Ktl-icon-tai-lieu

vi điều khiển 89c51

Được đăng lên bởi hinhbongcuatoi1993
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1065 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương ứng dụng lập trình C cho vi điều khiển 8051
Bài 1: Ngôn ngữ C – Trình dịch Keil C
I. Ngôn ngữ C cho vi điều khiển
1, Giới thiệu ngôn ngữ C
Trong kỹ thuật lập trình vi điều khiển nói chung, ngôn ngữ lập trình được sử dụng
thường chia làm 2 loại: Ngôn ngữ bậc thấp và Ngôn ngữ bậc cao.
Ngôn ngữ bậc cao là các ngôn ngữ gần vơi ngôn ngữ con người hơn, do đó việc
lập trình bằng các ngôn ngữ này trở nên dễ dàng và đơn giản hơn. Có thể kể đến một số
ngôn ngữ lập trình bậc cao như C, Basic, Pascal… trong dó C là ngôn
ngữ thông dụng hơn cả trong kỹ thuật vi điều khiển. Về bản chất, sử dụng các ngôn ngữ
này thay cho ngôn ngữ bậc thấp là giảm tải cho lập trình viên trong việc nghiên cứu các
tập lệnh và xây dựng các cấu trúc giải thuật. Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao
cũng sẽ được một phần mềm trên máy tính gọi là trình biên dịch (Compiler) chuy ển sang
dạng hợp ngữ trước khi chuyển sang mã máy.
Khi sử dụng ngôn ngữ C người lập trình không cần hiểu sâu sắc về cấu trúc của
bộ vi điều khiển. Có nghĩa là với một người chưa quen với một vi điểu khiển cho tr ước
sẽ xây dựng được chương trình một cách nhanh chóng hơn, do không phải mất thời gian
tìm hiểu kiến trúc của vi điều khiển đó. Và việc sử dụng lại các chương trình đã xây
dựng trước đó cũng dễ dàng hơn, có thể sử dụng toàn bộ hoặc sửa chữa một phần.
2. Ngôn ngữ C
2.1 Kiểu dữ liệu
2.1.1 Kiểu dữ liệu trong C
Kiểu
Char
Unsigned char
Int
Unsigned int
Long
Unsigned long
Float

Số Byte
1
1
2
2
4
4
4

Khoảng giá trị
-128 – +127
0 – 255
-32768 - +32767
0 - 65535
-2147483648 - +2147483647
0 – 4294697295

* Khai báo biến:
- Cú pháp: Kiểu_dữ_liệu Vùng_nhớ Tên_biến _at_ Đia_chỉ;
Ví dụ:
Unsigned char data x;
- Khi khai báo biến có thể gán luôn cho biến giá trị ban đầu.
Ví dụ:
Thay vì: unsigned char x;
x = 0;
Ta chỉ cần: unsigned char x = 0;
- Có thể khai báo nhiều biến cùng một kiểu một lúc.
Ví dụ: unsigned int x,y,z,t;
- Chỉ định vùng nhớ: từ khoá “Vùng_nhớ” cho phép người dùng có thể chỉ ra vùng nhớ sử
dụng để lưu trữ các biến sử dụng trong chương trình. Các vùng nhớ có thể sử dụng là:
CODE, DATA, DATAB, IDATA, PDATA, XDTA. Khi không khai báo vùng nhớ trình dịch
Keil C sẽ mặc định đó là vùng nhớ DATA.
Vùng nhớ
CODE
DATA
BDATA
IDATA
PDATA
XDATA

Ý nghĩa
Bộ nhớ mã nguồn chương trình
Bộ nhớ dữ liệu gồm 128 Byte thấp của RAM trong vi điều khiển
Bộ nhớ dữ liệu có thê định địa chỉ bit, nằm trong vùng nhớ DATA
Bộ nhớ dữ liệu gồm 128 Byte cao của RAM trong vi điều khiển chỉ có ở
một số dòng vi điều khiển sau này
Bố nhớ...
Đ c ng ng d ng l p trình C cho vi đi u khi n 8051 ươ
i 1: Ngôn ng C – Trình d ch Keil C
I. Ngôn ng C cho vi đi u khi n
1, Gi i thi u ngôn ng C
Trong k thu t l p trình vi đi u khi n nói chung, ngôn ng l p trình đ c s d ng ượ
th ng chia làm 2 lo i: ư Ngôn ng b c th p Ngôn ng b c cao .
Ngôn ng b c cao các ngôn ng g n v i ngôn ng con ng i h n, do đó vi c ơ ườ ơ
l p trình b ng các ngôn ng y tr nên d dàng và đ n gi n h n. Có th k đ n m t s ơ ơ ế
ngôn ng l p trình b c cao nh C, Basic, Pascal… trong dó C ngôn ư
ng thông d ng h n c trong k thu t vi đi u khi n. V b n ch t, s d ng các ngôn ng ơ
y thay cho ngôn ng b c th p gi m t i cho l p trình viên trong vi c nghiên c u các
t p l nh xây d ng các c u trúc gi i thu t. Ch ng trình vi t b ng ngôn ng b c cao ươ ế
cũng s đ c m t ph n m m trên máy tính g i trình biên d ch (Compiler) chuy n sang ượ
d ng h p ng tr c khi chuy n sang mã máy. ướ
Khi s d ng ngôn ng C ng i l p trình không c n hi u sâu s c v c u trúc c a ườ
b vi đi u khi n. nghĩa v i m t ng i ch a quen v i m t vi đi u khi n cho tr c ườ ư ướ
s y d ng đ c ch ng trình m t cách nhanh chóng h n, do không ph i m t th i gian ượ ươ ơ
tìm hi u ki n trúc c a vi đi u khi n đó. vi c s d ng l i c ch ng trình đã xây ế ươ
d ng tr c đó cũng d ng h n, có th s d ng toàn b ho c s a ch a m t ph n. ướ ơ
2. Ngôn ng C
2.1 Ki u d li u
2.1.1 Ki u d li u trong C
Ki u S Byte Kho ng giá tr
Char 1 -128 – +127
Unsigned char 1 0 – 255
Int 2 -32768 - +32767
Unsigned int 2 0 - 65535
Long 4 -2147483648 - +2147483647
Unsigned long 4 0 – 4294697295
Float 4
vi điều khiển 89c51 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vi điều khiển 89c51 - Người đăng: hinhbongcuatoi1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
vi điều khiển 89c51 9 10 563