Ktl-icon-tai-lieu

Vi sinh thực phẩm

Được đăng lên bởi Quỳnh Nguyễn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRẢ LỜI CÂU HỎI
NHÓM 2
I) ỨC CHẾ PHẢN HỒI LÀ GÌ?

Ức chế phản hồi: là hiện tượng mà một sản phẩm tạo ra từ 1 chuỗi phản ứng ảnh
hưởng đến enzyme góp phần tạo ra chính sản phẩm đó.
What is the difference between positive and negative feedback? Many molecular and
physiological processes are controlled by feedback mechanisms. In a feedback loop
the product of a process, such as the breakdown of proteins into amino acids, has an
effect on the rate of the process. Negative feedback occurs when the rate of the
process decreases as the concentration of the product increases. Positive feedback
occurs when the rate of a process increases as the concentration of the product
increases. Negative feedback controls the rate of a process to avoid accumulation of
a product. The rate of a process will continuously accelerate under positive feedback
as long as substrate is available and the product is not consumed by some other
process.
Nhiều quá trình cấp phân tử và sinh lý được điều khiển bởi các cơ chế phản hồi.
Trong một vòng phản hồi sản phẩm của một quá trình, chẳng hạn như sự phân hủy
các protein thành các acid amin, có sự ảnh hưởng đến tốc độ của quá trình đó. Phản
hồi âm xảy ra khi tốc độ của quá trình giảm xuống trong khi nồng độ sản phẩm tạo
thành tăng lên. Phản hồi dương xảy ra khi tốc độ của quá trình tăng lên cùng với sự
tăng của nồng độ sản phẩm.
Sự điều hòa vận chuyển lactose bởi các enzyme allosteric (như: puruvate kinase,
lactate dehyrdogenase…) thông qua cơ chế ức chế phản hồi dương. (FDP tăng lên sẽ
kích hoạt 2 enzyme này giúp chuyển hóa PEP -> puruvate -> lactate).
II) LÊN MEN ĐỒNG HÌNH VÀ DỊ HÌNH?

1) Lên men lactic đồng hình (điển hình): Lên men lactic đồng hình là quá trình lên
men trong đó các sản phẩm axit lactic tạo ra chiếm 90% tổng số các sản phẩm lên
men và một lượng nhỏ axit acetic, aceton, diacetyl, …
Phương trình chung biểu diễn quá trình lên men:
C6H12O6 →2CH3CHOHCOOH + 21,8.104 J
2) Lên men lactic dị hình: là quá trình lên men trong đó ngoài sản phẩm axit lactic
còn tạo ra một lượng đáng kể các sản phẩm phụ như axit acetic, etanol, axit
xucxinic, CO2,………
Phương trình chung biển diễn quá trình lên men:
C6 H12O6 → CH3CHOHCOOH + HOOC(CH2)COOH + CH3COOH + C2H5OH + CO2
…
3) So sánh :
a) Giống:
Đều là quá trình chuyển hóa kị khí đường thành sản phẩm chủ yếu là axit lactic.
Đều nhờ vi khuẩn lactic thực hiện.
Đều có điều kiện : không có oxi.
b) Khác:
1 cái là do vi khuẩn lactic đồng hình, 1 cái là do vi khuẩn lactic dị hình lên men.
Lên men lacti...
TRẢ LỜI CÂU HỎI
NHÓM 2
I) ỨC CHẾ PHẢN HỒI LÀ GÌ?
Ức chế phản hồi: hiện tượng một sản phẩm tạo ra từ 1 chuỗi phản ứng ảnh
hưởng đến enzyme góp phần tạo ra chính sản phẩm đó.
What is the difference between positive and negative feedback? Many molecular and
physiological processes are controlled by feedback mechanisms. In a feedback loop
the product of a process, such as the breakdown of proteins into amino acids, has an
effect on the rate of the process. Negative feedback occurs when the rate of the
process decreases as the concentration of the product increases. Positive feedback
occurs when the rate of a process increases as the concentration of the product
increases. Negative feedback controls the rate of a process to avoid accumulation of
a product. The rate of a process will continuously accelerate under positive feedback
as long as substrate is available and the product is not consumed by some other
process.
Nhiều q trình cấp phân tử sinh được điều khiển bởi các cơ chế phản hồi.
Trong một vòng phản hồi sn phẩm của một quá trình, chẳng hạn như s phân hủy
các protein thành các acid amin, có sự ảnh hưởng đến tốc độ của quá trình đó. Phản
hồi âm xảy ra khi tốc độ của quá trình giảm xuống trong khi nồng độ sản phẩm tạo
thành tăng lên. Phản hồi dương xảy ra khi tốc độ của quá trình tăng lên cùng với sự
tăng của nồng độ sản phẩm.
Sự điều hòa vận chuyển lactose bởi c enzyme allosteric (như: puruvate kinase,
lactate dehyrdogenase…) thông qua chế ức chế phản hồi dương. (FDP tăng lên sẽ
kích hoạt 2 enzyme này giúp chuyển hóa PEP -> puruvate -> lactate).
II) LÊN MEN ĐỒNG HÌNH VÀ DỊ HÌNH?
Vi sinh thực phẩm - Trang 2
Vi sinh thực phẩm - Người đăng: Quỳnh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Vi sinh thực phẩm 9 10 48