Ktl-icon-tai-lieu

Viết phần mềm theo yêu cầu Thiết kế phần mềm theo yêu cầu

Được đăng lên bởi pear-phan64
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIẾT PHẦN MỀM THEO YÊU CẦU/ THIẾT KẾ PHẦN MỀM THEO YÊU CẦU
Doanh nghiệp của bạn đang có nhu cầu tối ưu hóa hệ thống làm việc của công ty mình, muốn ứng dụng
CNTT vào quản lý. Nhưng mô hình quản lý của công ty mình thì lại phức tạp, không theo 1 quy định tiêu
chuẩn chung nào. Các phần mềm đóng gói ngoài thị trườngkhông đáp ứng được nhu cầu, lại có những
chức năng bạn không sử dụng đến (nhưng vẫn phải trả chi phí cho gói phần mềm). Vậy giải pháp nào cho
doanh nghiệp của bạn?
CÔNG TY TNHH TM ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VTN định hướng phát triển Phần mềm linh động theo nhu cầu
riêng của từng khách hàng. Mục tiêu của chúng tôi là đưa ra được giải pháp hiệu quả và phù hợp nhất
cho mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, tăng lợi nhuận, giảm nhân lực, nâng cao hiệu quả quản lý và
bán hàng.Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế phần mềmtheo yêu cầu của khách hàng,
VTN tin chắc sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn.
Các bước thực hiện triển khai phần mềm theo yêu cầu:
1. Nhân viên trực tiếp đến ghi nhận yêu cầu, mục đích của khách hàng đồng thời khảo sát hệ thống làm
việc hiện tại của khách hàng
2. Phân tích yêu cầu và đưa ra giải pháp chi tiết cho mỗi yêu cầu
3. Liệt kê chức năng mà phần mềm cung cấp để đáp ứng yêu cầu khách hàng.
4. Báo giá và thời gian thực hiện cho khách hàng qua email.
5. Sau khi khách hàng đồng ý giải pháp phần mềm VTN đưa ra, hai bên tiến hành ký kết hợp đồng.
6. Kỹ thuật VTN tiến hành viết code (Trong thời gian này nhân viên của VTN sẽ liên lạc với khách hàng để
hiểu rõ hơn những vấn đề trong quá trình thực hiện phần mềm)
7. Cài đặt, hướng dẫn sử dụngvà bàn giao phần mềm cho khách hàng.
8. Tư vấn, hỗ trợ miễn phí và bảo hành phần mềm trong suốt thời gian bảo hành (thông thường là 1
năm). Hỗ trợ từ xa (qua điện thoại, phần mềm điều khiển từ xa Teamview) hoặc hỗ trợ tận nơi trong
vòng 24h.

...
VIT PHN MM THEO YÊU CU/ THIT K PHN MM THEO YÊU CU
Doanh nghip ca bn đang nhu cu tối ưu hóa hệ thng làm vic ca công ty mình, mun ng dng
CNTT vào quản lý. Nhưng mô hình quản ca công ty mình thì li phc tạp, không theo 1 quy định tiêu
chun chung nào. Các phn mềm đóng gói ngoài thị trườngkhông đáp ứng được nhu cu, li nhng
chức năng bn không s dụng đến (nhưng vẫn phi tr chi phí cho gói phn mm). Vy gii pháp nào cho
doanh nghip ca bn?
CÔNG TY TNHH TM ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VTN định hướng phát trin Phn mềm linh động theo nhu cu
riêng ca tng khách hàng. Mc tiêu của chúng tôi đưa ra được gii pháp hiu qu phù hp nht
cho mô hình kinh doanh ca doanh nghiệp, tăng lợi nhun, gim nhân lc, nâng cao hiu qu qun lý và
bán hàng.Vi nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế phn mmtheo yêu cu ca khách hàng,
VTN tin chc s đáp ứng được nhu cu ca bn.
Các bước thc hin trin khai phn mm theo yêu cu:
1. Nhân viên trc tiếp đến ghi nhn yêu cu, mục đích của khách hàng đồng thi kho sát h thng m
vic hin ti ca khách hàng
2. Phân tích yêu cu đưa ra giải pháp chi tiết cho mi yêu cu
3. Lit kê chức năng mà phn mm cung cấp đ đáp ứng yêu cu khách hàng.
4. Báo giá và thi gian thc hin cho khách hàng qua email.
5. Sau khi khách hàng đng ý gii pháp phn mm VTN đưa ra, hai bên tiến hành ký kết hợp đồng.
6. K thut VTN tiến hành viết code (Trong thi gian này nhân viên ca VTN s liên lc với khách hàng để
hiểu rõ hơn những vấn đề trong quá trình thc hin phn mm)
7. Cài đặt, hướng dn s dngvà bàn giao phn mm cho khách hàng.
8. vấn, h tr min phí bo hành phn mm trong sut thi gian bảo hành (thông thường 1
năm). Hỗ tr t xa (qua điện thoi, phn mềm điều khin t xa Teamview) hoc h tr tận nơi trong
vòng 24h.
Viết phần mềm theo yêu cầu Thiết kế phần mềm theo yêu cầu - Người đăng: pear-phan64
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Viết phần mềm theo yêu cầu Thiết kế phần mềm theo yêu cầu 9 10 640