Ktl-icon-tai-lieu

Vít me bi Phương pháp tính toán và lựa chọn Vít me

Được đăng lên bởi Anhtuan69
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 95 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc tần thứ VIII
Hà Nội, ngày
/12/2007

PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ LỰA CHỌN
TRUYỀN ĐỘNG VITME-BI
A DESIGNING AND SECLECTING METHOD FOR BALL
SCREW TRANSMISSION
Lê Văn Uyển, Vũ Lê Huy
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tóm tắt : Trên cơ sở phân tích các dạng phá hỏng cũng như phương
pháp xác định ứng suất và chu kỳ chịu tải trên bề mặt tiếp xúc giữa con
lăn và rãnh lăn, bài báo này trình bày phương pháp tính toán thiết kế và
lựa chọn truyền động vít me bi theo độ bền, tuổi thọ và tính ổn định.
Abstract : Base on analysing styles of breakdown as well as the methode
for determine stress and period of loading on the contact surface
between balls and deep groove rolling, this article presents a designing
and selecting method for ball screw transmission in durability, longevity
and stableness.

1. Giới thiệu
Truyền động vitme-bi là loại truyền động biến chuyển động quay thành
chuyển động tịnh tiến và ngược lại, thường dùng nhất là biến chuyển động quay
của trục vitme thành chuyển động tịnh tiến của đai ốc. Loại truyền động này khác
với truyền động vít đai ốc ở chỗ có thêm các con lăn là các bi cầu nhờ đó ma sát
trong truyền động vitme-bi là ma sát lăn (hình 1). Hiện nay trên thế giới đã có rất
nhiều hãng sản xuất bộ truyền
vitme-bi, nhưng giá thành khá cao.
Mặt khác các hãng chỉ cung cấp
phương pháp tính chọn vitme-bi
theo các sản phẩm của mỗi hãng,
mà không cung cấp các tài liệu đi
vào nghiên cứu tính toán lý thuyết
và tính thiết kế trên cơ sở ứng suất
Hình 1. Bộ truyền động Vitme-bi
và tuổi thọ.
Cùng với việc chưa có tài liệu nghiên cứu, ở nước ta cũng chưa có nơi nào
tiến hành nghiên cứu sản xuất loại truyền động này. Bài báo này giới thiệu kết quả
xây dựng phương pháp tính toán thiết kế và lựa chọn truyền động vitme-bi trên cơ

sở lý thuyết về ứng suất, biến dạng và chu kỳ chịu tải trên bề mặt tiếp xúc giữa con
lăn và rãnh lăn để đảm bảo độ bền, tính ổn định và tuổi thọ.

2. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán
Trong truyền động vitme-bi khi làm việc thường gặp một số dạng hỏng sau :
- Biến dạng dư bề mặt làm việc: do chịu tải trọng va đập hoặc tải trọng tĩnh
quá lớn.
- Tróc vì mỏi bề mặt làm việc: do chịu ứng suất tiếp xúc thay đổi, khi số
chu kỳ thay đổi ứng suất đạt tới trị số đủ lớn, trên bề mặt tiếp xúc (của bi hoặc rãnh
lăn trên trục vít và đai ốc) sinh ra những vết nứt rồi phát triển thành tróc.
- Mòn rãnh vít và bi: xảy ra nhiều khi bề mặt làm việc không được bôi trơn
và không được giữ sạch.
- Vỡ con lăn ...
Tuyn tp công trình Hi ngh Cơ hc toàn quc tn th VIII
Hà Ni, ngày /12/2007
PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN THIT K VÀ LA CHN
TRUYN ĐỘNG VITME-BI
A DESIGNING AND SECLECTING METHOD FOR BALL
SCREW TRANSMISSION
Lê Văn Uyn, Vũ Lê Huy
Trường Đại hc Bách Khoa Hà Ni
Tóm tt : Trên cơ s phân tích các dng phá hng cũng như phương
pháp xác định ng sut và chu k chu ti trên b mt tiếp xúc gia con
lăn và rãnh lăn, bài báo này trình bày phương pháp tính toán thiết kế
la chn truyn động vít me bi theo độ bn, tui th và tính n định.
Abstract : Base on analysing styles of breakdown as well as the methode
for determine stress and period of loading on the contact surface
between balls and deep groove rolling, this article presents a designing
and selecting method for ball screw transmission in durability, longevity
and stableness.
1. Gii thiu
Truyn động vitme-bi là loi truyn động biến chuyn động quay thành
chuyn động tnh tiến và ngược li, thường dùng nht là biến chuyn động quay
ca trc vitme thành chuyn động tnh tiến ca đai c. Loi truyn động này khác
vi truyn động vít đai c ch có thêm các con lăn là các bi cu nh đó ma sát
trong truyn động vitme-bi là ma sát lăn (hình 1). Hin nay trên thế gii
đã có rt
nhiu hãng sn xut b truyn
vitme-bi, nhưng giá thành khá cao.
Mt khác các hãng ch cung cp
phương pháp tính chn vitme-bi
theo các sn phm ca mi hãng,
mà không cung cp các tài liu đi
vào nghiên cu tính toán lý thuyết
và tính thiết kế trên cơ s ng sut
và tui th.
Hình 1. B truyn động Vitme-bi
Cùng vi vic chưa có tài liu
tiến hành nghiên cu sn xut loi truy
n động này. Bài báo này gii thiu kết qu
xây dng phương pháp tính toán thiết kế và la chn truyn động vitme-bi trên cơ
nghiên cu, nước ta cũng chưa có nơi nào
Vít me bi Phương pháp tính toán và lựa chọn Vít me - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vít me bi Phương pháp tính toán và lựa chọn Vít me - Người đăng: Anhtuan69
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Vít me bi Phương pháp tính toán và lựa chọn Vít me 9 10 427