Ktl-icon-tai-lieu

WinProladder

Được đăng lên bởi hoangmark1989
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1665 lần   |   Lượt tải: 1 lần
FATEK Automation Corporation

Operation Manual for Ladder
Program Simulation of
Winproladder

V1.0
2010/6/30

Contents

1.
2.
3.

Operation manual for ladder program simulation........................................... 3
FEATURES .............................................................................................................. 3
LIMITATION OF PROGRAM SIMULATION ........................................................................ 3
OPERATION OF PROGRAM SIMULATION ........................................................................ 4
3.1
3.2
3.3
3.4

Open ladder program ................................................................................. 4
Enter simulation mode ............................................................................... 4
Start execution of program simulation ...................................................... 4
Pause of program simulation ..................................................................... 5

3.5
Proceed to program simulation ................................................................. 5
3.6
Control scanning ........................................................................................ 5
3.6.1 Single scan .............................................................................................. 5
3.6.2 Multiple scan .......................................................................................... 6
3.6.3 Continuous scan ..................................................................................... 6
3.7
Set address breakpoint of program execution ........................................... 6
3.8
View Address Breakpoint List ..................................................................... 7
3.9
Setup Data Breakpoint ............................................................................... 8
3.10 Stop Simulation .......................................................................................... 9
3.11 End Simulation ........................................................................................... 9
4. COMMUNICATE WITH SIMULATED PROGRAM ................................................................. 9
4.1
Communication function setup .................................................................. 9
4.1.1 Serial port communication setup......................................................... 10
4.1.2 Internet communication setup ............................................................ 10

Page 2

Operation manual ...
FATEK Automation Corporation
Operation Manual for Ladder
Program Simulation of
Winproladder
V1.0
2010/6/30
WinProladder - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
WinProladder - Người đăng: hoangmark1989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
WinProladder 9 10 25