Ktl-icon-tai-lieu

Vẽ kỹ thuật cơ khí

Được đăng lên bởi Võ Văn Thái
Số trang: 127 trang   |   Lượt xem: 194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA
Leâ Khaùnh Ñieàn & Vũ Tiến Đạt

VEÕ KYÕ THUAÄT CÔ KHÍ

NHAØ XUAÁT BAÛN ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA
TP HOÀ CHÍ MINH - 2007



12

Chöông

1

CAÙC LOẠI BẢN VẼ CƠ KHÍ
1.1 KHAÙI NIỆM
Baûn veõ laø moät phöông tieän truyeàn thoâng giöõa caùc nhaø kyõ thuaät.
Trong ngaønh kyõ thuaät cô khí tuøy theo yeâu caàu, muïc ñích caàn truyeàn thoâng
maø ngöôøi ta ñeà ra caùc loaïi baûn veõ khaùc nhau.
1.1.1 Baûn veõ hình chieáu phaúng vaø baûn veõ khoâng gian:
-Baûn veõ hình chieáu phaúng hai chieàu: laø keát quaû cuûa do pheùp chieáu tröïc
phöông (Orthogonal Projection) töùc chieáu vuoâng goùc vaät thöïc trong khoâng
gian xuoáng maët phaúng
-Baûûn veõ truïc ño: laø baûn veõ vaät theå trong khoâng gian 3 chieàu duøng pheùp
chieáu song song. Trong kyõ thuaät khoâng duøng pheùp chieáu phoái caûnh
(Perspective Projection) ñeå bieåu dieån hình khoâng gian nhö trong kieán truùc.
Tröôùc ñaây khoaûng 20 naêm, baûn veõ phaúng ñöôïc xem nhö laø ngoân ngöõ
chính trong saûn xuaát cô khí vaø kyõ sö, coâng nhaân, caùc nhaø kyõ thuaät chæ laøm
vieäc treân baûn veõ hình chieáu coøn baûn veõ ba chieàu khoâng coù giaù trò kyõ thuaät
chæ duøng ñeå giaûi thích cho nhöõng ngöôøi khoâng chuyeân moân. Nhöng trong
nhöõng naêm gaàn ñaây, do söï buøng noå cuûa ngaønh khoa hoïc maùy tính, söï phaùt
trieån vaø hieän ñaïi hoùa cuûa ngaønh maùy coâng cuï maø baûn veõ ba chieàu coù moät
giaù trò kyõ thuaät treân caùc maùy CNC. Baûn veõ ba chieàu baây giôø chaúng nhöõng
daønh cho con ngöôøi maø coøn daønh cho maùy ñoïc vaø gia coâng chính xaùc vôùi
dung sai yeâu caàu ñöôïc veõ treân baûn veõ ba chieàu trong caùc phaàn meàm
chuyeân moân nhö Proengineer, Cimatron....
Trong phaïm vi veõ kyõ thuaät cô khí chuùng toâi chæ taäp trung vaøo caùc
baûn veõ cô khí chieáu phaúng hai chieàu coå ñieån trong cô khí ñeå reøn kyõ naêng
veõ tay vaø trình baøy keát caáu cô khí. Sau ñaây seõ baøn chi tieát veà caùc loaïi baûn
veõ hai chieàu naøy.
Hieän nay treân theá giôùi coù 2 nhoùm tieâu chuaån chính laø tieâu chuaån
Quoác teá ISO vaø tieâu chuaån Myõ ANSIõ. Tieâu chuaån Vieät Nam veà Veõ kyõ
thuaät cô khí cuûa TCVN döïa theo tieâu chuaån quoác teá ISO neân duøng Pheùp
Chieáu Goùc Thöù Nhaát (First Angle Projection) nhö hình 1.1 sau:

CAÙC LOAÏI BAÛN VEÕ CÔ KHÍ

13

Hình 1.1 Vò trí 6 hình chieáu trong Pheùp chieáu Goùc thöù Nhaát cuûa Quoác teá
ISO vaø Vieät Nam TCVN
Coøn Anh Myõ duøng pheùp chieáu phaàn tö thöù ba (Third Angle Projection)...
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA
Leâ Khaùnh Ñieàn & Vũ Tiến Đạt
VEÕ KYÕ THUAÄT CÔ KHÍ
NHAØ XUAÁT BAÛN ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA
TP HOÀ CHÍ MINH - 2007
Vẽ kỹ thuật cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vẽ kỹ thuật cơ khí - Người đăng: Võ Văn Thái
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
127 Vietnamese
Vẽ kỹ thuật cơ khí 9 10 981