Ktl-icon-tai-lieu

Xác định lực gió tĩnh lên 1 khung phẳng nhà

Được đăng lên bởi tien-huy-nguyen
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 2248 lần   |   Lượt tải: 0 lần


c¤NG TR×NH : 25 tÇng H¹NG MôC : ®Þa ®iÓm :

 


 !" #$ %&'

() *+,-.
//0 ()
//1 ()

2-& *+,-.
34)5
0 /1 /6
0/ /11 /6
0/ 001 0 /77
0 06 0/1 /6
/ 0 00 /1
/ 0 0 /1
6/ 06 01 /
/ 06 06 0/
7/ 00 01 0/1
1/ 0 06 001
0// 07 00 0
   ! "#$%&'
0/ 0 07 06
 ! "#($%&'
// 0 00 0
)*%+ ! "##$%&'
/ 016 01 07
// 016 016 0
/ 016 016 01
89  !" #$:&!) ;&+,-.'
89  : &%& '
)*%+ ! "#,-$%&'
Xác định lực gió tĩnh lên 1 khung phẳng nhà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định lực gió tĩnh lên 1 khung phẳng nhà - Người đăng: tien-huy-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Xác định lực gió tĩnh lên 1 khung phẳng nhà 9 10 241