Ktl-icon-tai-lieu

Vật lý hạt nhân

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 503 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trao đổi trực tuyến tại:
 l

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
F7G

GIAÙO TRÌNH

VAÄT LYÙ HAÏT NHAÂN

NGUYEÃN HÖÕU THAÉNG

2002

Vaät lyù Haït nhaân

-2-

MUÏC LUÏC
MUÏC LUÏC ................................................................................................................ 2
CHÖÔNG I: CAÙC ÑAËC TRÖNG CÔ BAÛN CUÛA HAÏT NHAÂN BEÀN...................... 4
I CAÁU TAÏO HAÏT NHAÂN ..................................................................................... 4
II. ÑIEÄN TÍCH HAÏT NHAÂN................................................................................. 5
III KHOÁI LÖÔÏNG HAÏT NHAÂN ........................................................................... 8
1. Khoái löôïng vaø naêng löôïng............................................................................. 8
2. Khoái phoå keá .................................................................................................. 9
IV. NAÊNG LÖÔÏNG LIEÂN KEÁT CUÛA HAÏT NHAÂN ........................................... 11
V. KÍCH THÖÔÙC HAÏT NHAÂN .......................................................................... 17
1 Phöông phaùp so saùnh naêng löôïng lieân keát haït nhaân göông .......................... 18
2. Phöông phaùp nhieåu xaï electron nhanh leân haït nhaân ................................... 19
VI. SPIN HAÏT NHAÂN ........................................................................................ 20
VII. MOMEN TÖØ CUÛA HAÏT NHAÂN ................................................................. 22
VIII. MOMEN TÖØ CÖÏC ÑIEÄN CUÛA HAÏT NHAÂN ............................................ 25
IX. LÖÏC HAÏT NHAÂN ......................................................................................... 27
CHÖÔNG II: PHAÂN RAÕ PHOÙNG XAï.................................................................... 29
I Caùc ñaëc tröng cô baûn cuûa hieän töôïng phoùng xaï................................................ 29
1. Phöông trình cô baûn cuûa hieän töôïng phoùng xaï ............................................ 29
2. Ñoä phoùng xaï................................................................................................ 30
3. Phöông phaùp xaùc ñònh haèng soá phaân raõ λ baèng thöïc nghieäm ...................... 31
II PHAÂN RAÕ ANPHA ......................................................................................... 32
III PHAÂN RAÕ BETA........................................................................................... ...
Trao đi trc tuyến ti:
www.mientayvn.com/chat_box_li.htm l
Vật lý hạt nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lý hạt nhân - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Vật lý hạt nhân 9 10 576