Ktl-icon-tai-lieu

VÍ DỤ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HGT TRỤC VÍT

Được đăng lên bởi phuong-van
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2706 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trình tự tính toán thiết kế bộ truyền trục vít

VÍ DỤ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ
HGT TRỤC VÍT
THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG THANG MÁY

− Hệ thống dẫn động thang máy gồm: 1: Động cơ điện; 2: Bộ truyền đai thang;
3: Hộp giảm tốc trục vít 1 cấp; 4: Nối trục đàn hồi; 5: Tang trống của thang
máy
− Số liệu thiết kế:
- Công suất trên trục thang máy: P = 2.5 KW
- Số vòng quay trục thang máy: n = 40 vg/ph
- Thời gian làm việc cho đến khi hỏng: Lh = 10000 giờ
- Tải trọng tĩnh.

I. CHỌN ĐỘNG CƠ VAØ PHAÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN
Số liệu thiết kế: Coâng suất treân trục coâng taùc Pct = 2,5 kW, số vòng quay
trục thang my nlv = 40 vg/ph .
1.1 CHỌN ĐỘNG CƠ :

1) Hiệu suất chung của hệ thống truyền động:
3
ηch = η xηbrηol = 0,955.0,82.0,992 = 0, 77

trong đĩ: hiệu suất bộ truyền đai η d = 0,955

1

Trình tự tính toán thiết kế bộ truyền trục vít

Hiệu suất bộ truyền trục vít ηtv = 0,82
Hiệu suất bộ truyền ồ lăn ηol = 0, 99

2) Cơng suất cần thiết của động cơ:
Pdc =

Pct

ηch

=

2, 5
= 3, 25 kW
0, 77

3) Tỉ số truyền:
uch = uhud = 16.2 = 32

trong đĩ:
− Chọn tỉ số truyền hộp giảm tốc là: u h = 16
− Chọn tỉ số truyền bộ truyền đai thang là: u d = 2
Vậy ta chọn động cơ Pđc = 4 kW
Động cơ

Số vòng quay

4A100S2Y3
2880
4A100L4Y3
1420
4A112MB6Y3
950
4A132S8Y3
720
Vậy ta chọn động cơ 4A100L4Y3

Tỉ số truyền
chung
72
35,5
23,75
18

Bộ truyền trục
vít
24
16
10
9

Bộ truyền đai
3
2,22
2,375
2

n = 1420 vg/ph; uch = 35,5 ; uh = 16 ; ud = 2, 22
1.1 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Với cc thơng số vừa chọn, ta thiết lập bảng đặc tính kỹ thuật sau:
Thông số
Công suất (KW), P
Tỷ số truyền, u
Mômen xoắn (Nmm), T
Số vòng quay (vg/ph), n

Động cơ
I
4
3,11
2,22
26901,41 46407,03
1420
640

2

II
3
16
604037,5
40

Trình tự tính toán thiết kế bộ truyền trục vít

II. TÍNH TÓAN BỘ THIẾT KẾ CHI TIẾT MY
2.1 THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI
- Số liệu ban đầu:
Cơng suất P (kW)

4

Số vịng quay bnh dẫn n1 (vg/ph)

1420

Tỷ số truyền u

2,22

- Tính toán thiết kế:
1) Chọn loại đai:
- Với công suất P = 4 kW và n 1 = 1420 vg/ph, dựa vào đồ thị trang 152 [5], ta
chọn loại đai A với các thông số sau:
Ký hiệu

b

bt

h

yo

A ( mm 2 )

A
11
13
8
2,8
81
2) Đường kính bánh đai nhỏ d1 = 1, 2d min = 1, 2.100 = 120 mm
Theo tiêu chuNn, chọn d1 = 125 mm
3) Vận tốc đai :
π .d1.n1 π .125.1420
v=
=
= 9, 294 m / s .
60000

d1

L (mm)

100-200

500-4000

60000

4) Ta chọn hệ số trượt ξ = 0,01.
Đường kính bánh đai lớn: d2 = u .d1.(1- ξ ) = 2,22.125.(1-0,01) = 274,725 mm.
Theo tiêu chuNn, ta chọn d2 = 280 mm.
Tỷ số truyền u =
Sai lệch ∆u =

d2
280
=
= 2, 26
d1...
Trình t tính toán thiết kế b truyn trc vít
1
VÍ D TÍNH TOÁN THIT K
HGT TRC VÍT
THIT K H THNG DN ĐNG THANG MÁY
H thng dn động thang máy gm: 1: Động cơ đin; 2: B truyn đai thang;
3: Hp gim tc trc vít 1 cp; 4: Ni trc đàn hi; 5: Tang trng ca thang
máy
S liu thiết kế:
- Công sut trên trc thang máy: P = 2.5 KW
- S vòng quay trc thang máy: n = 40 vg/ph
- Thi gian làm vic cho đến khi hng: L
h
= 10000 gi
- Ti trng tĩnh.
I. CHN ĐỘNG CƠ VAØ PHAÂN PHI T S TRUYN
S liu thiết kế: Coâng sut treân trc coâng taùc P
ct
= 2,5 kW, s vòng quay
trc thang my 40
vg/ph
lv
n
=
.
1.1 CHN ĐỘNG CƠ :
1) Hiu sut chung ca h thng truyn động:
3 2
0,955.0,82.0,99 0,77
ch x br ol
η η η η
= = =
trong đĩ: hiu sut b truyn đai
0,955
d
η
=
VÍ DỤ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HGT TRỤC VÍT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VÍ DỤ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HGT TRỤC VÍT - Người đăng: phuong-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
VÍ DỤ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HGT TRỤC VÍT 9 10 223