Ktl-icon-tai-lieu

Vật lý đại cương

Được đăng lên bởi PK Do
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1373 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường Đại học Trà Vinh

QT7.1/PTCT1-BM7
BÀI GIẢNG MÔN HỌC

CHƯƠNG TRÌNH: VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIỆN-QUANG)
TÊN MÔN HỌC:
VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG 2 ( ĐIỆN- QUANG)
MÃ SỐ:
THỜI LƯỢNG
CHƯƠNG TRÌNH:

12012

ĐIỀU KIỆN
TIÊN QUYẾT:

SV cần có các kiến thức nền như sau:
- Hình học giải tích (Các phép tính về véctơ)
- Toán Cao cấp.
- Cơ-Nhiệt đại cương.

MÔ TẢ MÔN HỌC:

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về Điện, Quang.
- Cung cấp các hiện tượng Cơ bản về: Điện, Quang- Các
định luật cơ bản về: Điện , quang.
- Giúp tính toán được các bài toán, các thông về điện từ, về
quang học, ứng dụng trong các ngành Cơ khí, Cắt may, Kỹ
Thuật Điện, Điện tử,Viễn thông…

ĐIỂM ĐẠT:

* Lý thuyết: 100% điểm
- Hiện diện trên lớp: 10% điểm
- Kiểm tra tổng quát KQHT: 20 % điểm
- Kiểm tra hết môn : 70% điểm

CẤU TRÚC MÔN HỌC:

KQHT 1: Nhận biết được trường tĩnh điện, tính
chất của nó.

45T ( 3 ĐVHT)

KQHT 2: Giải thích được hiện tượng điện hưởng
(cảm ứng điện), hiện tượng phân cực chất điện môi
KQHT 3: Giải được bài toán về mạch điện phân
nhánh.
KQHT 4: Giải thích được sự tương tác giữa dòng
điện với dòng điện, giữa từ trường với hạt mang điện.
KQHT 5: Trình bày được hiện tượng cảm ứng điện
từ, điều kiện tồn tại của dòng điện cảm ứng.
KQHT 6: Trình bày được mối liên hệ giữa điện &
từ theo định tính và theo định lượng
KQHT 7: Trình bày được bản chất sóng điện từ của
ánh sáng, giải thích được hiện tượng giao thoa, nhiễu
xạ.

Vật Lí Đại Cương A2 (Điện – Quang)

1

Trường Đại học Trà Vinh
Thời
lượng
Kết quả học
GD
tập
(trên
lớp)

QT7.1/PTCT1-BM7

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC
Hình thức đánh giá
Mức độ yêu cấu

Viết&
trắc
nghiệm

Thao
tác

TT
BT về
thực
nhà
tế

Đề
tài

Tự
học

X

X

X

X

6 tiết

Sinh viên chuẩn X
bị bài trước với
số tiết tối thiểu X
bằng giờ có mặt
X
trên lớp

X

X

KQHT 4

6 tiết

X

X

X

KQHT 5

6 tiết

X

X

X

KQHT 6

6 tiết

X

X

X

KQHT 7

7 tiết

X

X

X

KQHT 1

8 tiết

KQHT 2

6 tiết

KQHT 3

ĐÁNH GIÁ CUỐI MÔN HỌC
HÌNH THỨC:

THỜI GIAN:
NỘI DUNG:

-

Thi viết trên giấy thi.
Trắc nghiệm

1.
2.

90 phút đối với thi viêt.
60 phút đối với trắc nghiệm.

Trọng tâm:
- Biết được các hiện tượng về điện & từ và giao thoa
nhiễu xạ ánh sáng, giải thích được một hiện tường về
điện, từ, giao thoa và nhiễu xạ
- Tính toán các thông số trong sơ đồ mạch điện, các
thông số của từ trường, điện trường.
- Phân biệt các hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ, phân
cực.. tính toán các thông số của quang học

Vật Lí Đại Cương A2 (Điện – Quang)

2

Trường Đại học Trà Vinh

QT7.1/PTCT1-BM7
NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌ...
Trường Đại hc Trà Vinh QT7.1/PTCT1-BM7
Vt Lí Đại Cương A2 (Đin – Quang)
1
BÀI GING MÔN HC
CHƯƠNG TRÌNH: VT LÍ ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIN-QUANG)
TÊN MÔN HC:
VT LÍ ĐẠI CƯƠNG 2 ( ĐIN- QUANG)
MÃ S: 12012
THI LƯỢNG
CHƯƠNG TRÌNH:
45T ( 3 ĐVHT)
ĐIU KIN
TIÊN QUYT:
SV cn có các kiến thc nn như sau:
- Hình hc gii tích (Các phép tính v véctơ)
- Toán Cao cp.
- Cơ-Nhit đại cương.
MÔ T MÔN HC:
- Cung cp các kiến thc cơ bn v Đin, Quang.
- Cung cp các hin tượng Cơ bn v: Đin, Quang- Các
định lut cơ bn v: Đin , quang.
- Giúp tính toán được các bài toán, các thông v đin t, v
quang hc, ng dng trong các ngành Cơ khí, Ct may, K
Thut Đin, Đin t,Vin thông…
ĐIM ĐẠT:
* Lý thuyết: 100% đim
- Hin din trên lp: 10% đim
- Kim tra tng quát KQHT: 20 % đim
- Kim tra hết môn : 70% đim
CU TRÚC MÔN HC:
KQHT 1: Nhn biết được trường tĩnh đin, tính
cht ca nó.
KQHT 2: Gii thích được hin tượng đin hưởng
(cm ng đin), hin tượng phân cc cht đin môi
KQHT 3: Gii được bài toán v mch đin phân
nhánh.
KQHT 4: Gii thích được s tương tác gia dòng
đin vi dòng đin, gia t trường vi ht mang đin.
KQHT 5: Trình bày được hin tượng cm ng đin
t, điu kin tn ti ca dòng đin cm ng.
KQHT 6: Trình bày được mi liên h gia đin &
t theo định tính và theo định lượng
KQHT 7: Trình bày được bn cht sóng đin t ca
ánh sáng, gii thích được hin tượng giao thoa, nhiu
x.
Vật lý đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lý đại cương - Người đăng: PK Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Vật lý đại cương 9 10 467