Ktl-icon-tai-lieu

Vẽ Kỹ Thuật 1B ĐH BK HCM

Được đăng lên bởi viettien274
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 5196 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tập bài giảng Vẽ Kỹ Thuật

CHUONG 1. QUI CÁCH CỦA BẢN VẼ
1.1.

KHÁI NIỆM VỀ TIÊU CHUẨN

Tiêu chuẩn là những quy định trong một lĩnh vực nào đó mà người hoạt động trong lĩnh vực
đó phải tuân theo. Các tiêu chuẩn thường gặp:
Tiêu chuẩn nhà nước Việt Nam:
TCVN
Tiêu chuẩn vùng:
TCV
Tiêu chuẩn ngành:
TCN
Tiêu chuẩn cơ sở:
TC
Tiêu chuẩn quốc tế:
ISO

KHỔ GIẤY

1.2.

1.2.1.

TCVN 7285 : 2003

Các khổ giấy theo dãy ISO - A

Bản vẽ gốc cần thực hiện trên khổ giấy nhỏ nhất đảm bảo sự sáng sủa và độ chính xác cần
thiết.
Các khổ giấy theo dãy ISO - A
Ký hiệu
Tờ giấy đã xén
(mm)
Vùng vẽ

A0

A1

A2

A3

A4

a1

841

594

420

297

210

b1

1189

841

594

420

297

a2 (±0.5)

821

574

400

277

180

b2 (±0.5)

1159

811

564

390

277

Các khổ A3 đến A0 đặt giấy ngang. Riêng với khổ A4 thì đặt giấy đứng.

Khổ A3 đến A0

Nguyeãn Thanh Vaân – BM HH & VKT – ĐHBK TpHCM

- Trang 1 -

Tập bài giảng Vẽ Kỹ Thuật

1.2.2.

Các khổ giấy kéo dài

Nên tránh dùng khổ giấy kéo dài. Khi cần có thể tạo ra khổ giấy kéo dài bằng cách kết hợp
kích thước cạnh ngắn của một khổ giấy (VD: A3) với kích thước cạnh dài của khổ giấy lớn hơn khác
(VD: A1). Kết quả sẽ được khổ giấy mới, ký hiệu là A3.1.

1.3.

LỀ VÀ KHUNG BẢN VẼ

TCVN 7285 : 2003

Lề bản vẽ là miền nằm giữa các cạnh của tờ giấy đã xén và khung giới hạn vùng vẽ. Tất cả các
khổ giấy phải có lề. Ở cạnh trái của tờ giấy, lề rộng 20mm và bao gồm cả khung bản vẽ. Lề trái này
thường được dùng để đóng bản vẽ thành tập. Các lề khác rộng 10mm.
Khung bản vẽ để giới hạn vùng vẽ phải được vẽ bằng nét liền, chiều rộng nét 0.7mm.
Hình vẽ dưới đây là ví dụ cho 1 tờ giấy khổ A3 đến A0.

Nguyeãn Thanh Vaân – BM HH & VKT – ĐHBK TpHCM

- Trang 2 -

Tập bài giảng Vẽ Kỹ Thuật

1.4.

KHUNG TÊN

TCVN 7285 : 2003

Vị trí của khung tên đối với khổ A0 đến A3 được đặt ở góc phải phía dưới của vùng vẽ. Đối
với khổ A4, khung tên được đặt ở cạnh ngắn hơn (thấp hơn) của vùng vẽ. Hướng đọc của bản vẽ trùng
với hướng đọc của khung tên.
Nội dung và hình thức của khung tên do nơi thiết kế quy định
Mẫu khung tên sử dụng trong các bài tập của môn học quy định như sau:
Chữ số trong khung tên dùng kiểu chữ thường, theo quy định của TCVN về chữ và chữ số trên

bản vẽ kỹ thuật. Riêng ô ghi<TÊN BÀI TẬP> dùng kiểu chữ hoa khổ chữ phải lớn hơn các ô khác.
Ví dụ cho 1 khung tên của bài tập vẽ kỹ thuật:

Riêng với sinh viên của ngành xây dựng thì mẫu khung tên trong các bài tập được quy định
như sau:

Ví dụ cho 1 khung tên của bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng:

Nguyeãn Thanh Vaâ...
Tp bài ging V K Thut
Nguyeãn Thanh Vaân – BM HH & VKT – ĐHBK TpHCM
- Trang 1
-
CHUONG 1. QUI CÁCH CA BN V
1.1. KHÁI NIM V TIÊU CHUN
Tiêu chun nhng quy định trong mt lĩnh vc nào đó người hot động trong lĩnh vc
đó phi tuân theo. Các tiêu chun thường gp:
Tiêu chun nhà nước Vit Nam: TCVN
Tiêu chun vùng: TCV
Tiêu chun ngành: TCN
Tiêu chun cơ s: TC
Tiêu chun quc tế: ISO
1.2.
KH GIY
TCVN 7285 : 2003
1.2.1. Các kh giy theo dãy ISO - A
Bn v gc cn thc hin trên kh giy nh nht đảm bo s sáng sa và độ chính xác cn
thiết.
Các kh giy theo dãy ISO - A
Ký hiu A0 A1 A2 A3 A4
T giy đã xén
(mm)
a
1
841 594 420 297 210
b
1
1189 841 594 420 297
Vùng v
a
2
(±0.5)
821 574 400 277 180
b
2
(±0.5)
1159 811 564 390 277
Các kh A3 đến A0 đặt giy ngang. Riêng vi kh A4 thì đặt giy đứng.
Kh A3 đến A0
Vẽ Kỹ Thuật 1B ĐH BK HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vẽ Kỹ Thuật 1B ĐH BK HCM - Người đăng: viettien274
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Vẽ Kỹ Thuật 1B ĐH BK HCM 9 10 808