Ktl-icon-tai-lieu

vệ sinh công nghiệp

Được đăng lên bởi pham minh nguyet
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
COÂNG TY COÅ PHAÀN BOURBON TAÂY NINH

HÖÔÙNG DAÃN
VEÄ SINH COÂNG NGHIEÄP
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.

NM-SX-HD-003
Phieân baûn: 02
Ngaøy hieäu löïc: 19/11/11
Trang: 1 / 4

Muïc ñích
Phaïm vi aùp duïng
Taøi lieäu tham khaûo
Ñònh nghóa
Qui trình thöïc hieän
Phía tröôùc nhaø maùy vaø saân mía
Khu vöïc laéng loïc vaø boác hôi
Nhaø luyeän
Khu ñoùng bao kho ñöôøng
Coáng raõnh
An toaøn lao ñoäng
Löu tröõ hoà sô

Soaïn thaûo

Teân
Voõ Quoác Trí

Chöùc vuï
Tröôûng ca saûn xuaát

Kieåm tra

Leâ Ñöùc Toàn

Tröôûng phoøng saûn xuaát

Duyeät

Phaïm Hoàng Döông

Giaùm ñoác nhaø maùy

Aán baûn
0
01
02

Moâ taû
Thieát laäp Höôùng daãn coâng vieäc
Caäp nhaät
Caäp nhaät cho vuï 2011-2012

Chöõ kyù

COÂNG TY COÅ PHAÀN BOURBON TAÂY NINH

HÖÔÙNG DAÃN
VEÄ SINH COÂNG NGHIEÄP

NM-SX-HD-003
Phieân baûn: 02
Ngaøy hieäu löïc: 19/11/11
Trang: 2 / 4

1. Muïc ñích:
Laø taøi lieäu duøng ñeå höôùng daãn NVVH, NVVS duøng caùc phöông phaùp veä sinh cô, hoùa hoïc, tieät
truøng… ñeå giöõ gìn veä sinh cho quaù trình saûn xuaát cuûa nhaø maùy. Veä sinh coâng nghieäp khoâng
nhöõng giöõ gìn veû myõ quan cho nhaø maùy, maø coøn laøm giaûm thieåu söï phaùt sinh vi khuaån vaø naám
men,…… aûnh höôûng ñeán chaát löôïng saûn phaåm; giaûm thaát thoaùt khoâng xaùc ñònh, naâng cao hieäu suaát
thu hoài, taïo moät moâi tröôøng thöïc phaåm an toaøn.
2. Phaïm vi aùp duïng:.
Trong nhaø maùy ñöôøng, do tính chaát coâng vieäc, neân caùc khu vöïc ñöôïc phaân chia nhö sau:
 Phía tröôùc nhaø maùy vaø saân mía: Toå tröôûng saân mía vaø nhoùm NVVS
 Laéng loïc, boác hôi: PTBH-LL, NVVH laéng loïc, NVVH boác hôi vaø NVVS
 Nhaø luyeän: NVVH khu hoùa cheá luyeän vaø NVVS.
 Khu ñoùng bao kho ñöôøng: Toå ñoùng bao ñöôøng 50kg vaø tuùi.
 Caùc coáng raõnh: NVVH ôû khu vöïc ñoù vaø NVVS
3. Taøi lieäu tham khaûo:
4. Ñònh nghóa:
4.1
NVVH: nhaân vieân vaän haønh
4.2
NVVS: nhaân vieân veä sinh
4.3
PTBH-LL: Phuï traùch boác hôi- laéng loïc.
5. Qui trình thöïc hieän
5.1 Phía tröôùc nhaø maùy vaø saân mía : Toå tröôûng saân mía phaûi ñieàu ñoäng nhaân vieân vaø cuøng nhau thöïc
hieän coâng vieäc laøm veä sinh.
5.1.1 Traùch nhieäm moãi ca:
 Moãi ca luoân veä sinh saân mía, laù mía loït xuoáng haàm baøn laät vaø xung quanh baøn laät, döôùi 2
baêng taûi phuï vaø baêng taûi T1.
 Veä sinh baõ mía döôùi baêng taûi T2.
 Khu vöïc che eùp : veä sinh döôùi baêng taûi T6
 Khoâng neân ñeå toàn mía quaù 24 giôø treân saân mía
5.1.2 Khi ngöøng eùp mía
 Queùt saân mía.
 Veä sinh saøn che eùp
 Veä sinh saøn maùy khueách t...
COÂNG TY COÅ PHAÀN BOURBON TAÂY NINH
HÖÔÙNG DAÃN
VEÄ SINH COÂNG NGHIEÄP
NM-SX-HD-003
Phieân baûn: 02
Ngaøy hieäu löïc: 19/11/11
Trang: 1 / 4
1. Muïc ñích
2. Phaïm vi aùp duïng
3. Taøi lieäu tham khaûo
4. Ñònh nghóa
5. Qui trình thöïc hieän
5.1 Phía tröôùc nhaø maùy vaø saân mía
5.2 Khu vöïc laéng loïc vaø boác hôi
5.3 Nhaø luyeän
5.4 Khu ñoùng bao kho ñöôøng
5.5 Coáng raõnh
5.6 An toaøn lao ñoäng
6. Löu tröõ hoà sô
Teân Chöùc vuï Chöõ kyù
Soaïn thaûo
Voõ Quoác Trí Tröôûng ca saûn xuaát
Kieåm tra
Leâ Ñöùc Toàn Tröôûng phoøng saûn xuaát
Duyeät
Phaïm Hoàng Döông Giaùm ñoác nhaø maùy
Aán baûn Moâ taû
0 Thieát laäp Höôùng daãn coâng vieäc
01 Caäp nhaät
02 Caäp nhaät cho vuï 2011-2012
vệ sinh công nghiệp - Trang 2
vệ sinh công nghiệp - Người đăng: pham minh nguyet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
vệ sinh công nghiệp 9 10 698