Ktl-icon-tai-lieu

Vật Liệu Kỹ Thuật

Được đăng lên bởi Lam Ngọc Dương
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
329
Ch!¬ng 9
compozit
Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i dÉn tíi c¸c nhu cÇu to lín
vÒ lo¹i vËt liÖu ®ång thêi cã nhiÒu tÝnh chÊt mµ c¸c vËt liÖu võa häc (kim lo¹i,
ceramic, polyme) khi ®øng riªng rÏ kh«ng cã ®!îc mµ næi bËt lµ lo¹i võa bÒn l¹i
võa nhÑ, rÎ l¹i cã tÝnh chèng ¨n mßn cao. Compozit (hay cßn gäi lµ vËt liÖu kÕt
hîp) ra ®êi trong mÊy chôc n¨m gÇn ®©y ®¸p øng ®!îc c¸c yªu cÇu ®ã, ® øng
dông vµ ph¸t triÓn tíi tr×nh ®é cao quy luËt
kÕt hîp
- mét quy luËt phæ biÕn trong
tù nhiªn. Ngµnh khoa häc vµ c«ng nghÖ vÒ compozit ® cã nhiÒu s¶n phÈm dïng
trong mäi lÜnh vùc: tõ «t«, m¸y bay cho ®Õn vËt liÖu chØnh h×nh vµ hiÖn ph¸t triÓn
m¹nh ®Õn møc nhiÒu ng!êi cho r»ng thÕ kû 21 sÏ lµ v¨n minh cña compozit.
9.1.
Kh¸i niÖm vÒ compozit
9.1.1.
Quy luËt kÕt hîp
Tõ l©u ng!êi ta ® biÕt sù kÕt hîp tÝnh chÊt cña c¸c pha trong vËt liÖu ®a
pha. VÝ dô, ®é bÒn cao cïng víi ®é dÎo t!¬ng ®èi tèt cña thÐp cïng tÝch lµ sù kÕt
hîp cña ®é dÎo, ®é dai cao cña nÒn ferit víi tÝnh cøng v÷ng cña c¸c tÊm (h¹t)
xªmentit n»m xen trong ®ã. Gç, tre kh¸ cøng v÷ng, bÒn, dai chÝnh lµ nhê c¸c tÝnh
chÊt t!¬ng øng cña sîi xenlul« (bÒn, dai) ®!îc ph©n bè theo h!íng x¸c ®Þnh víi
lignin (cøng v÷ng) bao quanh. §ã lµ b»ng c¸c con ®!êng
kÕt hîp tù nhiªn
. B»ng
con ®!êng
kÕt hîp nh©n t¹o
c¸c pha cã b¶n chÊt kh¸c nhau theo mét kiÕn tróc
®Þnh tr!íc sÏ b¶o ®¶m t¹o nªn mét tæ hîp c¸c tÝnh chÊt phï hîp víi c¸c yªu cÇu sö
dông ®Ò ra.
VËy compozit lµ lo¹i vËt liÖu nhiÒu pha kh¸c nhau vÒ mÆt hãa häc, hÇu nh!
kh«ng tan vµo nhau, ph©n c¸ch nhau b»ng ranh giíi pha, kÕt hîp l¹i nhê sù can
thiÖp kü thuËt cña con ng!êi
theo nh÷ng s¬ ®å thiÕt kÕ tr!íc
, nh»m tËn dông vµ
ph¸t triÓn nh÷ng tÝnh chÊt !u viÖt cña tõng pha trong compozit cÇn chÕ t¹o.
9.1.2.
§Æc ®iÓm vµ ph©n lo¹i
a.
§Æc ®iÓm
Compozit cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh sau.
- Lµ vËt liÖu nhiÒu pha mµ chóng th!êng rÊt kh¸c nhau vÒ b¶n chÊt, kh«ng
hßa tan lÉn nhau vµ ph©n c¸ch nhau b»ng ranh giíi pha. Trong thùc tÕ, phÇn lín
compozit lµ lo¹i hai pha gåm nÒnpha liªn tôc trong toµn khèi, cèt lµ pha ph©n
gi¸n ®o¹n.
- NÒn vµ cèt cã tû lÖ, h×nh d¸ng, kÝch th!íc vµ sù ph©n bè theo thiÕt kÕ ®
®Þnh tr!íc.
- TÝnh chÊt cña c¸c pha thµnh phÇn ®!îc kÕt hîp l¹i ®Ó t¹o nªn tÝnh chÊt
chung cña compozit. Tuy nhiªn ®ã kh«ng ph¶i lµ sù céng ®¬n thuÇn tÊt c¶ c¸c tÝnh
chÊt cña c¸c pha thµnh phÇn khi chóng ®øng riªng rÏ mµ chØ lùa chän trong ®ã
nh÷ng tÝnh chÊt tèt vµ ph¸t huy thªm.
Vật Liệu Kỹ Thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật Liệu Kỹ Thuật - Người đăng: Lam Ngọc Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Vật Liệu Kỹ Thuật 9 10 648