Ktl-icon-tai-lieu

Vi Xử Lý 1

Được đăng lên bởi Ngọn Gió Buồn
Số trang: 338 trang   |   Lượt xem: 1452 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät
Khoa Ñieän Töû – Boä moân Coâng Ngheä Vieãn Thoâng
-------------oOo-------------

NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ
NAÊM 2006

Truong DH SPKT TP. HCMLÔØI NOÙI ÑAÀU
Boä vi xöû lyù ngaøy caøng phaùt trieån hoaø n thieän vaø ñöôïc söû duï ng haàu heát trong caùc heä thoáng
ñieà u khieån trong coâng nghieäp cuõng nhö trong caùc thieát bò daân duïng. Chính nhôø vai troø, chöùc naêng cuû a vi
xöû lyù ñaõ ñem laïi nhieà u öu ñieåm, nhieà u tính naêng ñaëc bieät cho caùc heä thoáng ñieà u khieån.
Caùc nhaø nghieân cöù u khoâng ngöøng nghieân cöù u caùc heä thoáng ñieà u khieån vaø söû duïng vi xöû lyù ñeå
thay theá, vaø cuõng chính vì theá ñaõ thuùc ñaå y lónh vöïc vi xöû lyù phaùt trieån ngaø y caøng hoaøn haûo thích
nghi vôùi yeâ u caà u ñieàu khieån. Ñeå ñôn giaû n bôù t söï phöùc taïp cuûa phaàn cöù ng khi duøng vi xöû lyù neân caùc nhaø
nghie ân cöùu ñaõ tích hôïp heä vi xöû lyù thaøn h moät ic goïi laø vi ñieàu khieå n.
Noäi dung cuoán saùch naø y ñöôïc bieâ n soaïn goàm 7 chöông, trong ñoù chöông 1 giôùi thieä u veà lòch söû
M baø y veà caá u
phaù t trieån cuûa vi xöû lyù, chöông 2 trình baøy caáu truùc cuû a vi xöû lyù 8 bit, chöôngH3Ctrình
.
P
T
truùc vi xöû lyù 16 bit 8086/8088, chöông 4 trình baø y veà vi ñieà u khith
eånua8t bit hoï MCS51, chöông 5
y
K
am
trình baø y veà laäp trình baèng hôïp ngöõ cho vi ñieàu khieån, chöông
u ph 6 trình baøy veà caùc IC soá vaø caùc IC
S
H
D
ngoaïi vi thöôøng duøng trong caùc heä thoáng vi xöû
uonlygù vaø vi ñieàu khieån. Chöông 7 trình baø y caùc giao tieáp
r
T
©
thöôøng gaëp trong thöïc teá giöõa viquñieà
yeunkhieå n vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi.
Ban

Noäi dung trong cuoán saùch nhaèm trang bò caùc kieán thöùc cô baûn veà vi xöû lyù vaø vi ñieà u khieå n cho
sinh vieân ngaønh ñieä n – ñieän töû, ñaëc bieä t laø vi ñieàu khieån hoï MCS51 vaø caùc öùng duïng giia o tieáp vaø ñieà u
khieån cô baûn.
Moï i ñoùng goù p xaâ y döïng xin haõy gôûi veà taùc giaû theo ñòa chæ phu_nd@yahoo.com - xin chaân
thaønh caûm ôn.

Thu vien DH SPKT TP. HCM - 

Truong DH SPKT TP. HCMMUÏC LUÏC
LÔØI NOÙI ÑAÀU
CHÖÔNG 1. LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN VI XÖÛ LYÙ
I.

GIÔÙI THIEÄU LÒCH SÖÛ PHAÙ T TRIEÅ N CUÛ A CAÙ C HEÄ VI XÖÛ LYÙ
1.
2.
3.

II.

1
2
2
3
4

Giôùi thieäu lò ch söû phaùt trieå n cuûa caùc vi xöû lyù
Chöùc naên g cuûa vi xöû lyù
Maùy vi tính

CAÙ C KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛ N VEÀ CAÁ U TRUÙ C CUÛ A VI XÖÛ LYÙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Chieà...
Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm K Thuaät
Khoa Ñieän Töû – Boä moân Coâng Ngheä Vieãn Thoâng
-------------oOo-------------
NGUYN ÑÌNH PH
NAÊM 2006
Vi Xử Lý 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi Xử Lý 1 - Người đăng: Ngọn Gió Buồn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
338 Vietnamese
Vi Xử Lý 1 9 10 631