Ktl-icon-tai-lieu

Well Engineering Construction

Được đăng lên bởi mai-lien
Số trang: 788 trang   |   Lượt xem: 2210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Well Engineering & Construction

24 Kilometers

Hussain Rabia

Index

Well Engineering & Construction
Chapter 1 : Pore Pressure

1

Chapter 2 : Formation Integrity Tests

57

Chapter 3 : Kick Tolerance

79

Chapter 4 : Casing Properties

105

Chapter 5 : Casing Design Principles

157

Chapter 6 : Cementing

203

Chapter 7 : Drilling Fluids

275

Chapter 8 : Practical Rig Hydraulics

319

Chapter 9 : Directional Drilling

357

Chapter 10 : Drillstring Design

393

Chapter 11 : Wellbore Stability

457

Chapter 12 : Horizontal & Multilateral Wells

503

Chapter 13 : High Pressure & High Temperature Wells

553

Chapter 14 : Hole Problems

589

Chapter 15 : Drill Bits

657

Chapter 16 : Rig Components

701

Chapter 17 : Well Costing

739

Well Engineering &Construction a

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

TOC Previous Next

Table of Contents
A

Chapter 1 : Pore Pressure

1

Introduction............................................................................. .........................................1
Definitions................................................................................ .........................................1

B
C
D
E

Hydrostatic Pressure ....................................................................... ................................................. 1
Porosity & Permeability .................................................................. ................................................. 3
Overburden Pressure ...................................................................... ................................................. 3
Effects of Water Depth On Overburden Gradient ....................... ................................................. 6
Matrix Stress .................................................................................... ............................................... 10

F

Pore Pressure........................................................................... .......................................10

J

Normal Pore Pressure ..................................................................... ............................................... 10
Abnormal Pore Pressure ................................................................. ............................................... 11
Subnormal Pore Pressure ............................................................... ............................................... 11

K

Causes Of Abnormal Pore Pressure.......................
Well Engineering & Construction
24 Kilometers
Hussain Rabia
Index
Well Engineering Construction - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Well Engineering Construction - Người đăng: mai-lien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
788 Vietnamese
Well Engineering Construction 9 10 80