Ktl-icon-tai-lieu

VỀ VIỆC XÂY DỰNG LƯỚI TRỤC TRÊN CÁC SÀN THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG NHẰM ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC CAO

Được đăng lên bởi vongocquy-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 800 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VỀ VIỆC XÂY DỰNG LƯỚI TRỤC TRÊN CÁC SÀN THI CÔNG
NHÀ CAO TẦNG NHẰM ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC CAO
KS. TRẦN NGỌC ĐÔNG, KS. NGUYỄN CHÍ CÔNG
Viện KHCN Xây dựng
Tóm tắt: Bài báo có nội dung nghiên cứu phương pháp kết hợp giữa chiếu đứng và toàn đạc điện
tử để xây dựng lưới trục trên các sàn thi công nhà cao tầng nhằm đảm bảo hiệu quả và độ chính xác
cao. Đề xuất thuật toán xử lý số liệu mạng lưới kết hợp giữa chiếu đứng và toàn đạc điện tử dựa trên
cơ sở của phương pháp bình sai gián tiếp. Quy trình tính toán đưa ra trong bài báo có tính chặt chẽ
và thuận tiện cho việc lập trình trên máy tính.
1. Đặt vấn đề
Hiện nay, ở nước ta trong thi công nhà cao tầng có số tầng nhiều, độ cao lớn để chuyển trục lên
các sàn thi công thì phương pháp chiếu đứng thường hay được sử dụng phổ biến nhất. Khi chiếu
đứng các điểm chiếu lên các sàn thi công, người làm công tác trắc địa thường hay sử dụng các thiết
bị đo đạc để đo kiểm tra vị trí tương hỗ giữa các điểm chiếu với nhau. Kết quả đo kiểm tra chỉ mang
tính chất giúp cho công tác so sánh đơn giản nếu trị số đo kiểm tra sai lệch nhỏ thì coi chiếu đứng là
đạt yêu cầu. Để nâng cao ý nghĩa của công tác đo kiểm tra lưới trục trên các sàn thi công, trong bài
báo này chúng tôi kiến nghị phương pháp kết hợp kết quả chiếu đứng và kết quả đo kiểm tra bằng
máy toàn đạc điện tử vào xử lý số liệu chung nhằm nâng cao độ tin cậy của lưới trục trên các sàn thi
công.
2. Chuyển trục lên các sàn thi công nhà cao tầng bằng phương pháp chiếu đứng
2.1. Máy chiếu đứng và một số tính năng kỹ thuật chủ yếu
Máy chiếu đứng được sử dụng cho phương đứng thông qua chiều cao kéo dài. Thiết bị này đặc
biệt hữu dụng cho công tác xây dựng hoặc khảo sát khi làm việc với chiều cao không với tới được
hoặc quá lớn để dọi tâm với cách dọi tâm thông thường. Thiết bị chiếu đứng cũng được sử dụng cho
công tác xây dựng trục đứng và các cấu trúc đồ sộ tương tự như các silo, ống khói hoặc thang máy.
Máy chiếu đứng là thiết bị có độ chính xác cao khi chiếu vị trí điểm mặt bằng lên cao (đối với các
máy chiếu đứng Laser DZJ2, DZJ3) cỡ 2.5mm/100m. Do vậy, đối với công tác thi công nhà cao tầng
máy chiếu đứng là thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác chuyển trục lên sàn thi công.

Hình 1. Máy chiếu đứng DZJ2
2.2. Phương pháp chuyển trục công trình lên cao bằng máy chiếu đứng
Khi dùng máy chiếu đứng để chuyển tọa độ tâm mốc theo đường thẳng đứng từ mặt bằng gốc lên
các tầng lắp ráp xây dựng thì trên hướng thẳng đứng đã được chọn trước, người ta để lại những lỗ
hổng nhỏ...
VVIỆC XÂY DỰNG LƯỚI TRỤC TRÊN CÁC SÀN THI CÔNG
NHÀ CAO TNG NHẰM ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC CAO
KS. TRẦN NGỌC ĐÔNG, KS. NGUYN CHÍ CÔNG
Viện KHCN Xây dựng
Tóm tắt:
Bài báo có nội dung nghiên cu pơng pháp kết hp gia chiếu đng và tn đc đin
t đxây dựng lưi trc trên các sàn thi ng nhà cao tầng nhm đm bảo hiệu quvà đchính xác
cao. Đxuất thuật toán xlý sliệu mạng lưi kết hp gia chiếu đứng và toàn đc đin tử da trên
sở ca phương pp bình sai gián tiếp. Quy trình tính toán đưa ra trong i báo có tính chặt ch
thun tin cho việc lập trình trên máy tính.
1. Đặt vấn đề
Hiện nay, nưc ta trong thi ng nhà cao tng có stầng nhiu, đcao ln để chuyn trc lên
c n thi công thì phương pháp chiếu đng thưng hay đưc sử dụng phổ biến nhất. Khi chiếu
đứng các đim chiếu lên các n thi công, ngưi làm công tác trc địa tng hay s dng các thiết
bđo đạc để đo kiểm tra vt tương hgia các điểm chiếu với nhau. Kết quđo kiểm tra chỉ mang
nh cht giúp cho công tác so sánh đơn gin nếu trị sđo kim tra sai lch nhỏ thì coi chiếu đng là
đạt yêu cu. Đnâng cao ý nga ca công tác đo kim tra lưới trục trên c sàn thi công, trong bài
o này cng tôi kiến nghị phương pháp kết hợp kết qu chiếu đng kết qu đo kiểm tra bng
máy toàn đc đin t vào x lý sliệu chung nhm nâng cao độ tin cy ca lưi trục trên các sàn thi
ng.
2. Chuyển trục lên các sàn thi công nhà cao tng bằng phương pháp chiếu đứng
2.1. Máy chiếu đứng và một số tính năng k thuật chủ yếu
Máy chiếu đứng đưc sử dụng cho phương đng thông qua chiu cao o dài. Thiết bị y đc
biệt hữu dụng cho công tác y dựng hoặc khảo t khi làm vic vi chiu cao không với tới đưc
hoc quá ln để dọi m vi ch dọi tâm thông thưng. Thiết bchiếu đng cũng được sdụng cho
ng tác xây dng trục đng và các cu trúc đồ sộ tương t như các silo, ng khói hoc thang máy.
Máy chiếu đứng là thiết bị có đchính xác cao khi chiếu vị tđim mt bằng lên cao (đối với các
máy chiếu đng Laser DZJ2, DZJ3) c
2.5mm/100m. Do vy, đối vi công tác thi công nhà cao tng
máy chiếu đng là thiết bchuyên dng phc v ng tác chuyn trc lên sàn thi công.
Hình 1.
Máy chiếu đng DZJ2
2.2. Phương pháp chuyển trục công trình lên cao bằng máy chiếu đứng
Khi ng máy chiếu đng đchuyn ta đ tâm mc theo đưng thng đứng t mặt bằng gc lên
c tầng lp ráp xây dựng thì trên hưng thẳng đng đã đưc chn trưc, ngưi ta đlại nhng l
hng nhgọi là lỗ thông tng các trn ngăn khi đbê tông mt sàn (nh 2).
VỀ VIỆC XÂY DỰNG LƯỚI TRỤC TRÊN CÁC SÀN THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG NHẰM ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC CAO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VỀ VIỆC XÂY DỰNG LƯỚI TRỤC TRÊN CÁC SÀN THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG NHẰM ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC CAO - Người đăng: vongocquy-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
VỀ VIỆC XÂY DỰNG LƯỚI TRỤC TRÊN CÁC SÀN THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG NHẰM ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC CAO 9 10 630