Ktl-icon-tai-lieu

Vi điều khiển PIC - Học nhanh đi vào ứng dụng

Được đăng lên bởi nguyentandat
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 8356 lần   |   Lượt tải: 24 lần
T¸c gi¶: falleaf – DiÔn dµn PICVIETNAM.COM

Vi điều khiển PIC - Học nhanh đi vào ứng dụng
Lời khuyên lựa chọn bộ công cụ làm việc với PIC
Mạch nạp: Falleaf PG2C - PIC Tutorial
Chương trình nạp: IC - PROG
Bootloader: Tiny bootloader
Debugger: ICD2 Clone
Chương trình dịch: MPLAB IDE - CCS C
Lựa chọn PIC:
- Mới học: PIC16F628A hoặc PIC16F88
- Học tổng hợp: PIC16F877A
- Làm đề tài: PIC16F876A
- Cần mạnh hơn: PIC18F458
Các loại trên đều có thể dùng PG2C và IC-PROG 1.05D
- Điều khiển động cơ: PIC18F4331, PIC18F4431 (ICD2)
- Lập trình thuật toán: dsPIC30Fxxxx (dùng ICD2)
Để tránh mất thời gian các câu hỏi thường được lặp đi lặp lại về PIC, các bạn mới học về
PIC lưu ý bài viết này. Bài viết này sẽ được update liên tục khi có các thông tin mới.
0) Một vài điều cơ bản về PIC
- PIC16F84 là dòng PIC phổ biến nhất được khuyến khích cho những người mới học. Tuy nhiên,
gần đây, dòng PIC16F628A ra đời, giá thấp hơn, nhiều chức năng hơn, và thực sự là dòng PIC
Flash. Nó được hầu hết các chuyên gia khuyên dùng để bắt đầu thực hành về PIC. Hầu hết các
tutorial mới đều bắt đầu chọn PIC16F628A. Tuy nhiên, hiện nay dòng PIC16F88 mới ra đời, cũng
như sự ra đời của PIC16F628A, PIC16F88 có nhiều chức năng hơn PIC16F628A, giá cả không
chênh lệch là bao (khoảng 5000 đến 10000 đồng tại Việt Nam), và nó hỗ trợ gần như toàn bộ
chức năng của một vi điều khiển hiện đại. Do vậy, chúng tôi khuyên các bạn nên chọn
PIC16F628A hoặc PIC16F88 để bắt đầu học về PIC
Thời điểm tháng 05 năm 2005
- Giá hiện nay của dòng PIC 18 chân dao động từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng mỗi con
- Giá dòng PIC16Fxxxx dao động từ 40.000 đồng đến 150.000 đồng
- Giá dòng PIC18Fxxxx dao động từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng
- Giá dòng dsPIC dao động từ 150.000 đồng đến 350.000 đồng hoặc hơn
- Giá dòng rfPIC dao động từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng
Đánh giá các dòng PIC
- Dòng PIC nhiều chân nhất là dòng PIC18Fxxxx, có những con số chân lên đến 80 chân
- Dòng PIC ít chân nhất là dòng PIC10Fxxx, chỉ có 6 chân
- Dòng PIC phổ biến nhất là dòng PIC16F877A (đủ mạnh về tính năng, 40 chân, bộ nhớ đủ cho
hầu hết các ứng dụng thông thường)
- Dòng PIC mà chúng tôi đánh giá cao nhất là dòng PIC16F876A (28 chân, chức năng không khác
gì so với PIC16F877A, nhưng nhỏ gọn hơn nhiều, và số chân cũng không quá ít như PIC16F88).
- Dòng PIC hỗ trợ giao tiếp USB là dòng PIC18F2550 và PIC18F4550
- Dòng PIC điều khiển động cơ mạnh nhất là dòng PIC18F4x31
- Khi cho rằng mình chuyên nghiệp hơn, các bạn nên dùng PIC18F458
- dsPIC chúng tôi khuyê...
T¸c gi¶: falleaf – DiÔn dµn PICVIETNAM.COM
Su tÇm vµ biªn so¹n:linhnc308@yhoo.com 1
Vi điu khin PIC - Hc nhanh đi vào ng dng
Li khuyên la chn b công c làm vic vi PIC
Mch np: Falleaf PG2C - PIC Tutorial
Chương trình np: IC - PROG
Bootloader: Tiny bootloader
Debugger: ICD2 Clone
Chương trình dch: MPLAB IDE - CCS C
La chn PIC:
- Mi hc: PIC16F628A hoc PIC16F88
- Hc tng hp: PIC16F877A
- Làm đề tài: PIC16F876A
- Cn mnh hơn: PIC18F458
Các loi trên đều có th dùng PG2C và IC-PROG 1.05D
- Điu khin động cơ: PIC18F4331, PIC18F4431 (ICD2)
- Lp trình thut toán: dsPIC30Fxxxx (dùng ICD2)
Để tránh mt thi gian các câu hi thường được lp đi lp li v PIC, các bn mi hc v
PIC lưu ý bài viết này. Bài viết này s được update liên tc khi có các thông tin mi.
0) Mt vài điu cơ bn v PIC
- PIC16F84 là dòng PIC ph biến nht được khuyến khích cho nhng người mi hc. Tuy nhiên,
gn đây, dòng PIC16F628A ra đời, giá thp hơn, nhiu chc năng hơn, và thc s là dòng PIC
Flash. Nó được hu hết các chuyên gia khuyên dùng để bt đầu thc hành v PIC. Hu hết các
tutorial mi đều bt đầu chn PIC16F628A. Tuy nhiên, hin nay dòng PIC16F88 mi ra đời, cũng
như s ra đời ca PIC16F628A, PIC16F88 có nhiu chc năng hơn PIC16F628A, giá c không
chênh lch là bao (khong 5000 đến 10000 đồng ti Vit Nam), và nó h tr gn như toàn b
chc năng ca mt vi điu khin hin đại. Do vy, chúng tôi khuyên các bn nên chn
PIC16F628A hoc PIC16F88 để bt đầu hc v PIC
Thi đim tháng 05 năm 2005
- Giá hin nay ca dòng PIC 18 chân dao động t 20.000 đồng đến 50.000 đồng mi con
- Giá dòng PIC16Fxxxx dao động t 40.000 đồng đến 150.000 đồng
- Giá dòng PIC18Fxxxx dao động t 100.000 đồng đến 300.000 đồng
- Giá dòng dsPIC dao động t 150.000 đồng đến 350.000 đồng hoc hơn
- Giá dòng rfPIC dao động t 50.000 đồng đến 100.000 đồng
Đánh giá các dòng PIC
- Dòng PIC nhiu chân nht là dòng PIC18Fxxxx, có nhng con s chân lên đến 80 chân
- Dòng PIC ít chân nht là dòng PIC10Fxxx, ch có 6 chân
- Dòng PIC ph biến nht là dòng PIC16F877A (đủ mnh v tính năng, 40 chân, b nh đủ cho
hu hết các ng dng thông thường)
- Dòng PIC mà chúng tôi đánh giá cao nht là dòng PIC16F876A (28 chân, chc năng không khác
gì so vi PIC16F877A, nhưng nh gn hơn nhiu, và s chân cũng không quá ít như PIC16F88).
- Dòng PIC h tr giao tiếp USB là dòng PIC18F2550 và PIC18F4550
- Dòng PIC điu khin động cơ mnh nht là dòng PIC18F4x31
- Khi cho rng mình chuyên nghip hơn, các bn nên dùng PIC18F458
- dsPIC chúng tôi khuyên không nên dùng và không nên nghĩ ti khi mi hc, bn thân chúng tôi
cũng chưa có điu kin làm vic vi dsPIC mc dù v lp trình thì dsPIC hoàn toàn ging vi PIC
thông thường.
- Dòng PIC tàng hình là dòng PIC17xxxxx, hin nay đã không còn được sn xut
Vi điều khiển PIC - Học nhanh đi vào ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi điều khiển PIC - Học nhanh đi vào ứng dụng - Người đăng: nguyentandat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Vi điều khiển PIC - Học nhanh đi vào ứng dụng 9 10 633