Ktl-icon-tai-lieu

vi xử lý

Được đăng lên bởi ddphuc145
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 1164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình vi xử lý

Tổ chức hệ thống vi xử lý

CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC HỆ THỐNG VI XỬ
LÝ
1. Các hệ thống số dùng trong máy tính và các loại mã
1.1.

Hệ thập phân (Decimal Number System)

Trong thực tế, ta thường dùng hệ thập phân để biểu diễn các giá trị số. Ở hệ
thống này, ta dùng các tổ hợp của các chữ số 0..9 để biểu diễn các giá trị. Một số trong
hệ thập phân được biểu diễn theo các số mũ của 10.
VD: Số 5346.72 biểu diễn như sau:
5346.72 = 5x103 + 3x102 + 4x10 + 6 + 7x10-1 + 2x10-2
Tuy nhiên, trong các mạch điện tử, việc lưu trữ và phân biệt 10 mức điện áp
khác nhau rất khó khăn nhưng việc phân biệt hai mức điện áp thì lại dễ dàng. Do đó,
người ta sử dụng hệ nhị phân để biểu diễn các giá trị trong hệ thống số.
1.2.

Hệ nhị phân (Binary Number System)

Hệ nhị phân chỉ dùng các chữ số 0 và 1 để biểu diễn các giá trị số. Một số nhị
phân (binary digit) thường được gọi là bit. Một chuỗi gồm 4 bit nhị phân gọi là nibble,
chuỗi 8 bit gọi là byte, chuỗi 16 bit gọi là word và chuỗi 32 bit gọi là double word.
Chữ số nhị phân bên phải nhất của chuỗi bit gọi là bit có ý nghĩa nhỏ nhất (least
significant bit – LSB) và chữ số nhị phân bên trái nhất của chuỗi bit gọi là bit có ý
nghĩa lớn nhất (most significant bit – MSB). Một số trong hệ nhị phân được biểu diễn
theo số mũ của 2. Ta thường dùng chữ b cuối chuỗi bit để xác định đó là số nhị phân.
VD: Số 101110.01b biểu diễn giá trị số:
101110.01b Æ 1x25 + 0x24 + 1x23 +1x22 + 1x21 + 0 + 0x2-1 + 1x2-2
™ Chuyển số nhị phân thành số thập phân:
Để chuyển một số nhị phân thành một số thập phân, ta chỉ cần nhân các chữ số
của số nhị phân với giá trị thập phân của nó và cộng tất cả các giá trị lại.
VD: 1011.11B Æ 1x23 + 0x22 + 1x21 + 1 + 1x2-1 + 1x2-2 = 11.75
™ Chuyển số thập phân thành số nhị phân:
Để chuyển một số thập phân thành số nhị phân, ta dùng 2 phương pháp sau:
¾ Phương pháp 1: Ta lấy số thập phân cần chuyển trừ đi 2i trong đó 2i
là số lớn nhất nhỏ hơn hay bằng số thập phân cần chuyển. Sau đó, ta
lại lấy kết quả này và thực hiện tương tự cho đến 20 thì dừng. Trong
quá trình thực hiện, ta sẽ ghi lại các giá trị 0 hay 1 cho các bit tuỳ
theo trường hợp số thập phân nhỏ hơn 2i (0) hay lớn hơn 2i (1).

Phạm Hùng Kim Khánh

Trang 1

Giáo trình vi xử lý

Tổ chức hệ thống vi xử lý
i

4

VD: Xét số 21 thì số 2 lớn nhất là 2
24
16
21 = 1
5

23
8
0
5

22
4
1
1

21
2
0
1

20
1
1
0

( 21 Æ 10101B)

¾ Phương pháp 2: Lấy số cần chuyển chia cho 2, ta nhớ lại số dư và
lấy tiếp thương của kết quả trên chia cho 2 và thực hiện tương tự cho...
Giáo trình vi x T chc h thng vi x
Phm Hùng Kim Khánh Trang 1
CHƯƠNG 1: T CHC H THNG VI X
1. Các h thng s dùng trong máy tính và các loi mã
1.1. H thp phân (Decimal Number System)
Trong thc tế, ta thường dùng h thp phân để biu din các giá tr s. h
thng này, ta dùng các t hp ca các ch s 0..9 để biu din các giá tr. Mt s trong
h thp phân được biu din theo các s mũ ca 10.
VD: S 5346.72 biu din như sau:
5346.72 = 5x10
3
+ 3x10
2
+ 4x10 + 6 + 7x10
-1
+ 2x10
-2
Tuy nhiên, trong các mch đin t, vic lưu tr và phân bit 10 mc đin áp
khác nhau rt khó khăn nhưng vic phân bit hai mc đin áp thì li d dàng. Do đó,
người ta s dng h nh phân để biu din các giá tr trong h thng s.
1.2. H nh phân (Binary Number System)
H nh phân ch dùng các ch s 0 và 1 để biu din các giá tr s. M
t s nh
phân (bi
nary digit) thường được gi là bit. Mt chui gm 4 bit nh phân gi là nibble,
chui 8 bit gi là byte, chui 16 bit gi là word và chui 32 bit gi là double word.
Ch s nh phân bên phi nht ca chui bit gi là bit có ý nghĩa nh nht (least
significant bit – LSB) và ch s nh phân bên trái nht ca chui bit gi là bit có ý
nghĩa ln nht (most significant bit – MSB). Mt s trong h nh phân
được biu din
theo s mũ ca 2. Ta thường dùng ch b cui chui bit để xác định đó là s nh phân.
VD: S 101110.01b biu din giá tr s:
101110.01b Æ 1x2
5
+ 0x2
4
+ 1x2
3
+1x2
2
+ 1x2
1
+ 0 + 0x2
-1
+ 1x2
-2
Chuyn s nh phân thành s thp phân:
Để chuyn mt s nh phân thành mt s thp phân, ta ch cn nhân các ch s
ca s nh phân vi giá tr thp phân ca nó và cng tt c các giá tr li.
VD: 1011.11B Æ 1x2
3
+ 0x2
2
+ 1x2
1
+ 1 + 1x2
-1
+ 1x2
-2
= 11.75
Chuyn s thp phân thành s nh phân:
Để chuyn mt s thp phân thành s nh phân, ta dùng 2 phương pháp sau:
¾ Phương pháp 1: Ta ly s thp phân cn chuyn tr đi 2
i
trong đó 2
i
là s ln nht nh hơn hay bng s thp phân cn chuyn. Sau đó, ta
li ly kết qu này và thc hin tương t cho đến 2
0
thì dng. Trong
quá trình thc hin, ta s ghi li các giá tr 0 hay 1 cho các bit tu
theo trường hp s thp phân nh hơn 2
i
(0) hay ln hơn 2
i
(1).
vi xử lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vi xử lý - Người đăng: ddphuc145
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
vi xử lý 9 10 252