Ktl-icon-tai-lieu

Vẽ kỹ thuật cơ khí Tiến sĩ Nguyễn Trường Sinh Học viện Kỹ thuật quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 289 trang   |   Lượt xem: 1402 lần   |   Lượt tải: 11 lần
1
häc viÖn kü thuËt qu©n sù
bé m«n c¬ häc m¸y - khoa c¬ khÝ
NguyÔn TR¦êNG SINH
VÏ Kü THUËT C¥ KHÝ
(Gi¸o tr×nh dïng cho c¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc kü thuËt)
Nhµ xuÊt b¶n qu©n ®éi nh©n d©n
Hµ Néi - 2014
Vẽ kỹ thuật cơ khí Tiến sĩ Nguyễn Trường Sinh Học viện Kỹ thuật quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vẽ kỹ thuật cơ khí Tiến sĩ Nguyễn Trường Sinh Học viện Kỹ thuật quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
289 Vietnamese
Vẽ kỹ thuật cơ khí Tiến sĩ Nguyễn Trường Sinh Học viện Kỹ thuật quân sự 9 10 456