Ktl-icon-tai-lieu

Vi khuẩn Bacillus

Được đăng lên bởi Hung Luu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 615 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tạp chí Khoa học và Phát triển 2008: Tập VI, Số 5: 460-466

ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CHäN LùA §IÒU KIÖN NU¤I CÊY TèI ¦U VI KHUÈN BACILLUS LICHENIFORMIS
(CHñNG BCRP) §Ó SINH TæNG HîP α - AMYLASE CHÞU NHIÖT
Selection of Optimal Conditions for Bacillus licheniformis (strain BCRP)
Culture to Synthesize Thermostable α - amylase
Ngô Xuân Mạnh, Nguyễn Thị Lâm Đoàn, Võ Nhân Hậu, Ngô Xuân Dũng
Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu thu được về chọn lựa các điều kiện nuôi cấy tối ưu
vi khuẩn Bacillus licheniformis (chủng BCRP) để sinh tổng hợp enzym α - amylase chịu nhiệt. Các điều
kiện nuôi cấy tối ưu cho B. licheniformis (chủng BCRP) (môi trường, tỷ lệ tiếp giống, pH môi trường,
nhiệt độ nuôi cấy, thời gian nuôi) được chọn theo phương pháp thực nghiệm. Hoạt tính enzym αamylase được xác định bằng phương pháp quang phổ. Nồng độ protein được xác định bằng phương
pháp nhuộm màu Bradford. Các điều kiện nuôi cấy tối ưu vi khuẩn B.licheniformis (chủng BCRP0 đã
được chọn lựa: Môi trường nuôi cấy với 3% bột gạo thay thế tinh bột, pH môi trường 7,5, nhiệt độ
37oC, thời gian nuôi cấy 42 h. Trên cơ sở các kết quả thu được, các tác giả đã đề xuất sơ đồ nuôi cấy
B.licheniformis (chủng BCRP) để sinh tổng hợp enzym α-amylase.
Từ khóa: Điều kiện nuôi cấy, enzym α - amylase, vi khuẩn Bacillus licheniformis.

SUMMARY
In this paper, the results on the selection of optimal culture conditions for Bacillus licheniformis (strain
BCRP) to synthesize thermostable α – amylase were presented. The selection of optimal culture conditions
(medium, inoculation ratio, culture temperature, pH, culture time…) was performed experimentally. α amylsase activity was determined by spectrophotometer. Protein concentration was determined by Bradford
method. Culture medium with 3% rice powder instead of soluble starch, inoculation ratio of 3%, medium pH
of 7.5, culture at 37oC and culture time of 42 hours were selected for culturing B.licheniformis (strain BCRP).
The culture schema for B.licheniformis (strain BCRP) was presented.
Key words: B.licheniformis, culture conditions, thermostable α - amylase.

1. §ÆT VÊN ®Ò
Enzym α- amylase (α.D1,4 – glucan –
glucohydrolase) (EC: 3.2.1.1) lμ enzym
thuéc nhãm amylase - mét nhãm enzym cã
kh¶ n¨ng thuû ph©n c¸c liªn kÕt 1,4 glucoside trong ph©n tö tinh bét (§Æng ThÞ
Thu vμ cs, 2004; Whitaker et al., 2003).
§Æc biÖt khi t¸c dông víi tinh bét ®· hå
ho¸, ®é nhít cña tinh bét gi¶m xuèng
nhanh d...
Tp chí Khoa hc và Phát trin 2008: Tp VI, S 5: 460-466 ĐẠI HC NÔNG NGHIP HÀ NI
460
CHäN LùA §IÒU KIÖN NU¤I CÊY TèI ¦U VI KHUÈN
BACILLUS LICHENIFORMIS
(CHñNG BCRP) §Ó SINH TæNG HîP α - AMYLASE CHÞU NHIÖT
Selection of Optimal Conditions for Bacillus licheniformis (strain BCRP)
Culture to Synthesize Thermostable α - amylase
Ngô Xuân Mnh, Nguyn Th Lâm Đoàn, Võ Nhân Hu, Ngô Xuân Dũng
Khoa Công ngh thc phm, Trường Đại hc Nông nghip Hà Ni
TÓM TT
Bài báo này trình bày các kết qu nghiên cu thu được v chn la các điu kin nuôi cy ti ưu
vi khun Bacillus licheniformis (chng BCRP) để sinh tng hp enzym α - amylase chu nhit.c điu
kin nuôi cy ti ưu cho B. licheniformis (chng BCRP) (môi trường, t l tiếp ging, pH môi trường,
nhit độ nuôi cy, thi gian nuôi) được chn theo phương pháp thc nghim. Hot tính enzym α-
amylase được xác
định bng phương pháp quang ph. Nng độ protein được xác định bng phương
pháp nhum màu Bradford. Các điu kin nuôi cy ti ưu vi khun B.licheniformis (chng BCRP0 đã
được chn la: Môi trường nuôi cy vi 3% bt go thay thế tinh bt, pH môi trường 7,5, nhit độ
37
o
C, thi gian nuôi cy 42 h. Trên cơ s các kết qu thu được, các tác gi đã đề xut sơ đồ nuôi cy
B.licheniformis (chng BCRP) để sinh tng hp enzym α-amylase.
T khóa: Điu kin nuôi cy, enzym α - amylase, vi khun Bacillus licheniformis.
SUMMARY
In this paper, the results on the selection of optimal culture conditions for Bacillus licheniformis (strain
BCRP) to synthesize thermostable α – amylase were presented. The selection of optimal culture conditions
(medium, inoculation ratio, culture temperature, pH, culture time…) was performed experimentally. α -
amylsase activity was determined by spectrophotometer. Protein concentration was determined by Bradford
method. Culture medium with 3% rice powder instead of soluble starch, inoculation ratio of 3%, medium pH
of 7.5, culture at 37
o
C and culture time of 42 hours were selected for culturing B.licheniformis (strain BCRP).
The culture schema for B.licheniformis (strain BCRP) was presented.
Key words: B.licheniformis, culture conditions, thermostable α - amylase.
1. §ÆT VÊN ®Ò
Enzym α- amylase (α.D1,4 – glucan –
glucohydrolase) (EC: 3.2.1.1) lμ enzym
thuéc nhãm amylase - mét nhãm enzym cã
kh¶ n¨ng thuû ph©n c¸c liªn kÕt 1,4 -
glucoside trong ph©n tö tinh bét (§Æng ThÞ
Thu vμ cs, 2004; Whitaker et al., 2003).
§Æc biÖt khi t¸c dông víi tinh bét ®· hå
ho¸, ®é nhít cña tinh bét gi¶m xuèng
nhanh do vËy t¹o thμnh mét lîng lín c¸c
dextrin, mét Ýt ®êng maltose vμ glucose.
Lîi dông kh¶ n¨ng nμy ngêi ta ®· sö dông
α - amylase vμo nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau
®Ó dÞch ho¸ tinh bét nh s¶n xuÊt rîu, bia,
®êng nha, ®êng glucose, lªn men b¸nh
mú, lμm thøc ¨n gia sóc hoÆc giò hå v¶i
trong c«ng nghiÖp dÖt. Ngoμi ra trong y häc,
α- amylase cßn ®îc dïng ®Ó lμm thuèc
chèng suy dinh dìng vμ rèi lo¹n tiªu ho¸.
Víi kh¶ n¨ng øng dông réng r·i nh vËy
nªn nhu cÇu vÒ c¸c chÕ phÈm cña enzym
nμy lμ rÊt lín (§Æng ThÞ Thu, 2004).
Enzym α- amylase cã thÓ ®îc thu
nhËn tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. Tuy nhiªn
enzym α - amylase thu nhËn tõ vi sinh vËt
®îc øng dông réng r·i. Trong sè c¸c
enzym nμy, enzym vi khuÈn thêng chÞu
®îc nhiÖt ®é cao, ®Æc biÖt lμ c¸c chñng
Bacillus licheniformis (nhiÖt ®é tèi u lμ
90
o
C) (Ikram et al., 2003; Whitaker et al.,
2003). TÝnh bÒn nhiÖt cña α - amylase vi
khuÈn lμ mét u ®iÓm lín. Trong nhiÒu
ngμnh s¶n xuÊt, α - amylase vi khuÈn ®îc
sö dông ®Ó xö lý nguyªn liÖu ë c¸c c«ng
®o¹n ph¶i dïng nhiÖt ®é cao.
HiÖn nay, víi c¸c níc cã nÒn c«ng
nghiÖp ph¸t triÓn nh NhËt, Mü, §an
Vi khuẩn Bacillus - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi khuẩn Bacillus - Người đăng: Hung Luu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Vi khuẩn Bacillus 9 10 199