Ktl-icon-tai-lieu

Vi xử lý pic

Được đăng lên bởi artcongvo
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1136 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1
CẤU HÌNH BỘ THỰC HÀNH
VI ĐIỀU KHIỂN




GIỚI THIỆU
CẤU HÌNH BỘ KIT THỰC HÀNH













Hệ thống vi điều khiển.
Module 1: Giao tiếp với 32 Led đơn.
Module 2: Giao tiếp trực tiếp với 4 Led 7 đoạn.
Module 3: Giao tiếp với 8 Led 7 đoạn bằng phương pháp quét.
Module 4: Giao tiếp với LCD 20×4.
Module 5: Giao tiếp với phím đơn và ma trận phím.
Module 6: Giao tiếp với mạch cảm biến tạo xung hồng ngoại.
Module 7: Giao tiếp với relay/triac, buzzer, động cơ.
Module 8: Giao tiếp với ADC, real-time, Eeprom theo chuẩn I2C và các cảm biến, DAC.
Module 9: Giao tiếp với cảm biến nhiệt 1 dây, cảm biến khoảng cách, led thu hồng ngoại.
Module 10: Giao tiếp với 3 led ma trận 8x8 2 màu.
Module 11: Giao tiếp máy tính qua chuẩn RS232 dùng IC chuyển đổi USB sang RS232.

Chöông 1. Caáu hình boä thí nghieäm
I.

Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät

GIỚI THIỆU

Chương này giới thiệu bộ thực hành vi điều khiển tương đối đầy đủ các yêu cầu phần cứng
như hình 1-1 có thể giúp bạn thực hành và có thể tự nghiên cứu, tự học.

Hình 1-1. Bộ thực hành vi điều khiển.
 Bộ thực hành vi điều khiển có thể sử dụng cho nhiều loại vi điều khiển bằng cách thay đổi
socket.
 Các module thực hành gồm có:
 Có 32 led đơn giao tiếp dùng IC mở rộng 74HC595.
 Có 4 led 7 đoạn kết nối trực tiếp giao tiếp dùng IC mở rộng 74HC595.
 Có 8 led 7 đoạn kết nối theo phương pháp quét thông qua IC MBI5026.
 Có 3 led ma trận 8×8 hai màu xanh và đỏ dùng IC MBI5026.
 Có 1 LCD 20x4 kết nối thông qua IC MBI5026.
 Có 1 GLCD 128x64 kết nối thông qua IC MBI5026.
 Có 4 phím đơn kết nối trực tiếp.
 Bàn phím ma trận gồm 16 phím.
 Có 2 relay và 2 triac.
 Có 1 buzzer.
 Có mạch công suất điều khiển động cơ bước và 1 động cơ bước.
 Có mạch công suất điều khiển động cơ DC và 1 động cơ DC, có encoder.
 Chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số (ADC) đa hợp 4 kênh.
 Chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự (DAC).
 Có 2 cảm biến LM35.
 Có 2 cảm biến nhiệt theo chuẩn 1 dây DS18B20.
 Có 1 cảm biến PIR nhận biết chuyển động.
 Có 1 cảm biến khí gas/khói.
 Có 2 cảm biến khoảng cách.
 Có giao tiếp đồng hồ thời gian thực nối tiếp DS13B07.
 Có 1 bộ nhớ EEPROM giao tiếp theo chuẩn I2C.
 Có 1 mạch thu phát xung.
2

Nguyeãn Ñình Phuù

Thöïc haønh vi ñieàu khieån

Chöông 1. Caáu hình boä thí nghieäm
 Có cảm biến gia tốc.
 Có 1 cảm biến quang trở.
 Có mạch nạp PIC.
 Có mạch chuyển đổi từ USB sang cổng COM.
 Có giao tiếp mạng CAN.
 Có module giao tiếp Ethernet.
 Có module giao tiếp SIM900-TEC-V102
II. S...
Chương 1
CẤU HÌNH BỘ THỰC HÀNH
VI ĐIỀU KHIỂN
GIỚI THIỆU
CẤU HÌNH BỘ KIT THỰC HÀNH
Hệ thống vi điều khiển.
Module 1: Giao tiếp với 32 Led đơn.
Module 2: Giao tiếp trực tiếp với 4 Led 7 đoạn.
Module 3: Giao tiếp với 8 Led 7 đoạn bằng phương pháp quét.
Module 4: Giao tiếp với LCD 20×4.
Module 5: Giao tiếp với phím đơn và ma trận phím.
Module 6: Giao tiếp với mạch cảm biến tạo xung hồng ngoại.
Module 7: Giao tiếp với relay/triac, buzzer, động cơ.
Module 8: Giao tiếp với ADC, real-time, Eeprom theo chuẩn I2C và các cảm biến, DAC.
Module 9: Giao tiếp với cảm biến nhiệt 1 dây, cảm biến khoảng cách, led thu hồng ngoại.
Module 10: Giao tiếp với 3 led ma trận 8x8 2 màu.
Module 11: Giao tiếp máy tính qua chuẩn RS232 dùng IC chuyển đổi USB sang RS232.
Vi xử lý pic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi xử lý pic - Người đăng: artcongvo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Vi xử lý pic 9 10 374