Ktl-icon-tai-lieu

WinCC bằng tiếng việt

Được đăng lên bởi ducloihaui
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng

NGUY£N T¾C X¢Y DùNG dù ¸n
TR£N WINCC
4.1. T¹o mét ch−¬ng tr×nh c¬ b¶n:
4.1.1. Khëi ®éng WinCC:
§Ó khëi ®éng WinCC ta kÝch chuét vµo “Start” trªn thanh Taskbar. TiÕp theo
ta chän Simatic
WinCC
Windows Control Center.

H×nh 4.1: Khëi ®éng phÇn mÒm WinCC
4.1.2. T¹o mét Project míi:
Khi më WinCC lÇn ®Çu tiªn hoÆc chän tr×nh ®¬n File – New, mét hép tho¹i
sÏ më ra ®Ò nghÞ ba lùa chän cho viÖc t¹o mét Project.

H×nh 4.2: Lùa chän hÖ thèng mét chñ hay nhiÒu chñ
Chän Single-User Project vµ kÝch nót OK. Mét hép tho¹i xuÊt hiÖn ®Ó nhËp
tªn cña Project còng nh− tªn cña th− môc chøa Project.

45

NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng

H×nh 4.3: §Æt tªn cho Project
Sau khi ®Æt tªn Project ta kÝch nót Create. Mµn h×nh WinCC xuÊt hiÖn.

H×nh 4.4: Mµn h×nh giao diÖn chÝnh cña WinCC
Trong cña sæ bªn tr¸i cña WinCC Explorer, kÝch biÓu t−îng “Computer”.
Trong cöa sæ bªn ph¶i sÏ hiÓn thÞ tªn cña m¸y tÝnh Server. KÝch chuét ph¶i vµo tªn
nµy vµ chän “Properties”. Mét hép tho¹i xuÊt hiÖn, t¹i ®©y ta cã thÓ thiÕt lËp nh÷ng
thuéc tÝnh cña hÖ thèng khi ch¹y ch−¬ng tr×nh còng nh− thay ®æi tªn cña Server.
4.1.3. Thªm PLC Driver:

46

NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng

B−íc tiÕp theo, ta sÏ ®Þnh cÊu h×nh cho hÖ thèng sao cho c¬ cÊu chÊp hµnh cã
thÓ liªn l¹c víi WinCC qua viÖc chän ®iÒu khiÓn truyÒn th«ng. ViÖc chän ®iÒu khiÓn
tuú thuéc vµo PLC ®−îc dïng.
§Ó thªm mét ®iÒu khiÓn PLC míi, kÝch chuét ph¶i lªn “Tag Management”
vµ chän “Add New Driver”. Trong hép tho¹i “Add New Driver”, chän mét ®iÒu
khiÓn (vÝ dô “SIMATIC S7 Protocol Suite”) vµ kÝch nót “Open”. ViÖc chän ®iÒu
khiÓn sÏ xuÊt hiÖn d−íi dßng Tag Management.
§Ó t¹o mét kÕt nèi míi, nh¾p ®óp chuét vµo ®iÒu khiÓn võa chän, tÊt c¶ c¸c
kªnh sÏ ®−îc biÓu diÔn. KÝch ph¶i chuét vµo mét kªnh bÊt k× (MPI) råi chän “New
Connection”. Trong hép tho¹i “Connection properties”, nhËp tªn tr−êng “PLC1” vµ
chän OK.
4.1.4. Tags vµ Tags Group:
Nh÷ng tag ®−îc dïng trong WinCC m« t¶ c¸c gi¸ trÞ thùc, nh− lµ møc ®iÒn
®Çy cña thïng n−íc hoÆc gi¸ trÞ tÝnh to¸n côc bé hay m« pháng bªn trong WinCC.
Nh÷ng tag qu¸ tr×nh lµ nh÷ng vïng nhí bªn trong PLC hoÆc thiÕt bÞ m« pháng. V×
thÕ, møc n−íc trong thïng sÏ ®−îc x¸c ®Þnh bëi c¶m biÕn møc vµ ®−îc l−u trong
PLC. Qua kÕt nèi, kªnh truyÒn th«ng sÏ chuyÓn gi¸ trÞ møc ®Õn WinCC.
Nh÷ng tag côc bé lµ nh÷ng vïng nhí bªn trong WinCC, chóng còng cã chøc
n¨ng gièng nh− mét PLC. Chóng cã thÓ ®−îc tÝnh to¸n hay thay ®æi bªn trong
WinCC. Nh÷ng nhãm tag (tag g...
NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng
NGUY£N T¾C X¢Y DùNG dù ¸n
TR£N WINCC
4.1. T¹o mét ch¬ng tr×nh c¬ b¶n:
4.1.1. Khëi ®éng WinCC:
§Ó khëi ®éng WinCC ta kÝch chuét vµo “Start” trªn thanh Taskbar. TiÕp theo
ta chän Simatic WinCC Windows Control Center.
H×nh 4.1: Khëi ®éng phÇn mÒm WinCC
4.1.2. T¹o mét Project míi:
Khi më WinCC lÇn ®Çu tiªn hoÆc chän tr×nh ®¬n File – New, mét hép tho¹i
sÏ më ra ®Ò nghÞ ba lùa chän cho viÖc t¹o mét Project.
H×nh 4.2: Lùa chän hÖ thèng mét chñ hay nhiÒu chñ
Chän Single-User Project vµ kÝch nót OK. Mét hép tho¹i xuÊt hiÖn ®Ó nhËp
tªn cña Project còng nh tªn cña th môc chøa Project.
45
WinCC bằng tiếng việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
WinCC bằng tiếng việt - Người đăng: ducloihaui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
WinCC bằng tiếng việt 9 10 23