Ktl-icon-tai-lieu

Vẽ kỹ thuật

Được đăng lên bởi luuthu69
Số trang: 370 trang   |   Lượt xem: 1545 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ɎȿȾȿɊȺɅɖɇɈȿ ȺȽȿɇɌɋɌȼɈ ɉɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂɘ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

«ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇɕɃ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɌȿɅɖɋɄɂɃ
ɌɈɆɋɄɂɃ ɉɈɅɂɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂɃ ɍɇɂȼȿɊɋɂɌȿɌ»

ɋ.ɉ. Ȼɭɪɤɨɜɚ, Ƚ.Ɏ. ȼɢɧɨɤɭɪɨɜɚ,
Ɋ.Ƚ. Ⱦɨɥɨɬɨɜɚ, Ȼ.Ʌ. ɋɬɟɩɚɧɨɜ

ɇȺɑȿɊɌȺɌȿɅɖɇȺə ȽȿɈɆȿɌɊɂə
ɂɇɀȿɇȿɊɇȺə ȽɊȺɎɂɄȺ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɦ ɍɆɈ ɜɭɡɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ
ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ «ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ»

ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
Ɍɨɦɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
2010

ɍȾɄ 514.18(075.8)+76:621(0.75.8)
ȻȻɄ 22.151.3ɹ73
Ȼ90
Ȼɭɪɤɨɜɚ ɋ.ɉ.
Ȼ90
ɇɚɱɟɪɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɹ. ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɝɪɚɮɢɤɚ: ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ / ɋ.ɉ. Ȼɭɪɤɨɜɚ, Ƚ.Ɏ. ȼɢɧɨɤɭɪɨɜɚ, Ɋ.Ƚ. Ⱦɨɥɨɬɨɜɚ, Ȼ.Ʌ. ɋɬɟɩɚɧɨɜ;
Ɍɨɦɫɤɢɣ ɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ. – Ɍɨɦɫɤ: ɂɡɞ-ɜɨ Ɍɨɦɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. 2010. – 370 ɫ.
ISBN 978-5-98298-735-8
ȼ ɩɨɫɨɛɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɱɟɪɬɟɠɟ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɮɢɝɭɪ (ɬɨɱɟɤ, ɥɢɧɢɣ, ɩɥɨɫɤɨɫɬɟɣ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ), ɢɯ ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ. ɂɡɭɱɚɸɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɮɢɝɭɪɵ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɟɟ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ; ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɱɟɪɬɟɠɟɣ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɱɟɪɬɟɠɟɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ.
ɉɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ.
ɍȾɄ 514.18(075.8)+76:621(0.75.8)
ȻȻɄ 22.151.3ɹ73

Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬɵ
Ⱦɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɌɍɋɍɊɚ
Ȼ.Ⱥ. Ʌɸɤɲɢɧ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ɌȽȺɋɍ
Ⱥ.Ʌ. ɋɬɭɤɚɧɨɜ

ISBN 978-5-98298-735-8

© ȽɈɍ ȼɉɈ ɇɂ Ɍɉɍ, 2010
© Ȼɭɪɤɨɜɚ ɋ.ɉ., ȼɢɧɨɤɭɪɨɜɚ Ƚ.Ɏ.,
Ⱦɨɥɨɬɨɜɚ Ɋ.Ƚ., ɋɬɟɩɚɧɨɜ Ȼ.Ʌ., 2010
© Ɉɛɥɨɠɤɚ. ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɍɨɦɫɤɨɝɨ
ɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, 2010

ǗǝǍǟǗǛǒ ǛǐǘǍǏǘǒǚǕǒ
ȼȼȿȾȿɇɂȿ………………………………………..…….……...

8

Ƚɥɚɜɚ 1. ɂɡ ɢɫɬɨɪɢɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ……...………..… 10
Ƚɥɚɜɚ 2. Ɇɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɰɢɣ………………………………..…….….…. 12
Ƚɥɚɜɚ 3. Ɍɨɱɤɚ ɢ ɩɪɹɦɚɹ……………………………..…….…..……. 19
Ƚɥɚɜɚ 4. ɉɥɨɫɤɨɫɬɶ……………………………………..……..……… 36
Ƚɥɚɜɚ 5. Ʌɢɧɢɢ ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ………………….…….………..…...

64

Ƚɥɚɜɚ 6. Ⱥɤɫɨɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɰɢɢ……………..……..……… 101
Ƚɥɚɜɚ 7. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɱɟɪɬɟɠɟɣ……..…......... 114
Ƚɥɚɜɚ 8. ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ………………………………………….…..… 129
Ƚɥɚɜɚ 9. ɇɚɧɟɫɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɧɚ ɱɟɪɬɟɠɚɯ……..…….……….…... 153
Ƚɥɚɜɚ 10. ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɹ………………………………...……….……... 172
Ƚɥɚɜɚ 11. ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɡɭɛɱɚɬɵɯ ɩɟɪɟɞɚɱ ɢ ɩɪɭɠɢɧ….….……… 216
Ƚɥɚɜɚ 12. ɑɟɪɬɟɠɢ ɢ ɷɫɤɢɡɵ ɞɟɬɚɥɟɣ…………………………..…... 241
Ƚɥɚɜɚ 13. ɋɛɨɪɨɱɧɵɟ ɱɟɪɬɟɠɢ.

Ⱦɟɬɚɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɟɪɬɟɠɟɣ ɨɛɳɟɝɨ ɜɢɞɚ…………………...
ɎȿȾȿɊȺɅɖɇɈȿ ȺȽȿɇɌɋɌȼɈ ɉɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂɘ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇɕɃ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɌȿɅɖɋɄɂɃ
ɌɈɆɋɄɂɃ ɉɈɅɂɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂɃ ɍɇɂȼȿɊɋɂɌȿɌ»
ɋ.ɉ. Ȼɭɪɤɨɜɚ, Ƚ.Ɏ. ȼɢɧɨɤɭɪɨɜɚ,
Ɋ.Ƚ. Ⱦɨɥɨɬɨɜɚ, Ȼ.Ʌ. ɋɬɟɩɚɧɨɜ
ɇȺɑȿɊɌȺɌȿɅɖɇȺə ȽȿɈɆȿɌɊɂə
ɂɇɀȿɇȿɊɇȺə ȽɊȺɎɂɄȺ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɦ ɍɆɈ ɜɭɡɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ
ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ «ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ»
ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
Ɍɨɦɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
2010
Vẽ kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vẽ kỹ thuật - Người đăng: luuthu69
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
370 Vietnamese
Vẽ kỹ thuật 9 10 143