Ktl-icon-tai-lieu

vật liệu xây dựng

Được đăng lên bởi Nguyễn Đức Quân
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN HỌC: VLXD

CHƯƠNG 1: NHỮNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VLXD

Chương 1
NHỮNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG

I- Các tính chất vật lý chủ yếu của VLXD
1- Khối lượng riêng.
a- Định nghĩa
Là khối lượng của một đơn vị thể tích vật liệu ở trạng thái hoàn toàn đặc chắc (không có lỗ
rỗng).
Ký hiệu: a
b- Công thức xác định:

γa 

G
(kg/cm3, g/cm3…)
Va

(1-1)

Trong đó:
G :là khối lượng mẫu thí nghiệm ở trạng thái hoàn toàn đặc chắc (kg, tấn...)
Va: Là thể tích mẫu thí nghiệm ở trạng thái hoàn toàn đặc chắc (m3, cm3..)
c- Cách xác định
Tuỳ theo từng loại vật liệu mà có cách xác định khác nhau
* Đối với vật liệu có thể coi là hoàn toàn đặc chắc (như kính, thép…) ta dùng phương pháp cân
và đo kích thước chính xác rooit áp dụng công thức (1-1).
* Đối với vật liệu rời rạc không đặc chắc và có kích thước hình học không rõ ràng (như cát,
gạch , đá) ta tiến hành bằng phương pháp tỷ trọng.
+ Mẫu được sấy khô cân xác định được G,
+ Sau đó nghiền mịn phá vỡ kết cấu lỗ rỗng và cho vào bình tỷ trọng ta xác định được Va bằng
thể tích nước dời đi khi cho bột thí nghiệm vào.
d- Ý nghĩa
Khối lượng riêng dùng để tính độ đặc, độ rỗng của vật liệu, phân biệt các vật liệu cùng loại và
áp dụng để tính vật liệu thành phần cấp phối cho bê tông xi măng
2- Khối lượng thể tích
a- Định nghĩa
Là khối lượng của một đơn vị thể tích vật liệu ở trạng thái tự nhiên có cả lỗ rỗng.
Ký hiệu: 0
b- Công thức xác định:

γ0 

G
(kg/cm3, g/cm3…)
V0

(1-2)

Trong đó:
G :là khối lượng mẫu thí nghiệm ở trạng thái hoàn toàn đặc chắc (kg, tấn...)
V0: Là thể tích mẫu thí nghiệm ở trạng thái tự nhiên (m3, cm3..)
c- Cách xác định
Tuỳ theo từng loại vật liệu mà có cách xác định khác nhau thông thường xác định khối lượng
thể tích có 3 phương pháp
* Đối với vật liệu có thể gia công theo kích thước hình học rõ ràng (như khối lập phương, khối
hình trụ…) ta dùng phương pháp cân và đo kích thước chính xác rồi áp dụng công thức (1-2).
* Đối với vật liệu không có kích thước hình học rõ ràng ta tiến hànhnhư sau

Tổ bộ môn cơ sở

Giáo viên : Hồ Tiến Nghĩa

MÔN HỌC: VLXD

CHƯƠNG 1: NHỮNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VLXD

+ Mẫu được sấy khô ở nhiệt độ 100- 1100c cân xác định được G
+ Bọc một lớp Paraphin cách nước và ta lại tiếp tục cân xác định được G1
+ Sau đó cho nước vào bình lực đầu bình có thể tích nước là V1, sau khi cho vật liệu vào bình
có thể tích nước là V2 . ta xác định được V0
V0 = V2 – V1 - VParaphin
VParaphin =

G1  G
γ Paraphin

(Paraphin = 0.9)

Trong đó:
V1: là thể tích nước ban đầu trong bình.
V2: Là th...
MÔN HC: VLXD CHƯƠNG 1: NHNG TÍNH CHT CƠ BN CA VLXD
T bn cơ s Giáo viên : H Tiến Nghĩa
Chương 1
NHNG TÍNH CHT CƠ BN CA VT LIU XÂY DNG
I- Các tính cht vt lý ch yếu ca VLXD
1- Khi lượng riêng.
a- Định nghĩa
khi lượng ca mt đơn v th tích vt liu trng thái hoàn toàn đặc chc (không có l
rng).
hiu:
a
b- Công thc xác định:
a
a
V
G
γ
(kg/cm
3
, g/cm
3
…) (1-1)
Trong đó:
G :là khi lượng mu thí nghim trng thái hoàn toàn đặc chc (kg, tn...)
V
a
: Là th tích mu thí nghim trng thái hoàn toàn đặc chc (m
3
, cm
3
..)
c- Cách xác định
Tu theo tng loi vt liu mà có cách xác định khác nhau
* Đối vi vt liu có th coi là hoàn toàn đặc chc (như kính, thép…) ta dùng phương pháp cân
đo kích thước chính xác rooit áp dng công thc (1-1).
* Đối vi vt liu ri rc không đặc chc và có kích thước hình hc không rõ ràng (như cát,
gch , đá) ta tiến hành bng phương pháp t trng.
+ Mu được sy khô cân xác định được G,
+ Sau đó nghin m
n phá v kết cu l rng và cho vào bình t trng ta xác định được V
a
bng
th tích nước di đi khi cho bt thí nghim vào.
d- Ý nghĩa
Khi lượng riêng dùng đểnh độ đặc, độ rng ca vt liu, phân bit các vt liu cùng loi và
áp dng để tính vt liu thành phn cp phi cho bê tông xi măng
2- Khi lượng th tích
a- Định nghĩa
khi lượng ca mt đơn v th tích vt liu trng thái t
nhiên có c l rng.
hiu:
0
b- Công thc xác định:
0
0
V
G
γ
(kg/cm
3
, g/cm
3
…) (1-2)
Trong đó:
G :là khi lượng mu thí nghim trng thái hoàn toàn đặc chc (kg, tn...)
V
0
: Là th tích mu thí nghim trng thái t nhiên (m
3
, cm
3
..)
c- Cách xác định
Tu theo tng loi vt liu mà có cách xác định khác nhau thông thường xác định khi lượng
th tích có 3 phương pháp
* Đối vi vt liu có th gia công theo kích thước hình hc rõ ràng (như khi lp phương, khi
hình tr…) ta dùng phương pháp cân và đo kích thước chính xác ri áp dng công thc (1-2).
* Đối vi vt liu không có kích thước hình hc rõ ràng ta tiến hànhnhư sau
vật liệu xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật liệu xây dựng - Người đăng: Nguyễn Đức Quân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
vật liệu xây dựng 9 10 860