Ktl-icon-tai-lieu

Vật lý thực phẩm, chương 1

Được đăng lên bởi nguyenhien0411
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 926 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VẬT LÝ THỰC PHẨM
(Food Physics)

CBGD: Dương Văn Trường
Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm
Đại học Công nghiệp TP HCM

Nội dung chương trình
• Chương 1: Các thông số vật lý và tính chất
của thực phẩm
• Chương 2: Các tính chất lưu biến của thực
phẩm
• Chương 3: Phương pháp và thiết bị thường
sử dụng để kiểm tra các thông số vật lý của
thực phẩm
• Chương 4 : Kỹ thuật xử lý thực phẩm không
sử dụng nhiệt

Tài liệu tham khảo
• Bài giảng VLTP :

• Wilhelm, Luther R., Dwayne A. Suter, and Gerald H.
Brusewitz. 2004. Physical Properties of Food
Materials. Chapter 2 in Food & Process Engineering
Technology, 23-52. St.
• James F. Steffe, 1996, Reological methods in food
process engineering (second edition), Freeman
Press, USA.
• Jasim Ahmed Hosahalli S. Ramaswamy, Stefan Kasapis
Joyce I. Boye, Novel Food Processing (Effects on
Rheological and Functional Properties), CRC Press
• Physical Chemistry of Foods

1

Chương 1:
Các thông số vật lý và tính chất của thực
phẩm

Caùc thoâng soá vaät lyù cuûa thöïc phaåm
•
•
•
•
•
•
•

Ñoä daøi
: L (m)
Dieän tích
: S (m2)
Theå tích
: V (m3)
Khoái löôïng : m (kg)
Khoái löôïng rieâng: ρ (kg/m3)
AÙp suaát
: P (N/m2)
Vaän toác
: v (m/s)

Caùc thoâng soá vaät lyù cuûa thöïc phaåm
(tt)
•
•
•
•
•
•

Ñoä nhôùt
Nhieät löôïng rieâng
Nhieät dung rieâng
Heä soá daãn nhieät
Heä soá truyeàn nhieät
Nhieät ñoä

: µ (Ns/m2)
: i, I (J/kg)
: c (J/kg.ñoä)
: λ (W/m.ñoä)
: k (W/m2.ñoä)
: T (ñoä C, ñoä F, ñoä K)

2

Dimensions
(Thöù nguyeân)

Dimensions are represented as symbols (kyù
hieäu) by:
• length [L],
• mass [M],
• time [t],
• temperature [T]
• force [F].
All engineering quantities can be expressed in terms of these fundamental
dimensions

Dimensions
(Thöù nguyeân)
• Length = [L], area = [L]2 , volume = [L]3.
• Velocity = length travelled per unit time=[L]/[t]
• Acceleration = rate of change of
velocity=[L]/[t]x1/[t]=[L]/[t][t]=[L]/ [t]2
• Pressure
= force per unit area=[F]/[L]2
• Density
= mass per unit volume=[M]/[L]3
• Energy
= force times length=[F] x [L].
• Power
= energy per unit time=[F] x [L]/[t]

UNITS AND CONVERSION FACTORS
Ñôn vò vaø heä soá chuyeån ñoåi

• Length
• Area
• Volume

1 inch= 0.0254 m
1 ft= 0.3048 m
1 ft2 = 0.0929m2
1 ft3 = 0.0283 m3
1 liter= 0.001 m3

3

UNITS AND CONVERSION FACTORS
(cont)
• Mass

1 lb= 0.4536 kg
1 mole = molecular weight in kg
• Density 1 lb/ft3= 16.01 kg m-3
• Velocity 1 ft/sec= 0.3048 m s-1
• Pressure 1 lb/m2= 689...
1
VT LÝ THC PHM
(Food Physics)
CBGD: Dương Văn Trường
Vin Công nghsinh hc và Thc phm
Đại hc Công nghip TP HCM
Ni dung chương trình
Chương 1: Các thông s vt lý và tính cht
ca thc phm
Chương 2: Các tính cht lưu biến ca thc
phm
Chương 3: Phương pháp và thiết bthường
sdng để kim tra các thông svt lý ca
thc phm
Chương 4 : Kthut xlý thc phm không
sdng nhit
i liu tham khảo
Bài ging VLTP :
https://sites.google.com/site/duongvantruong1510/cong-
nghe-thuc-pham/vat-ly-thuc-pham
Wilhelm, Luther R., Dwayne A. Suter, and Gerald H.
Brusewitz. 2004. Physical Properties of Food
Materials. Chapter 2 in Food & Process Engineering
Technology, 23-52. St.
James F. Steffe, 1996, Reological methods in food
process engineering (second edition), Freeman
Press, USA.
Jasim Ahmed Hosahalli S. Ramaswamy, Stefan Kasapis
Joyce I. Boye, Novel Food Processing (Effects on
Rheological and Functional Properties), CRC Press
Physical Chemistry of Foods
Vật lý thực phẩm, chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lý thực phẩm, chương 1 - Người đăng: nguyenhien0411
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Vật lý thực phẩm, chương 1 9 10 545