Ktl-icon-tai-lieu

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Được đăng lên bởi linh91.hn
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 6216 lần   |   Lượt tải: 51 lần
ÑAÏI HOÏC GIAO THOÂNG VẬN TẢI
BOÄ MOÂN HÌNH HOÏA – VEÕ KYÕ THUAÄT

VEÕ KYÕ THUAÄT CÔ KHÍ

NHAØ XUAÁT BAÛN GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI
HAØ NOÄI – 2007

Chöông

1

CAÙC LOẠI BẢN VẼ CƠ KHÍ
1.1 KHAÙI NIỆM
Baûn veõ laø moät phöông tieän truyeàn thoâng giöõa caùc nhaø kyõ thuaät. Trong
ngaønh kyõ thuaät cô khí tuøy theo yeâu caàu, muïc ñích caàn truyeàn thoâng maø
ngöôøi ta ñeà ra caùc loaïi baûn veõ khaùc nhau.
1.1.1 Baûn veõ hình chieáu phaúng vaø baûn veõ khoâng gian:
-Baûn veõ hình chieáu phaúng hai chieàu: laø keát quaû cuûa do pheùp chieáu tröïc
phöông (Orthogonal Projection) töùc chieáu vuoâng goùc vaät thöïc trong khoâng
gian xuoáng maët phaúng
-Baûûn veõ truïc ño: laø baûn veõ vaät theå trong khoâng gian 3 chieàu duøng pheùp
chieáu song song. Trong kyõ thuaät khoâng duøng pheùp chieáu phoái caûnh
(Perspective Projection) ñeå bieåu dieån hình khoâng gian nhö trong kieán truùc.
Tröôùc ñaây khoaûng 20 naêm, baûn veõ phaúng ñöôïc xem nhö laø ngoân ngöõ chính
trong saûn xuaát cô khí vaø kyõ sö, coâng nhaân, caùc nhaø kyõ thuaät chæ laøm vieäc
treân baûn veõ hình chieáu coøn baûn veõ ba chieàu khoâng coù giaù trò kyõ thuaät chæ
duøng ñeå giaûi thích cho nhöõng ngöôøi khoâng chuyeân moân. Nhöng trong nhöõng
naêm gaàn ñaây, do söï buøng noå cuûa ngaønh khoa hoïc maùy tính, söï phaùt trieån vaø
hieän ñaïi hoùa cuûa ngaønh maùy coâng cuï maø baûn veõ ba chieàu coù moät giaù trò kyõ
thuaät treân caùc maùy CNC. Baûn veõ ba chieàu baây giôø chaúng nhöõng daønh cho
con ngöôøi maø coøn daønh cho maùy ñoïc vaø gia coâng chính xaùc vôùi dung sai yeâu
caàu ñöôïc veõ treân baûn veõ ba chieàu trong caùc phaàn meàm chuyeân moân nhö
Proengineer, Cimatron....
Trong phaïm vi veõ kyõ thuaät cô khí chuùng toâi chæ taäp trung vaøo caùc baûn
veõ cô khí chieáu phaúng hai chieàu coå ñieån trong cô khí ñeå reøn kyõ naêng veõ tay
vaø trình baøy keát caáu cô khí. Sau ñaây seõ baøn chi tieát veà caùc loaïi baûn veõ hai
chieàu naøy.
Hieän nay treân theá giôùi coù 2 nhoùm tieâu chuaån chính laø tieâu chuaån
Quoác teá ISO vaø tieâu chuaån Myõ ANSIõ. Tieâu chuaån Vieät Nam veà Veõ kyõ thuaät
cô khí cuûa TCVN döïa theo tieâu chuaån quoác teá ISO neân duøng Pheùp Chieáu
Goùc Thöù Nhaát (First Angle Projection) nhö hình 1.1 sau:

Hình 1.1 Vò trí 6 hình chieáu trong Pheùp chieáu Goùc thöù Nhaát cuûa Quoác teá
ISO vaø Vieät Nam TCVN
Coøn Anh Myõ duøng pheùp chieáu phaàn tö thöù ba (Third Angle Projection).
Theo caùch naøy quan saùt vieân ñöùng taïi choå vaø moät hình hoäp laäp phöông

töôûng töôïng...
ÑAÏI HOÏC GIAO THOÂNG VẬN TẢI
BOÄ MOÂN HÌNH HOÏA VEÕ KYÕ THUAÄT
VEÕ KYÕ THUAÄT KHÍ
NHAØ XUAÁT BAÛN GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI
HAØ NOÄI 2007
VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ - Người đăng: linh91.hn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ 9 10 795