Ktl-icon-tai-lieu

vẽ bằng autocard 2010

Được đăng lên bởi hq43101
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 2092 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baøi Giaûng Autocad Ths. Leâ Vaên Thoâng
BAØI 1 :
GIAO DIEÄN CUÛA CHÖÔNG TRÌNH VÔÙI NGÖÔØI SÖÛ DUÏNG
I. LAÄP KHUOÂN BAÛN VEÕ. LAØM QUEN VÔÙI AUTOCAD
1. Thieát laäp khuoân khoå cho moät baûn veõ Cad ( khoå giaáy, tyû leä )
Khi baét ñaàu thöïc hieän moät baûn veõ, ta luoân phaûi thöïc hieän caùc böôùc chuaån bò nhö ñònh
ñôn vò ( leänh Units ), giôùi haïn baûn veõ ( leänh Limits vaø Zoom All ), taïo lôùp ( leänh Layer )
vôùi gaùn maøu vaø daïng ñöôøng cho lôùp, nhaäp daïng ñöôøng vaøo baûn veõ ( leänh Linetype ), ñònh tyû
leä daïng ñöôøng ( leänh Ltscale ), caùc bieán lích thöôùc ( Dim variables ), kieåu chöõ, tæ leä baûn veõ,
veõ khung teân …
Taát caû caùc böôùc treân ta coù theå taïo moät laàn vaø ghi laïi trong caùc baûn veõ maãu (
Template drawing ) hoaëc söû duïng caùc baûn veõ maãu saün coù trong Autocad : ANSI ( tieâu
chuaån Myõ ), DIN ( tieâu chuaån Ñöùc ), JIS ( tieâu chuaån Nhaät ), ISO ( tieâu chuaån quoác teá ),
hoaëc taïo moät baûn veõ maãu theo tieâu chuaån Vieät Nam TCVN. Taát caû caùc vieäc naøy seõ ñöôïc
trình baøy chi tieát ôû phaàn oân taäp cuoái moân hoïc.
Tuy nhieân, vieäc ñaàu tieân laø chuùng ta phaûi thieát laäp ñöôïc moät khuoân khoå baûn veõ maãu.
Autocad cung caáp leänh Mvsetup ñeå theå hieän ñieàu naøy.
Command: MVSETUP
Initializing...
Enable paper space? [No/Yes] <Y>: N
Enter units type [Scientific/Decimal/Engineering/Architectural/Metric]: M
Metric Scales
=================
(5000) 1:5000
(2000) 1:2000
(1000) 1:1000
(500) 1:500
(200) 1:200
(100) 1:100
(75) 1:75
(50) 1:50
(20) 1:20
(10) 1:10
(5) 1:5
(1) FULL
Enter the scale factor: 20
Enter the paper width: 594
Enter the paper height: 420
Tuøy vaøo tyû leä veõ, in aán maø ta ñònh caùc bieán LTSCALE, DIMSCALE, HPSCALE khi
veõ kyù hieäu maët caét … töông öùng. Tæ leä in, tæ leä veõ lieân quan ñeán giôùi haïn baûn veõ nhö sau :
1
vẽ bằng autocard 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vẽ bằng autocard 2010 - Người đăng: hq43101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
vẽ bằng autocard 2010 9 10 1