Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu làm khuôn đúc Bùi Quang Bính Học viện Kỹ thuật Quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 704 lần   |   Lượt tải: 1 lần
häc viÖn kü thuËt qu©n sù
Bïi quang bÝnh

vËt liÖu lµm khu«n
(dïng cho ®µo t¹o §¹i häc chuyªn ngµnh ®óc - nhiÖt luyÖn )

hµ néi 2001
1

häc viÖn kü thuËt qu©n sù
khoa c¬ khÝ

§Ò c-¬ng gi¸o tr×nh

vËt liÖu lµm khu«n

(dïng cho ®µo t¹o §¹i häc chuyªn ngµnh ®óc - nhiÖt luyÖn )

hµ néi 2001
2

häc viÖn kü thuËt qu©n sù
phßng ®µo t¹o

Ngµy

phª duyÖt
th¸ng

n¨m 2001

gi¸m ®èc häc viÖn

§Ò c-¬ng gi¸o tr×nh

vËt liÖu lµm khu«n

(dïng cho ®µo t¹o §¹i häc chuyªn ngµnh ®óc - nhiÖt luyÖn )

hµ néi 2001
3

®Ò c-¬ng
Ch-¬ng më ®Çu
Ch-¬ng 1.

vËt liÖu lµm khu«n
1.1. C¬ së ho¸ lý cña lý thuyÕt vÒ c¸c tÝnh chÊt cña vËt liÖu lµm khu«n
1.1.1. §é ph©n t¸n cña c¸t vµ ®Êt sÐt lµm khu«n

1.1.2. Lùc ph©n tö ë bÒ mÆt ph©n giíi gi÷a c¸c pha

1.1.3. Tæ chøc vµ tÝnh chÊt cña c¸c líp bÒ mÆt ph©n giíi gi÷a c¸c pha
1.1.4. Sù h×nh thµnh c¸c tæ chøc trong c¸c hÖ ph©n t¸n

1.2. C¸t lµm khu«n

1.2.1. Thµnh phÇn kho¸ng chÊt cña c¸t lµm khu«n
1.2.2. Thµnh phÇn ®é h¹t

1.2.3. Thµnh phÇn ®Êt sÐt cña c¸t lµm khu«n

1.2.4. Nh÷ng tÝnh chÊt c«ng nghÖ vµ c¸c ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh
1.2.5. Ph©n lo¹i c¸t lµm khu«n

1.2.6. C¸c vËt liÖu lµm khu«n chÞu löa cao

1.3. ChÊt dÝnh

1.3.1. §Êt sÐt lµm khu«n

1.3.2. C¸c chÊt dÝnh kh¸c

1.4. VËt liÖu phô lµm khu«n

1.4.1. VËt liÖu chèng ch¸y dÝnh c¸t

1.4.2. VËt liÖu phô cã t¸c dông b¶o vÖ

1.4.3. VËt liÖu phô cã tÝnh chÊt nhiÖt lý ®Æc biÖt
1.4.4. ChÊt xóc t¸c ®«ng r¾n
1.4.5. ChÊt gi¶m ®é nhít
1.4.6. ChÊt t¹o bät

1.4.7. ChÊt lµm t¨ng thêi gian sèng cña hçn hîp lµm khu«n
4

1.4.8. ChÊt hoµ tan

1.4.9. ChÊt æn ®Þnh huyÒn phï

1.4.10. ChÊt phô thªm lµm t¨ng tÝnh dÎo, tÝnh lón cña khu«n, ruét
1.4.11. Nh÷ng chÊt thªm ®Æc biÖt

Ch-¬ng 2

. Hçn hîp lµm khu«n

2.1. §¹i c-¬ng vµ ph©n lo¹i

2.2. TÝnh chÊt c«ng nghÖ cña hçn hîp lµm khu«n
2.3. Hçn hîp c¸t sÐt

2.3.1. Hçn hîp lµm khu«n t-¬i kh«ng ho¸ cøng
2.3.2. Hçn hîp lµm khu«n kh«
2.3.3. Hçn hîp c¸t ®Öm

2.3.4. Quy tr×nh chuÈn bÞ hçn hîp c¸t - ®Êt sÐt
2.3.5. Hçn hîp khu«n b¸n vÜnh cöu

2.3.6. Hçn hîp khu«n ph¸t nhiÖt vµ c¸ch nhiÖt

2.4. Hçn hîp lµm khu«n, ruét tù ®«ng cøng kh«ng qua nung nãng
2.4.1. Hçn hîp ®«ng r¾n dïng khÝ CO2

2.4.2. Hçn hîp tù ®«ng r¾n d¹ng dÎo

2.4.3. Hçn hîp bét nh·o tù ®«ng r¾n
2.5. Hçn hîp c¸t - nhùa ®«ng r¾n nguéi
2.5.1. Hçn hîp ®«ng r¾n nguéi trªn c¬ së nhùa cacbamit
2.5.2. Hçn hîp ®«ng r¾n nguéi trªn c¬ së nhùa cacbamit - furan
2.5.3. Hçn hîp ®«ng r¾n nguéi trªn c¬ së nhùa fªnolphoocmandehi
2.5.4. Hçn hîp ®«ng r¾n nguéi trªn c¬ së nhùa fªnol furan
2.6. Hçn hîp lµm ruét ®«ng r¾n qua sÊy
2.6.1....
1
häc viÖn kü thuËt qu©n sù
Bïi quang bÝnh
t liÖu lµm khu«n
(dïng cho ®µo t¹o §¹i häc chuyªn ngµnh ®óc - nhiÖt luyÖn )
hµ néi 2001
Vật liệu làm khuôn đúc Bùi Quang Bính Học viện Kỹ thuật Quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu làm khuôn đúc Bùi Quang Bính Học viện Kỹ thuật Quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
Vật liệu làm khuôn đúc Bùi Quang Bính Học viện Kỹ thuật Quân sự 9 10 669