Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu nano

Được đăng lên bởi trantan88
Số trang: 201 trang   |   Lượt xem: 3410 lần   |   Lượt tải: 15 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

INTERNATIONAL TRAINING INSTITUTE FOR MATERIALS SCIENCE
VIỆN

VẬT LIỆU CÓ CẤU TRÚC NANO
NANOSTRUCTURED MATERIALS

PHẦN III
VẬT LIỆU TỪ CÓ CẤU TRÚC NANO & SPINTRONICS
NANOTRUCTURED MAGNETIC MATERIALS

PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn

HANOI-2010

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn

PHẦN I: VẬT LIỆU BÁN DẪN CẤU TRÚC NANO
PGS. TS. Nguyễn Văn Hiếu

PHẦN II: VẬT LIỆU QUANG TỬ VÀ QUANG ĐIỆN TỬ CẤU TRÚC NANO
TS. Nguyễn Văn Quy

PHẦN III: VẬT LIỆU TỪ CẤU TRÚC NANO & SPINTRONICS
PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn

PHẦN IV: CÁC VẬT LIỆU NANO KHÁC VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn
PGS. TS. Nguyễn Văn Hiếu
TS. Nguyễn Văn Quy
Nguyen Anh Tuan - ITIMS-2010

CẤU TRÚC PHẦN MÔN HỌC
Phần III: Vật liệu từ cấu trúc nano & Spintronics
•
•
•
•
•
•
•

TÍNH CHẤT TỪ CHUNG Ở THANG NANOMÉT
VẬT LIỆU TỪ KHỐI CÓ CẤU TRÚC NANO
MÀNG MỎNG TỪ CẤU TRÚC NANO
DÂY TỪ VÀ ỐNG TỪ NANO
HẠT TỪ NANO, DOT TỪ VÀ CHÙM NANO TỪ
PHÂN TỬ VÀ NGUYÊN TỬ TỪ CÔ LẬP
CÁC KỸ THUẬT HIỆN ĐẠI QUAN SÁT VÀ PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC TỪ NANO

Phần VI: Các vật liệu nano khác và một số vấn đề liên quan
•
•
•
•
•
•
•

CÁC VẬT LIỆU NANO CARBON
CÁC VẬT LIỆU NANO CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT KHÁC
HOÁ HỌC NANO
KHÍA CẠNH AN TOÀN VÀ NHỮNG THÁCH THỨC CỦA VẬT LIỆU NANO
CÁC CẤU TRÚC NANO TRONG TỰ NHIÊN
ĐIỆN TỬ HỌC PHÂN TỬ, NGUYÊN TỬ, VÀ THÔNG TIN LƯỢNG TỬ
TƯƠNG LAI CỦA CÔNG NGHỆ NANO
Nguyen Anh Tuan - ITIMS-2010

CHƯƠNG 3: VẬT LIỆU TỪ CẤU TRÚC NANO & SPINTRONICS
NANOSTRUCTURED MAGNETIC MATERIALS & SPINTRONICS

3.1. Tính chất từ ở thang nano
3.2. Hạt từ nano, dot từ và các chùm nano từ
3.3. Vật liệu từ khối có cấu trúc nano
3.4. Màng mỏng từ cấu trúc nano

Spintronics

3.5. Dây từ và ống từ nano
3.6. Phân tử và nguyên tử từ cô lập - Nam châm phân tử
3.7. Các kỹ thuật hiện đại quan sát và phân tích các đặc trưng
cấu trúc từ nano

Nguyen Anh Tuan - ITIMS-2010

3.1. Tính chất từ ở thang nano
- Một số cấu trúc hình học nano tiêu biểu:

Chuỗi hạt
nano
Dot nano
Dây nano dạng dải

Dây nano
dạng trụ

Dot ngược (Antidot)
Tiếp xúc nano
Ống nano

Bậc nano bề mặt kề cận

Xuyến (vòng) nano

Màng mỏng được tạo cấu trúc
nano theo khuôn mẫu (pattern).
Nguyen Anh Tuan - ITIMS-2010

3.1. Tính chất từ ở thang nano
NHỮNG TÍNH CHẤT TỪ NỔI BẬT Ở THANG NANO SO VỚI DẠNG KHỐI:
- Hành vi nội tại của các cấu trúc nano từ bị thay đổi bởi:
+ hiệu ứng kích thước bị giới hạn
+ hiệu ứng bề mặt
Vấn đề đặt ra: giới hạn bao nhiêu nguyên tử để vẫn duy trì được hành vi
nội tại của một nam châm khối ?

Tính chất/hà...
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
INTERNATIONAL TRAINING INSTITUTE FOR MATERIALS SCIENCE
VIN
HANOI-2010
V
V
T LI
T LI
U C
U C
Ó
Ó
C
C
U TR
U TR
Ú
Ú
C NANO
C NANO
NANOSTRUCTURED MATERIALS
NANOSTRUCTURED MATERIALS
PGS. TS. NguynAnhTun
PH
PH
N III
N III
V
V
T LI
T LI
U T
U T
C
C
Ó
Ó
C
C
U TR
U TR
Ú
Ú
C NANO & SPINTRONICS
C NANO & SPINTRONICS
NANOTRUCTURED MAGNETIC MATERIALS
NANOTRUCTURED MAGNETIC MATERIALS
Vật liệu nano - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu nano - Người đăng: trantan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
201 Vietnamese
Vật liệu nano 9 10 545