Ktl-icon-tai-lieu

VRV

Được đăng lên bởi vuongsidung20021
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 373 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYỄN BÙI ĐẠT – HVAC ENGINEER

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG GAS VÀ NƯỚC NGƯNG HỆ VRV
Như một quy trình khép kín, những công việc sẽ có liên quan với nhau và có ảnh hưởng đến
nhau rất lớn. SM-Site Manager và ES-Engineer Site cần phải nắm kỹ các bước ấy để biết cách
triển khai công việc và sắp sếp số lượng nhân lực đảm bảo đúng theo tiến độ yêu cầu. Với
những kỹ năng và kinh nghiệm đã có, hôm nay tôi xin trình bày về phương pháp lắp đặt đường
ống gas và đường ống nươc ngưng.
Công việc đầu tiên chúng ta cần lắp đặt tranh treo với mục đích ngăn ống võng xuống do
trọng lượng của ống, ngăn quá tải tại một số điểm do sự nở ra và co lại của ống vì sự chênh
lệch nhiệt độ hoặc ngăn ống lắc lư, bị cong võng do trọng lượng của ống.
1. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ:
Để xác định vị trí các giá đỡ, người kỹ sư cần biết tiêu chuẩn về khoảng cách giá đỡ cho từng
loại ống phụ thuộc vào trọng lượng của ống.
-

Khoảng cách giá đỡ của ống lạnh:

Theo tiêu chuẩn đặt ra của Daikin thì khoảng cách giá đỡ của những ống gas ngang có đường
kính nhỏ hơn hoặc bằng 9,5 (mm) thì là 1,5 m/1 giá đỡ; đường kính lớn hơn hoặc bằng 12,7
(mm) thì 2 m/1 giá đỡ.
Đối với những ống dọc như những ống đứng trong PS – Lổ thông tầng thì theo tiêu chuẩn
kích thước đường kính ống nhỏ hơn hoặc bằng 44,45 (mm) là nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 (m).
Note: Khi bật và tắt máy điều hòa, ống gas sẽ giãn nở hoặc co lại do sự thay đổi nhiệt độ.
Mặc dù tùy thuộc vào điều kiện vận hành cụ thể, ống gas có thể giãn nở hoặc co lại 10 mm
đối với mỗi 10 m ống. Do vậy, phải chắc chắn tuân theo khoảng cách giá đỡ yêu cầu trên.
-

Khoảng cách giá đỡ đối với ống xả nước:

Theo tiêu chuẩn đặt ra của Daikin thì khoảng cách giá đỡ của những ống nước ngưng ngang
có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 44 (mm) thì là 1,2 m/1 giá đỡ; đường kính lớn hơn hoặc
bằng 56 (mm) thì 1,5 m/1 giá đỡ.
Đối với những ống dọc như những ống đứng trong PS – Lổ thông tầng thì theo tiêu chuẩn
kích thước đường kính ống nhỏ hơn hoặc bằng 44 (mm) là nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 (m). Đối
với những ống có đường kính lớn hơn hoặc bằng 56 thì tối thiểu mỗi tầng một giá đỡ.
2. LẮP ĐẶT BULONG TREO VÀ GIÁ ĐỠ:
Khi lắp đặt bu-lông và các giá đỡ cần lưu ý cần gắn khóa đỡ ống ở phía trên vật liệu vỏ bọc
và đối với ống xả nước trước tiên cần cố định ống với các khóa đỡ sau đó bao bọc vật liệu
bọc lên phía trên.
-

Đối với ống nằm ngang:

A 168/75 D2, Binh Thanh, Ho Chi Minh City T 08 3512 2727 E info@savame.com W 

Page 1/10

NGUYỄN BÙI ĐẠT – HVAC ENGINEER

Cần hạn chế tối thiểu chiều dài của b...
NGUYỄN BÙI ĐẠT HVAC ENGINEER
A 168/75 D2, Binh Thanh, Ho Chi Minh City T 08 3512 2727 E info@savame.com W www.savame.com Page 1/10
LẮP ĐẶT ĐƯNG ỐNG GAS VÀ NƯỚC NGƯNG HỆ VRV
Như một quy trình khép kín, nhng công vic s có liên quan vi nhau và có ảnh hưởng đến
nhau rt ln. SM-Site Manager ES-Engineer Site cn phi nm k các bước ấy đ biết cách
trin khai công vic sp sếp s lượng nhân lực đảm bảo đúng theo tiến độ yêu cu. Vi
nhng k năng kinh nghiệm đã có, hôm nay tôi xin trình bày v phương pháp lắp đặt đường
ống gas và đường ống nươc ngưng.
Công việc đầu tiên chúng ta cn lắp đặt tranh treo vi mục đích ngăn ng ng xung do
trọng lượng ca ống, ngăn quá ti ti mt s điểm do s n ra co li ca ng s chênh
lch nhiệt độ hoặc ngăn ống lắc lư, bị cong võng do trọng lượng ca ng.
1. XÁC ĐỊNH V TRÍ:
Để xác định v trí các giá đỡ, người k cần biết tiêu chun v khoảng cách giá đỡ cho tng
loi ng ph thuc vào trọng lượng ca ng.
- Khoảng cách giá đ ca ng lnh:
Theo tiêu chuẩn đặt ra ca Daikin thì khoảng cách giá đỡ ca nhng ng gas ngang có đường
kính nh hơn hoặc bng 9,5 (mm) thì là 1,5 m/1 giá đỡ; đường kính lớn hơn hoặc bng 12,7
(mm) thì 2 m/1 giá đỡ.
Đối vi nhng ng dc như những ống đứng trong PS L thông tng thì theo tiêu chun
kích thước đường kính ng nh hơn hoặc bng 44,45 (mm) là nh hơn hoặc bng 1,5 (m).
Note: Khi bt tắt máy điều hòa, ng gas s giãn n hoc co li do s thay đổi nhiệt độ.
Mc tùy thuộc vào điều kin vn hành c th, ng gas th giãn n hoc co li 10 mm
đối vi mi 10 m ng. Do vy, phi chc chn tuân theo khong cách giá đỡ yêu cu trên.
- Khoảng cách giá đ đối vi ng x c:
Theo tiêu chuẩn đặt ra ca Daikin thì khoảng cách giá đỡ ca nhng ng nước ngưng ngang
đường kính nh n hoặc bng 44 (mm) thì 1,2 m/1 giá đỡ; đường kính lớn hơn hoặc
bng 56 (mm) thì 1,5 m/1 giá đỡ.
Đối vi nhng ng dc như những ống đứng trong PS L thông tng thì theo tiêu chun
kích thước đường kính ng nh hơn hoặc bng 44 (mm) nh hơn hoặc bng 1,5 (m). Đối
vi nhng ống có đường kính lớn hơn hoặc bng 56 thì ti thiu mi tng một giá đỡ.
2. LP ĐẶT BULONG TREO VÀ GIÁ Đ:
Khi lắp đt bu-lông các giá đỡ cần lưu ý cn gắn khóa đỡ ng phía trên vt liu v bc
đối vi ng x nước trước tiên cn c định ng với các khóa đỡ sau đó bao bc vt liu
bc lên phía trên.
- Đối vi ng nm ngang:
VRV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VRV - Người đăng: vuongsidung20021
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
VRV 9 10 472