Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu xây dựng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 1 lần
0

Viện khoa học và công nghệ xây dựng giao thông
Trường ñại học GTVT
Huuphamduy@gmail.com

LỜI NÓI ðẦU
Trong các công trình xây dựng, vật liệu xây dựng có vị trí ñáng kể. Chất
luợng của vật liệu ảnh hưởng lớn ñến chất lượng và tuổi thọ công trình. Chi phí
về vật liệu xây dựng chiếm ñến 40 ÷ 60% tổng chi phí xây dựng. Tuỳ theo ñặc
tính và qui mô của công trình, việc lựa chọn vật liệu ñóng vai trò quyết ñịnh
ñến chất lượng và giá thành của công trình.
Giáo trình vật liệu xây dựng ñược biên soạn theo chương trình ñào tạo
ngành xây dựng công trình giao thông do hội ñồng ngành công trình xây dựng
lập và ñược Bộ giáo dục và ðào tạo phê duyệt. Giáo trình trình bày những vấn
ñề chung, những cơ sở khoa học về thành phần, cấu trúc, tính chất, phương
pháp thiết kế, các giải pháp công nghệ. Các vật liệu chính cho ngành xây dựng:
ñá, xi măng, bê tông, bi tum, bê tông asphalt, polime, sơn, thép và các vật liệu
khác ñã ñược trình bày trong giáo trình.
Trong quá trình biên soạn, các tác giả ñã tham khảo nhiều tài liệu trong
và ngoài nước trong thời gian gần ñây và ñược viết theo phương châm: cơ bản,
hiện ñại và Việt Nam.
Giáo trình dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành công trình và
các ngành có liên quan khác, ñồng thời cũng có thể làm tài liêu tham khảo cho
các học viên cao học, kỹ sư xây dựng và cán bộ nghiên cứu.
Giáo trình biên soạn theo sự phân công như sau:
GS.TS. Phạm Duy Hữu- chủ biên, viết lời nói ñầu và các chương 5, 6, 7, 9,
10, 11 và 12.
TS. Ngô Xuân Quảng viết chương 1, 2, 3.
Mai ðình Lộc viết chương 4, 8.
Trong quá trình biên soạn các tác giả ñã ñược tập thể Bộ môn Vật liệu xây dựng
Trường ñại học Giao thông Vận tải và các nhà khoa học ñóng góp nhiều ý kiến
quý báu. Các tác giả xin chân thành cảm ơn.
Giáo trình biên soạn không tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi ñã nhận ñược
ý kiến ñóng góp phê bình của bạn ñọc.
1

Các tác giả
CÁC TỪ CHÌA KHÓA
Phạm Duy Hữu, Các tính chất vật lý, các tính chất cơ học, ñá thiên nhiên,
vật liệu gốm, bê tông, xi măng, bitum, bitum dầu mỏ, gỗ, thép xây dựng,
vật liệu polyme, sơn.
CHƯƠNG 1
NHỮNG TÍNH CHẤT CHỦ YẾU CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG
1. KHÁI NIỆM

Các vật liệu xây dựng có thể tồn tại ở trạng thái rắn hay lỏng, có nguồn
gốc tự nhiên hay nhân tạo, có bản chất vô cơ hay hữu cơ. Bản chất vật lý của
vật liệu ñược xác ñịnh bằng các thông số vật lý ñặc trưng cho thành phần và
cấu trúc, thí dụ như khối lượng riêng, khối lượng thể tích, ñộ rỗng, ñộ mịn, v.
v…
Khi ñã sử dụng vào các công trình xây dựng, quá trình khai thác, sử dụng...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu xây dựng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Vật liệu xây dựng 9 10 882