Ktl-icon-tai-lieu

Vật Liệu Kỹ Thuật

Được đăng lên bởi Lam Ngọc Dương
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
304
304
Ch!¬ng 8
vËt liÖu polyme
VËt liÖu polyme lµ lo¹i vËt liÖu cã tèc ®é ph¸t triÓn rÊt nhanh trong nh÷ng
n¨m gÇn ®©y (sau ®¹i chiÕn II), ®!îc sö dông réng ri trong sinh ho¹t còng nh!
trong kü thuËt, chiÕm tû lÖ ngµy mét cao. Kh¸c víi c¸c vËt liÖu truyÒn thèng (kim
lo¹i, ceramic), vËt liÖu polyme cã søc c¹nh tranh lín nhê c¸c ®Æc tÝnh nhÑ, rÎ, dÔ
t¹o h×nh, t¹o mµu s¾c... Râ rµng lµ vËt liÖu nµy ®ãng vai trß ngµy mét quan träng,
nh! mét sè nhµ khoa häc ® cho r»ng hiÖn loµi ng!êi b¾t ®Çu vµo thêi kú vËt liÖu
polyme.
Së dÜ cã tªn gäi nh! vËy lµ do nã ®!îc t¹o thµnh chñ yÕu tõ
polyme
(nhãm
chÊt h÷u c¬ tæng hîp), do vËy cßn cã tªn lµ
h÷u c¬
. Mét tªn kh¸c còng kh¸ th«ng
dông lµ chÊt dÎo (plastics) lµ gäi theo nhãm chiÕm tû lÖ chñ yÕu trong lo¹i nµy.
Polyme ®Çu tiªn mµ loµi ng!êi biÕt lµ lo¹i cã nguån gèc tù nhiªn, tõ thùc, ®éng vËt
(gç, cao su, b«ng len, da, t¬ vµ ngay c¶ protein, enzim, tinh bét, xenlul«). Trong
thÕ kû 20 loµi ng!êi ® tæng hîp ®!îc polyme víi gi¸ rÎ vµ cã c¸c tÝnh chÊt !u viÖt
h¬n polyme tù nhiªn, ® më ra sù ph¸t triÓn nh¶y vät cho lo¹i vËt liÖu nµy.
Cã thÓ ®Þnh nghÜa polyme nh! sau: "
Polyme lµ mét hîp chÊt gåm c¸c ph©n
tö ®!îc h×nh thµnh do sù lÆp l¹i nhiÒu lÇn cña mét lo¹i hay nhiÒu lo¹i nguyªn tö
hay mét nhãm nguyªn tö (®¬n vÞ cÊu t¹o monome) liªn kÕt víi nhau víi sè l!îng
kh¸ lín ®Ó t¹o nªn mét lo¹t c¸c tÝnh chÊt mµ chóng thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ khi lÊy
®i hoÆc thªm vµo mét vµi ®¬n vÞ cÊu t¹o
".
Còng gièng nh! kim lo¹i vµ ceramic, c¸c tÝnh chÊt cña polyme còng phô
thuéc vµo cÊu tróc. §Ó lµm râ mèi liªn quan nµy sÏ lÇn l!ît tr×nh bµy nh÷ng ®Æc
®iÓm vÒ cÊu tróc ph©n tö (b¶n chÊt hãa häc, khèi l!îng, h×nh d¹ng) polyme vµ cÊu
tróc tinh thÓ (sù s¾p xÕp c¸c m¹ch ph©n tö) polyme, trªn c¬ së ®ã gi¶i thÝch c¸c
tÝnh chÊt, c«ng dông còng nh! c¸ch chÕ t¹o vµ t¹o h×nh cho c¸c lo¹i vËt liÖu
polyme.
8.1.
CÊu tróc ph©n tö polyme
Kh¸c víi c¸c vËt liÖu ® häc, c¸c ph©n tö polyme cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng.
Tr!íc tiªn hy ®i tõ hy®r«cacbon lµ nguån gèc phÇn lín chÊt h÷u c¬ ®Ó tõ ®ã tæng
hîp nªn polyme.
8.1.1.
Ph©n tö hy®r«cacbon
Nh! ® tr×nh bµy ë môc 1.1.2, trong ph©n tö hy®r«cacbon c¸c liªn kÕt gi÷a
c¸c nguyªn tö lµ ®ång hãa trÞ. Mçi nguyªn tö cacbon cã bèn ®iÖn tö tham gia vµo
liªn kÕt nµy (h×nh 1.1c), trong ®ã mçi nguyªn tö hy®r« chØ cã mét ®iÖn tö liªn kÕt.
Liªn kÕt
®¬n
tån t¹i khi mçi mét trong hai nguyªn tö liªn kÕt (lµ C vµ H) ®Òu gãp
mét ®iÖn tö; cßn liªn kÕt gi÷a hai nguyªn tö cacbon lµ nhê mçi nguyªn tö trong
chóng gãp chung hai ®iÖn tö, tøc cã liªn kÕt
®«i
. VÝ dô ph©n tö ethylen C
2
H
4
cã thÓ
®!îc tr×nh bµy d!íi d¹ng:
Vật Liệu Kỹ Thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật Liệu Kỹ Thuật - Người đăng: Lam Ngọc Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Vật Liệu Kỹ Thuật 9 10 643