Ktl-icon-tai-lieu

Ví dụ minh họa về CADCAMCNC

Được đăng lên bởi Thanh Hiệp
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Y

G91
Y

Âiãøm

X

Y

1

40

40

1

40

40

2

15

55

2

-25

15

3

15

15

3

0

-40

4

105

15

4

90

0

5

75

40

5

-30

25

6

105

55

6

30

15

≈

30

X

•

≡

∂

70

Âiãøm

15

G90

40

35

15

÷
O

≠

15

X
15

120

Hçnh 5-1: Baín veî chãú taûo chi tiãút

a. Láûp chæång trçnh gia cäng trong hãû toaû âäü tuyãût âäúi

%
N5 G90 G21G40 G97 G94
(Hãû toaû âäü tuyãût âäúi; Âån vë âo mm; Huyí
boí buì dao; Quy âënh vãö täúc âäü càõt laì vg/ph, læåüng tiãún dao mm/ph)
N10 M06 T01
N15 G00 X0 Y0 Z5
N20 M03 S1000
N25 X40 Y40

(Thay dao tæû âäüng , säú hiãûu dao T01 laì muîi khoan)
(Chaûy dao nhanh âãún toaû âäü X0, Y0 vaì Z5)
(Truûc chênh quay theo chiãöu thuáûn kim âäöng häö,
täúc âäü quay 1000vg/ph)
(Chaûy dao nhanh âãún âiãøm P1)

N30 G01 Z-15 F100 M08 (Gia cäng läù 1 våïi chiãöu sáu läù gia cäng laì 15 mm,
læåüng tiãún dao 100mm/ph, tæåïi dung dëch bàòng phun tia)
N35 G00 X15 Y55 Z5
N40 G01 Z-15
N45 G00 X15 Y15 Z5
N50 G01 Z-15
N55 G00 X105 Y15 Z5

(Ruït dao nhanh lãn khoíi läù vaì
chaûy dao nhanh âãún âiãøm P2)
(Gia cäng läù 2 våïi chiãöu sáu 15mm, caïc thäng säú
càõt goüt nhæ khi gia cäng läù 1)
(Chaûy dao nhanh âãún âiãøm P3)
(Gia cäng läù 3 våïi chiãöu sáu 15mm)
(Chaûy dao nhanh âãún âiãøm P4)
59

N60 G01 Z-15
N65 G00 X75 Y40 Z5
N70 G01 Z-15
N75 G00 X105 Y55 Z5
N80 G01 Z-15
N85 G00 X0 Y-50 Z100
N90 M05 M28
N95 M02

(Gia cäng läù 4 våïi chiãöu sáu 15 mm)
(Chaûy dao nhanh vãö âiãøm P5)
(Gia cäng läù 5 våïi chiãöu sáu 15mm)
(Chaûy dao nhanh âãún âiãøm P6)
(Gia cäng läù 6 våïi chiãöu sáu 15mm)
(Chaûy dao nhanh vãö âiãøm coï toaû âäü X0,
Y-50 vaì Z100)
(Dæìng truûc chênh vaì tæû âäüng tråí vãö âiãøm chuáøn)
( Kãút thuïc chæång trçnh)

b. Láûp chæång trçnh gia cäng trong hãû toaû âäü tæång âäúi
%
N5 G91 G21 G40 G97 G94
(Hãû toaû âäü tuyãût âäúi; Âån vë âo mm; Huyí
boí buì dao; Quy âënh vãö täúc âäü càõt laì vg/ph, læåüng tiãún dao mm/ph)
N10 M06 T01
(Thay dao tæû âäüng , säú hiãûu dao T01 laì muîi khoan)
N15 G00 X0 Y0 Z5
(Chaûy dao nhanh âãún toaû âäü X0, Y0 vaì Z5)
N20 M03 S1000
(Truûc chênh quay theo chiãöu thuáûn kim âäöng häö,
täúc âäü quay 1000vg/ph)
N25 X40 Y40
(Chaûy dao nhanh âãún âiãøm P1)
N30 G01 Z-15 F100 M08 (Gia cäng läù 1 våïi chiãöu sáu läù gia cäng laì 15 mm,
læåüng tiãún dao 100mm/ph, tæåïi dung dëch bàòng phun tia)
N35 G00 X-25 Y15 Z5
(Ruït dao nhanh lãn khoíi läù vaì
chaûy dao nhanh âãún âiãøm P2)
N40 G01 Z-15
(Gia cäng läù 2 våïi chiãöu sáu 15mm, caïc thäng säú
càõt goüt nhæ khi gia cäng läù 1)
N45 G00 X0 Y-40 Z5
(Chaûy dao nhanh â...
59
G90 G91
a. Láûp chæång trçnh gia cäng trong hãû toaû âäü tuyãût âäúi
%
N5 G90 G21G40 G97 G94 (Hãû toaû âäü tuyãût âäúi; Âån vë âo mm; Huyí
boí buì dao; Quy âënh vãöúc âäüõt laì vg/ph, læåüng tiãún dao mm/ph)
N10 M06 T01 (Thay dao tæû âäüng , säú hiãûu dao T01 laì muîi khoan)
N15 G00 X0 Y0 Z5 (Chaûy dao nhanh âãún toaû âäü X0, Y0 vaì Z5)
N20 M03 S1000 (Truûc chênh quay theo chiãöu thuáûn kim âäöng häö,
úc âäü quay 1000vg/ph)
N25 X40 Y40
(Chaûy dao nhanh âãún âiãøm P1)
N30 G01 Z-15 F100 M08 (Gia cäng läù 1 våïi chiãöu sáu läù gia cäng laì 15 mm,
læåüng tiãún dao 100mm/ph, tæåïi dung dëch bàòng phun tia)
N35 G00 X15 Y55 Z5 (Ruït dao nhanh lãn khoíi läù vaì
chaûy dao nhanh âãún âiãøm P2)
N40 G01 Z-15
(Gia cäng läù 2 våï
i chiãöu sáu 15mm, caïc thäng säú
õt goüt nhæ khi gia cäng läù 1)
N45 G00 X15 Y15 Z5 (Chaûy dao nhanh âãún âiãøm P3)
N50 G01 Z-15 (Gia cäng läù 3 våïi chiãöu sáu 15mm)
N55 G00 X105 Y15 Z5 (Chaûy dao nhanh âãún âiãøm P4)
Âiãøm X Y
1 40 40
2 15 55
3 15 15
4 105 15
5 75 40
6 105 55
Âiãøm X Y
1 40 40
2 -25 15
3 0 -40
4 90 0
5 -30 25
6 30 15
X
Y
O
120
1515
15
15
70
÷
40 35
30
H
çnh 5-1: Baín veî chãú taûo chi tiãút
Ví dụ minh họa về CADCAMCNC - Trang 2
Ví dụ minh họa về CADCAMCNC - Người đăng: Thanh Hiệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ví dụ minh họa về CADCAMCNC 9 10 597