Ktl-icon-tai-lieu

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Được đăng lên bởi vuot-tran-van
Số trang: 146 trang   |   Lượt xem: 7292 lần   |   Lượt tải: 101 lần
http://www.timsach.com.vn
http://www.booksearch.vn
Thực hiện ebooks : vietv4h8

ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA
Leâ Khaùnh Ñieàn & Vũ Tiến Đạt

VEÕ KYÕ THUAÄT CÔ KHÍ

12

Chöông

1

CAÙC LOẠI BẢN VẼ CƠ KHÍ
1

KHAÙI NIỆM
Baûn veõ laø moät phöông tieän truyeàn thoâng giöõa caùc nhaø kyõ thuaät. Trong
ngaønh kyõ thuaät cô khí tuøy theo yeâu caàu, muïc ñích caàn truyeàn thoâng maø ngöôøi
ta ñeà ra caùc loaïi baûn veõ khaùc nhau.
1.1.1 Baûn veõ hình chieáu phaúng vaø baûn veõ khoâng gian:
-Baûn veõ hình chieáu phaúng hai chieàu: laø keát quaû cuûa do pheùp chieáu tröïc
phöông (Orthogonal Projection) töùc chieáu vuoâng goùc vaät thöïc trong khoâng gian
xuoáng maët phaúng
-Baûûn veõ truïc ño: laø baûn veõ vaät theå trong khoâng gian 3 chieàu duøng pheùp chieáu
song song. Trong kyõ thuaät khoâng duøng pheùp chieáu phoái caûnh (Perspective
Projection) ñeå bieåu dieån hình khoâng gian nhö trong kieán truùc.
Tröôùc ñaây khoaûng 20 naêm, baûn veõ phaúng ñöôïc xem nhö laø ngoân ngöõ chính
trong saûn xuaát cô khí vaø kyõ sö, coâng nhaân, caùc nhaø kyõ thuaät chæ laøm vieäc treân
baûn veõ hình chieáu coøn baûn veõ ba chieàu khoâng coù giaù trò kyõ thuaät chæ duøng ñeå
giaûi thích cho nhöõng ngöôøi khoâng chuyeân moân. Nhöng trong nhöõng naêm gaàn
ñaây, do söï buøng noå cuûa ngaønh khoa hoïc maùy tính, söï phaùt trieån vaø hieän ñaïi
hoùa cuûa ngaønh maùy coâng cuï maø baûn veõ ba chieàu coù moät giaù trò kyõ thuaät treân
caùc maùy CNC. Baûn veõ ba chieàu baây giôø chaúng nhöõng daønh cho con ngöôøi maø
coøn daønh cho maùy ñoïc vaø gia coâng chính xaùc vôùi dung sai yeâu caàu ñöôïc veõ
treân baûn veõ ba chieàu trong caùc phaàn meàm chuyeân moân nhö Proengineer,
Cimatron....
Trong phaïm vi veõ kyõ thuaät cô khí chuùng toâi chæ taäp trung vaøo caùc baûn
veõ cô khí chieáu phaúng hai chieàu coå ñieån trong cô khí ñeå reøn kyõ naêng veõ tay vaø
trình baøy keát caáu cô khí. Sau ñaây seõ baøn chi tieát veà caùc loaïi baûn veõ hai chieàu
naøy.
Hieän nay treân theá giôùi coù 2 nhoùm tieâu chuaån chính laø tieâu chuaån Quoác
teá ISO vaø tieâu chuaån Myõ ANSIõ. Tieâu chuaån Vieät Nam veà Veõ kyõ thuaät cô khí
cuûa TCVN döïa theo tieâu chuaån quoác teá ISO neân duøng Pheùp Chieáu Goùc Thöù
Nhaát (First Angle Projection) nhö hình 1.1 sau:

13
CAÙC LOAÏI BAÛN VEÕ CÔ KHÍ

Hình 1.1 Vò trí 6 hình chieáu trong Pheùp chieáu Goùc thöù Nhaát cuûa Quoác teá ISO
vaø Vieät Nam TCVN

14
CAÙC LOAÏI BAÛN VEÕ CÔ KHÍ

Coøn Anh Myõ duøng pheùp chieáu phaàn tö thöù b...
http://www.timsach.com.vn
http://www.booksearch.vn
Thực hiện ebooks : vietv4h8
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA
Leâ Khaùnh Ñieàn & Vũ Tiến Đạt
VEÕ KYÕ THUAÄT CÔ K
VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ - Người đăng: vuot-tran-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
146 Vietnamese
VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ 9 10 167