Ktl-icon-tai-lieu

Xác định tiết diện dây dẫn

Được đăng lên bởi Trương Văn Hùng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XÁC ĐỊNH TIẾT DIỆN DÂY DẪN
Phạm vi áp dụng các phuơng pháp lựa chọn tiết diện dây dẫn và cáp
Lưới điện
Cao áp
Trung áp
Hạ áp

Jkt
Mọi đối tượng
Đô thị, công nghiệp
-

Ucp
Nông thôn
Nông thôn

Jcp
Đô thị, công nghiệp

Tiết diện dây dẫn dù chọn theo phương pháp nào cũng phải thoả mãn các điều kiện
sau đây:
Ubt  Ubtcp
Usc  Usccp
Isc  Icp
- Ubt, Usc là tổn thất điện áp lúc đường dây làm việc bình thường và sự cố
- Ubtcp, Usccp là trị số tổn thất điện áp cho phép lúc bình thường và sự cố
Với U  110 (Kv).
Ubtcp = 10% Uđm
Usccp = 20 % Uđm
Với U  35 (Kv).
Ubtcp = 5% Uđm
Usccp = 10 % Uđm
Isc, Icp là dòng điện sự cố lớn nhất qua dây dẫn và dòng phát nóng lâu dài cho
phép.
I. XÁC ĐỊNH TIẾT DIỆN DÂY DẪN THEO ĐIỀU KIỆN TỔN THẤT ĐIỆN
ÁP CHO PHÉP (Ucp)
1. Trình tự giải bài toán
Cho 1 trị số xo = (0,33 ÷0,4). Từ đây tính được tổn thất điện áp do Q gây ra trên
X đường dây.
Từ công thức
P.R  Q. X
P.R
Q. X
 U =
+
= U’ + U”
Udm
Udm
Udm
Q. X
Q.l
Với U” =
= xo.
Udm
Udm

U =

Trong đó :
L là chiều dài đoạn đường (Km )
Q là công suất phản kháng (Kv)


Hotline: 0979 01 01 01

P

Q = S 2  P 2 ; S = Cos
Uđm là điện áp định mức (KV)
U’ = Ucp - U”
Với tải chiếu sáng : Ucp =  3 %
Với các loại tải khác : Ucp =  5 %
 .P.L
Udm.U '

 F=

với  là điện trở suất của vật liệu cấu tạo nên dây dẫn
 = 31,5 mm2 / km với dây nhôm, nhôm lõi thép
 = 18,8 mm2 / km với dây đồng
2. Kiểm tra lại tiết diện dây dẫn đã chọn
Sau khi chọn đựơc tiết diện dây dẫn ta tiến hành kiểm tra lại theo Ucp.
- Nếu mà U < Ucp thì tiết diện dây dẫn là phù hợp
- Nếu mà U > Ucp thì ta phải tăng tiết diện dây dẫn đã chọn lên và tiến hành
kiểm tra lại theo Ucp.
II. Lựa chọn tiết diện dây dẫn theo mật độ dòng kinh tế (Jkt)
1. Trình tự giải bài toán
Căn cứ vào Tmax và loại dây dẫn ta tra bảng tìm Jkt nếu đường dây có nhiều
phụ tải có Tmax khác nhau thì ta phải tính Tmaxtb
n

Tmaxtb =


i 1

Si.T max i
Si

Xác định trị số dòng điện Imax đi trên đoạn đường dây.
Imax =

Itt =

Smax
(Áp dụng với bài toán lưới )
3U

Stt
(Áp dụng với bài toán cung cấp )
3U

Với Stt = P 2tt  Q 2tt
Trong đó
Ptt : Công suất phụ tải tính toán
Qtt : Công suất phản kháng tính toán. Qtt = Ptt. tag
 Xác định tiết diện kinh tế cho mỗi đoạn đường dây


Hotline: 0979 01 01 01

Fkt =

Im ax
Itt
=
Jkt
Jkt

2. Kiểm tra lại tiết diện dây dẫn đã chọn
Ta tiến hành kiểm tra lại tiết diện dây dẫn đã chọn tương tự như kiểm tra tiết
diện dây dẫn theo điều kiện tổn thất điện áp....
XÁC ĐỊNH TIẾT DIỆN DÂY DẪN
Phạm vi áp dụng các phuơng pháp lựa chọn tiết diện dây dẫn và cáp
Lưới điện Jkt Ucp Jcp
Cao áp Mọi đối tượng - -
Trung áp Đô thị, công nghiệp Nông thôn -
Hạ áp - Nông thôn Đô thị, công nghiệp
Tiết diện dây dẫn dù chọn theo phương pháp nào cũng phải thoả mãn các điều kiện
sau đây:
Ubt Ubtcp
Usc Usccp
Isc Icp
-
Ubt,
Usc là tổn thất điện áp lúc đường dây làm việc bình thường và sự cố
-
Ubtcp,
Usccp là trị số tổn thất điện áp cho phép lúc bình thường và sự cố
Với U 110 (Kv).
Ubtcp = 10% Uđm
Usccp = 20 % Uđm
Với U 35 (Kv).
Ubtcp = 5% Uđm
Usccp = 10 % Uđm
Isc, Icp là dòng điện sự cố lớn nhất qua dây dẫn và dòng phát nóng lâu dài cho
phép.
I. XÁC ĐỊNH TIẾT DIỆN DÂY DẪN THEO ĐIỀU KIỆN TỔN THẤT ĐIỆN
ÁP CHO PHÉP (Ucp)
1. Trình tự giải bài toán
Cho 1 trị số xo = (0,33 ÷0,4). Từ đây tính được tổn thất điện áp do Q gây ra trên
X đường dây.
Từ công thức
U =
. .P R Q X
Udm
U =
.P R
Udm
+
.Q X
Udm
= U’ + U”
Với U” =
.Q X
Udm
= xo.
.Q l
Udm
Trong đó :
L là chiều dài đoạn đường (Km )
Q là công suất phản kháng (Kv)
http://daycapdien.com Hotline: 0979 01 01 01
Xác định tiết diện dây dẫn - Trang 2
Xác định tiết diện dây dẫn - Người đăng: Trương Văn Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Xác định tiết diện dây dẫn 9 10 883