Ktl-icon-tai-lieu

WIimax

Được đăng lên bởi oiquetoind-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 788 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ứng dụng công nghệ
WiMAX ở Việt Nam
1.Lời mở đầu:
Công nghệ WiFi IEEE 802.11 trong vài năm gần đây đã gặt hái đ ược nh ững thành công
rực rỡ với minh chứng là nó được triển khai rộng rãi kh ắp n ơi. H ầu nh ư t ất c ả các máy tính
cá nhân, điện thoại thông minh, PDA đều đ ược tích h ợp WiFI. T ốc đ ộ d ữ li ệu c ủa WiFi có th ể
đạt được 600Mpbs đối với chuẩn N, hoặc cao hơn với các chu ẩn sau này. Tuy nhiên vùng
phủ sóng của WiFi chỉ hạn chế ở tằm vài chục đến vài trăm mét. Đ ể đáp ứng nhu c ầu ph ủ
sóng xa hơn, WiMAX (IEEE 802.16) (Worldwide Interoperability for Microwave Access) đã ra
đời. Với những ưu điểm vượt trội về sức mạnh công nghệ, wimax đ ược kỳ vọng là s ẽ theo
bước wifi trở nên phổ biến không chỉ ở các thành phố l ớn mà còn là m ột gi ải pháp ưu vi ệt
trong kết nối ở vùng sâu vùng xa.
Wifi nơi công sở, wifi trong quán cafe, thậm chí wifi t ại m ỗi gia đình... nh ững không gian
kết nối không dây hiện diện mọi nơi khiến người ta quên m ột đi ều r ằng, công ngh ệ này cũng
từng được đón nhận khá "lạnh nhạt" trong th ời kỳ đầu. Chu ỗi ngày ảm đ ạm c ủa công ngh ệ
này chỉ thực sự kết thúc khi những nhà cung c ấp mang công ngh ệ k ết n ối đ ến t ừng máy tính
xuất xưởng, thậm chí trong các thiết bị di động cầm tay.
Bài toán thiết bị đầu cuối được giải thành công, đã tháo bỏ rào c ản và đ ưa wifi tr ở nên
ngày càng phổ biến như hiện nay. Nhưng với wimax, vấn đ ề không ch ỉ d ừng ở đó. Theo ông
Thân Trọng Phúc - Trưởng đại diện Intel VN và Đông D ương: "Wimax ph ức t ạp h ơn wifi m ột
chút vì liên quan đến 3 vấn đề, trong đó wifi ch ỉ liên quan đến 1 vấn đ ề. Đ ể phát tri ển wimax
cần có: tần số, thiết bị phát sóng và thiết bị đầu cuối. Đối v ới wifi chúng ta không c ần ph ải
chờ tần số, nên khi có nhiều thiết bị đầu cuối, wifi trở thành công ngh ệ ph ổ bi ến và m ọi
người sử dụng rất nhiều".
Nếu như năm 2007 mới có một số sản phẩm rải rác dành cho wimax thì ch ỉ một năm sau,
con số này đã lên tới hàng trăm với sự góp mặt c ủa nh ững tên tu ổi l ớn nh ư Intel, Motorola,
Nokia, Samsung, Alcatel-Lucent... Những tên tu ổi này không còn xa l ạ v ới ng ười dùng Vi ệt
Nam và vì vậy, những thiết bị điện tử di động mặc định kết nối wimax ch ắc chắn sẽ ph ổ bi ến
trên thị trường Việt Nam trong thời gian không xa...
Theo ông Goudie Wade, Giám đốc bán hàng, Nokia Siemens Networks: "Vi ệt Nam có
được một lợi thế rất lớn để phát triển viễn thông do nhận được sự hậu thu ận và quan tâm t ư
phía chính phủ. Những nhà cung cấp lớn đều có mặt ở Việt Nam”
Thiết bị đầu cuối...
ng d ng công ngh
WiMAX Vi t Nam
1.L i m đ u:
Công ngh WiFi IEEE 802.11 trong vài năm g n đây đã g t hái đ c nh ng thành công ượ
r c r v i minh ch ng đ c tri n khai r ng rãi kh p n i. H u nh t t c các máy tính ượ ơ ư ấ
cá nhân, đi n tho i thông minh, PDA đ u đ c tích h p WiFI. T c đ d li u c a WiFi có th ượ
đ t đ c 600Mpbs đ i v i chu n N, ho c cao h n v i các chu n sau này. Tuy nhiên vùng ượ ơ
ph sóng c a WiFi ch h n ch t m vài ch c đ n vài trăm mét. Đ đáp ng nhu c u ph ế ở ằ ế
sóng xa h n, WiMAX (IEEE 802.16) (Worldwide Interoperability for Microwave Access) đã raơ
đ i. V i nh ng u đi m v t tr i v s c m nh công ngh , wimax đ c kỳ v ng s theo ư ượ ượ
b c wifi tr nên ph bi n không ch các thành ph l n còn m t gi i pháp u vi tướ ế ố ớ ư
trong k t n i vùng sâu vùng xa.ế
Wifi n i công s , wifi trong quán cafe, th m chí wifi t i m i gia đình... nh ng không gianơ
k t n i không dây hi n di n m i n i khi n ng i ta quên m t đi u r ng, công ngh này cũngế ơ ế ườ
t ng đ c đón nh n khá "l nh nh t" trong th i kỳ đ u. Chu i ngày m đ m c a công ngh ượ
này ch th c s k t thúc khi nh ng nhà cung c p mang công ngh k t n i đ n t ng máy tính ế ế ế
xu t x ng, th m chí trong các thi t b di đ ng c m tay. ưở ế
Bài toán thi t b đ u cu i đ c gi i thành công, đã tháo b rào c n đ a wifi tr nênế ượ ư
ngày càng ph bi n nh hi n nay. Nh ng v i wimax, v n đ không ch d ng đó. Theo ông ế ư ư
Thân Tr ng Phúc - Tr ng đ i di n Intel VN Đông D ng: "Wimax ph c t p h n wifi m t ưở ươ ơ
chút vì liên quan đ n 3 v n đ , trong đó wifi ch liên quan đ n 1 v n đ . Đ phát tri n wimaxế ế
c n có: t n s , thi t b phát sóng thi t b đ u cu i. Đ i v i wifi chúng ta không c n ph i ế ế
ch t n s , nên khi nhi u thi t b đ u cu i, wifi tr thành công ngh ph bi n m i ế ế
ng i s d ng r t nhi u".ườ
N u nh năm 2007 m i có m t s s n ph m r i rác dành cho wimax thì ch m t năm sau,ế ư
con s này đã lên t i hàng trăm v i s góp m t c a nh ng tên tu i l n nh Intel, Motorola, ư
Nokia, Samsung, Alcatel-Lucent... Nh ng tên tu i này không còn xa l v i ng i ng Vi t ườ
Nam và vì v y, nh ng thi t b đi n t di đ ng m c đ nh k t n i wimax ch c ch n s ph bi n ế ế ế
trên th tr ng Vi t Nam trong th i gian không xa... ườ
Theo ông Goudie Wade, Giám đ c bán hàng, Nokia Siemens Networks: "Vi t Nam
đ c m t l i th r t l n đ phát tri n vi n thông do nh n đ c s h u thu n và quan tâm tượ ế ượ ư
phía chính ph . Nh ng nhà cung c p l n đ u có m t Vi t Nam”
Thi t b đ u cu i đ đón đ u công ngh này c n, nh ng ch c ch n không th đ .ế ư
N u nh trong ph m vi h p, t n s hay thi t b phát sóng v i wifi không ph i v n đ quáế ư ế
WIimax - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
WIimax - Người đăng: oiquetoind-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
WIimax 9 10 593