Ktl-icon-tai-lieu

VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG

Được đăng lên bởi bale150594-gmail-com
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1999 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG & CÔNG NGHỆ SINH HỌC

VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG

NHÓM 1:
NGUYỄN THỊ KIM THANH
LƯU THỊ HUẾ
CHÂU TUYẾT XUÂN
NGUYỄN VĂN HÙNG
LÊ XUÂN TOÀN

11/08/13

1

ỨNG DỤNG CỦA VSV TRONG XỬ
LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
• CÔNG TRÌNH XỬ LÝ
NƯỚC THẢI BẰNG
VSV HIẾU KHÍ.
• BỂ AEROTANK

11/08/13

• CÔNG TRÌNH XỬ LÝ
NƯỚC THẢI BẰNG
VSV KỴ KHÍ.
• BỂ

2

BỂ AEROTANK

11/08/13

3

KHÁI NIỆM
Bể Aerotank là công trình nhân tạo xử lý nước thải
bằng phương pháp sinh học hiếu khí, trong đó người
ta cung cấp ôxi và khuấy trộn nước thải với bùn hoạt
tính.

11/08/13

4

MỘT SỐ LOẠI BỂ AEROTANK

11/08/13

5

Aerotank tải trọng thấp
(Aerotank truyền thống)
BOD < 400mg/l
Hiệu suất xử lý BOD đạt 80-95%
Nước thải

Bể lắng 1

Xả bùn
tươi
11/08/13

Xả ra nguồn
tiếp nhận

Bể lắng 2

Aerotank

Tuần hoàn bùn hoạt
tính

Bùn dư

Xử lý bùn
6

Aerotank tải trọng cao một bậc
• BOD cao > 500 mg/l
• Thổi khí liên tục (6-8h)
Nước vào

Bể lắng 1

Aerotank

Bể lắng 2

Nước ra
Không khí

Bùn cặn
11/08/13

Bùn tuần hoàn
Thu hồi và xử lý 7bùn

Aerotank tải trọng cao nhiều bậc
Bể Aerotank
Nước thải
Bể lắng 1

Bể lắng 2

Bùn hoạt tính
Xả bùn tươi
Xả bùn hoạt tính

• BOD > 500 mg/l
• Chất rắn lơ lửng pH = 6,5 – 9
• t0 = 6 - 320C

11/08/13

8

Xả ra
nguồn
tiếp
nhận

Aerotank tải trọng cao xen kẽ bể
lắng bùn
Kk vào

Bể lắng 1

Bùn tuần hoàn
Bùn thải

Bể lắng 3

Bể lắng 2

Bùn tuần hoàn
Thu hồi và xử lí bùn

• Tải trọng BOD > 1,3kg BOD tính trên 1 kg chất thải hữu cơ
trong ngày.
11/08/13
9
• Hiệu
suất xử lý BOD 70 – 75%

Nước thải

VỊ TRÍ CỦA BỂ
AEROTANK
Bể lắng 2

Bể lắng 1

Xả ra
nguồn
tiếp
nhận

Aerotank

Xử lý bùn

Bùn tuần hoàn
11/08/13

10

BỂ AEROTANK
Bể Aeroten

Bể lắng 2

Đầu vào

Đầu ra

Bùn hoạt tính tuần hoàn
Bùn hoạt tính dư
Beå Aerotank: keát hôïp quaù trình sinh tröôûng lô löûng (buøn hoaït
tính) vaø dính baùm (maøng sinh hoïc).
Vi sinh vaät sinh tröôûng vaø phaùt trieån thaønh boâng buøn vaø maøng
vi sinh  laéng toát  taùch khoûi nöôùc baèng troïng löïc.
Buøn tuaàn hoaøn: duy trì maät ñoä sinh khoái cao.
11/08/13Buøn dö: ñöôïc ñöa ñeán heä thoáng xöû lyù buøn vaø thaû
11i boû.

Biện pháp sinh học
Quá trình xử lý sinh học hiếu khí
Oxy hoá và tổng hợp tế
bào:

Chất hữu cơ

O2

Dinh dưỡng
(N,P)

CO2

H2O

Phần không phân
hủy sinh học
11/08/13

12

BỂ AEROTANK
Bể Aeroten

Bể lắng 2

Đầu vào

Đầu ra

Bùn hoạt tính tuần hoàn
Bùn hoạt tính dư
Beå Aerotank: keát hôïp quaù trình sinh tröôûng lô löûng (buøn hoaït
tính) vaø dính baùm (maøng sinh hoïc).
...
11/08/13 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG & CÔNG NGHỆ SINH HỌC
VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG
NHÓM 1:
NGUYỄN THỊ KIM THANH
LƯU THỊ HUẾ
CHÂU TUYẾT XUÂN
NGUYỄN VĂN HÙNG
LÊ XUÂN TOÀN
VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - Người đăng: bale150594-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG 9 10 423