Ktl-icon-tai-lieu

Vật Liệu Kỹ Thuật

Được đăng lên bởi Lam Ngọc Dương
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 173 lần   |   Lượt tải: 0 lần
253
Ch!¬ng 6
hîp kim mµu vµ bét
Trong ch!¬ng nµy sÏ kh¶o s¸t c¸c hîp kim kh«ng ph¶i trªn c¬ së s¾t hay
theo c¸ch gäi th«ng dông ë n!íc ta còng nh! mét sè n!íc lµ hîp kim mµu vµ c¸c
hîp kim ®!îc chÕ t¹o theo ph!¬ng ph¸p bét, trong ph!¬ng ph¸p nµy c¸c cÊu tö
chØ ®!îc trén lÉn nhau mét c¸ch c¬ häc ë tr¹ng th¸i r¾n (kh¸c víi theo ph!¬ng
ph¸p truyÒn thèng ® häc lµ trén lÉn b»ng nÊu ch¶y). Tuy hai lo¹i hîp kim nµy
kh«ng ®!îc dïng víi khèi l!îng lín nh! thÐp, gang song tû lÖ cña chóng ngµy
mét t¨ng vµ cã c¸c ®Æc tÝnh sö dông vµ c«ng nghÖ rÊt !u viÖt trong mét sè tr!êng
hîp.
6.1.
Hîp kim nh«m
VÒ ph!¬ng diÖn s¶n xuÊt vµ øng dông, nh«m vµ hîp kim nh«m chiÕm vÞ trÝ
thø hai sau thÐp. Së dÜ nh! vËy v× vËt liÖu nµy cã c¸c tÝnh chÊt phï hîp víi nhiÒu
c«ng dông kh¸c nhau, trong mét sè tr!êng hîp ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ lín,
kh«ng thÓ thay thÕ ®!îc.
6.1.1.
Nh«m nguyªn chÊt vµ ph©n lo¹i hîp kim nh«m
a.
C¸c ®Æc tÝnh cña nh«m nguyªn chÊt
Nh«m lµ kim lo¹i cã nhiÒu ®Æc tÝnh næi tréi.
-
Khèi l!îng riªng nhá
(2,7
g/cm
3
), kho¶ng b»ng 1/3 cña thÐp. ChÝnh nhê
!u ®iÓm nµy mµ ng!êi ta !u tiªn xÐt sö dông nã khi ph¶i gi¶m nhÑ tèi ®a khèi
l!îng cña hÖ thèng hay kÕt cÊu (nh! trong hµng kh«ng, vËn t¶i ®Ó tiÕt kiÖm n¨ng
l!îng ph¶i t×m c¸ch gi¶m t¶i träng kh«ng t¶i, t¨ng t¶i träng cã Ých).
-
TÝnh chèng ¨n mßn nhÊt ®Þnh trong khÝ quyÓn
nhê lu«n lu«n cã líp mµng
«xyt (Al
2
O
3
), xÝt chÆt b¸m ch¾c vµo bÒ mÆt. §Ó t¨ng tÝnh chèng ¨n mßn trong khÝ
quyÓn ng!êi ta lµm cho líp b¶o vÖ nµy dµy lªn b»ng c¸ch anod hãa, nhê ®ã nh«m
vµ c¸c hîp kim nh«m cã thÓ dïng trong x©y dùng, trang trÝ néi thÊt mµ kh«ng cÇn
bo vÖ.
-
DÉn ®iÖn cao
, tuy chØ b»ng 62% cña ®ång nh!ng do khèi l!îng riªng
ch!a b»ng 1/3 nªn víi c¸c ®Æc tÝnh vÒ truyÒn ®iÖn nh! nhau vµ truyÒn dßng ®iÖn
cã c!êng ®é nh! nhau, d©y dÉn nh«m chØ nhÑ b»ng nöa d©y ®ång, l¹i bÞ nung nãng
Ýt h¬n.
-
TÝnh dÎo rÊt cao
, do kiÓu m¹ng A1 rÊt dÔ biÕn d¹ng dÎo nhÊt lµ khi kÐo
sîi, d©y vµ c¸n máng thµnh tÊm, l¸, b¨ng, mµng (foil), Ðp ch¶y thµnh c¸c thanh dµi
víi c¸c biªn d¹ng (profile) phøc t¹p rÊt kh¸c nhau.
Ngoµi c¸c !u viÖt kÓ trªn nã còng cã nh÷ng ®Æc tÝnh kh¸c cÇn ph¶i ®Ó ý.
-
NhiÖt ®é ch¶y t!¬ng ®èi thÊp
(660
o
C) mét mÆt lµm dÔ dµng cho nÊu ch¶y
khi ®óc, nh!ng còng lµm nh«m vµ hîp kim kh«ng sö dông ®!îc ë nhÖt ®é cao h¬n
300
÷
400
o
C.
-
§é bÒn, ®é cøng thÊp
, ë tr¹ng th¸i ñ
σ
b
= 60MPa,
σ
0,2
= 20MPa, HB 25.
Tuy nhiªn do cã kiÓu m¹ng A1 nã cã hiÖu øng hãa bÒn biÕn d¹ng lín, nªn ®èi víi
nh«m vµ hîp kim nh«m, biÕn d¹ng nguéi víi l!îng Ðp kh¸c nhau lµ biÖn ph¸p hãa
bÒn th!êng dïng.
Vật Liệu Kỹ Thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật Liệu Kỹ Thuật - Người đăng: Lam Ngọc Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Vật Liệu Kỹ Thuật 9 10 235