Ktl-icon-tai-lieu

xác suất thống kê

Được đăng lên bởi Lê Trung Đức Lê
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1858 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Ch u ong 1
NH
˜
UNG KH
´
AI NI
ˆ
E
.
M C
O B
AN V
`
ˆ
E X
´
AC SU
´
ˆ
AT
1. B
ˆ
O T
´
UC V
`
ˆ
E GI
AI T
´
ICH T
ˆ
O H
O
.
P
1.1 Qui t
´
˘
ac nhˆan
Gi
a s
u o
.
t ong viˆe
.
c n`ao ¯o ¯d
u
o
.
c chia th`anh k giai ¯doa
.
n. o n
1
ach th
u
.
c hiˆe
.
n giai
¯doa
.
n th
´
u nh
´
ˆat, n
2
ach th
u
.
c hiˆe
.
n giai ¯doa
.
n th
´
u hai,...,n
k
ach th
u
.
c hiˆe
.
n giai ¯doa
.
n th
´
u
k. Khi ¯o ta o
n = n
1
.n
2
. . . n
k
ach th
u
.
c hiˆe
.
n ong viˆe
.
c.
V´ı du
.
1 Gi
a s
u ¯d
ˆe ¯di t
`
u A ¯d
´
ˆen C ta b
´
˘
at buˆo
.
c ph
ai ¯di qua ¯di
ˆem B. o 3 ¯d
u
`
ong kh´ac
nhau ¯d
ˆe ¯di t
`
u A ¯d
´
ˆen B v`a o 2 ¯d
u
`
ong kh´ac nhau ¯d
ˆe ¯di t
`
u B ¯d
´
ˆen C. a
.
y o n = 3.2 ach
kh´ac nhau ¯d
ˆe ¯di t
`
u A ¯d
´
ˆen C.
A B
C
1.2 Ch
inh h
o
.
p
D
¯
i
.
nh ngh
˜
ia 1 Ch
inh h
o
.
p chˆa
.
p k c
ua n ph
`
ˆan t
u (k n) l`a o
.
t nh´om (bˆo
.
) o th
´
u t
u
.
g
`
ˆom k ph
`
ˆan t
u kh´ac nhau cho
.
n t
`
u n ph
`
ˆan t
u ¯d˜a cho.
S
´
ˆo ch
inh h
o
.
p chˆa
.
p k c
ua n ph
`
ˆan t
u k´ı hiˆe
.
u l`a A
k
n
.
ong th
´
uc t´ınh: A
k
n
=
n!
(n k)!
= n(n 1) . . . (n k + 1)
V´ı du
.
2 o
.
t bu
ˆoi ho
.
p g
`
ˆom 12 ng
u
`
oi tham d
u
.
. H
oi o m
´
ˆay ach cho
.
n o
.
t ch
u to
.
a
v`a o
.
t th
u k´y?
Gi
ai
M
˜
ˆoi ach cho
.
n o
.
t ch
u to
.
a v`a o
.
t th
u k´y t
`
u 12 ng
u
`
oi tham d
u
.
bu
ˆoi ho
.
p l`a o
.
t
ch
inh h
o
.
p ca
.
p k c
ua 12 ph
`
ˆan t
u.
1
xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xác suất thống kê - Người đăng: Lê Trung Đức Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
xác suất thống kê 9 10 847