15% để đat được độ dai cần
thiết. Thiết kế quy trình nhiệt luyện để sản xuất trục này.

2

Hình 2. Ảnh hưởng của %C và các phương pháp nhiệt luyện tới cơ
tính thép C

3

Hình 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ ram tới cơ tính của thép 1050
6.

Chọn vật liệu và thiết kế quy trình nhiệt luyện phù hợp để sản xuất trục
ô tô và bánh răng truyền chuyển động (theo cơ cấu dưới đây):

Hình 4. Mô hình lắp ráp giữa bánh răng và trục quay ô tô
4

Ghi chú: Yều cầu chọn loại thép phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đồng thời tiết
kiệm giá thành sản phẩm
7.

Hoàn thành bảng sau:
Thép
Nhiệt độ , oC

1035

10115

727

727

810

800

Không
thích
hợp

Không
thích
hợp

Nhiệt độ
A1
Nhiệt độ A3 và Acm
Nhiệt độ thường
hóa
8.

Sử dụng giản đồ chữ ‘C’ cho thép cacbon cùng tích, xác định cấu trúc
cuối cùng đạt được của một mẫu nhỏ sau mỗi quá trình nhiệt luyện sau,
mgiar sử rằng mẫu thép được nung tới nhiệt độ 760 oC và giữ nhiệt vừa

a.

đủ để thu được cấu trúc hoàn toàn austenit:
Làm nguội nhanh tới 700 oC, giữ khoảng 10000s, sau đó làm nguội tới

b.

nhiệt độ môi trường
Làm nguội nhanh tới 600 oC, giữ khoảng 4s rồi làm nguội nhanh tới
450 oC, giữ khoảng 10s sau đó làm nguội tới nhiệt độ môi trường.

5

Hình 5. Giản đồ chữ ‘C’ của thé...
VẬT LIỆU KỸ THUẬT
(MATERIAL SCIENCE AND ENGINEERING)
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI CUÔI KỲ
1. Cho các mác thép sau: 20Cr, 18CrMnTi, C20, thuộc nhóm thép gì,
thành phần hóa học?. Người ta muốn sử dụng chúng để chế tạoc chi
tiết làm việc trong điều kiện tải trọng tĩnh lẫn va đập, vừa chịu được
mài mòn bề mặt, lập quy trình nhiệt luyện phù hợp thỏa mãn cầu yêu
cầu thiết kế trên.
2. Cho các mác thép: C40, C45, C50, 40Cr, 45Cr, 50Cr, thuộc nhóm thép
gì, thành phần hóa học?. Lập quy trình nhiệt luyện để nhận được lõi
cơ tính tổng hợp cao nhất, bề mặt vẫn có độ cứng khá cao.
3. Thép CD90: Tôi nhiệt độ 760-780
o
C, nhiệt độ ram 180
o
C độ cứng
đạt được >= 64 HRC. Thép 80W18Cr4VMo(P18): Tôi ở nhiệt độ 1280-
1290
o
C, nhiệt độ ram 560-580
o
C, ram 3 lần độ cứng đạt được >= 64
HRC. Giải thích sao sự khác nhau giữa nhiệt độ tôi nhiệt độ
ram?
4. Người ta muốn sử dụng thép 1050(SAE) để chế tạo trục có tổ chức tế vi
đồng đều trên toàn tiết diện, độ cứng khoảng 23 HRC. Lập quy trình
nhiệt luyện để sản xuất chi tiết này . a
1
Vật liệu kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu kỹ thuật - Người đăng: hungnunchaku-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Vật liệu kỹ thuật 9 10 679