Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng chương trình mô phỏng các giải thuật định thời cho CPU

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3454 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Xây dựng chương trình mô phỏng giải thuật định thời CPU

3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG






ĐỒ ÁN HỆ ĐIỀU HÀNH

Đề tài:
Xây dựng chương trình mô phỏng các giải
thuật định thời cho CPU

Sinh viên
Cán bộ hướng dẫn

: Lê Phương Tiến
Hà Phước Việt
: Ths Nguyễn Văn Nguyên

07T2
07T1

Đà Nẵng 2010

Lê Phương Tiến – Hà Phước Việt

4

Bộ môn Mạng và Truyền Thông

MỤC LỤC
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI...........................................................5
1.1.
BỐI CẢNH VÀ LÝ DO THỰC HIỆN ĐỀ TÀI............................................5
1.2.
MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI......................................................................5
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT....................................................................6
2.1.
GIỚI THIỆU.......................................................................................6
2.1.1. Mục tiêu lập lịch............................................................................6
2.1.2. Các đặc điểm của tiến trình............................................................6
2.1.3. Điều phối không độc quyền và điều phối độc quyền.....................7
2.2.
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN...................................................................9
2.2.1. Khái niệm giờ CPU........................................................................9
2.2.2. Các trạng thái của tiến trình liên quan đến giờ CPU......................9
2.2.3. Khái niệm lập lịch cho CPU........................................................11
2.3.
CÁC THUẬT TOÁN LẬP LỊCH..........................................................12
2.3.1. First Come First Served(FCFS)....................................................12
2.3.2. Round robin(RR).........................................................................13
2.3.3. Shortest Job First(SJF).................................................................14
2.3.4. Shortest Remain Time(SRT)........................................................15
CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN..........................................................16
3.1.
MÔ HÌNH CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN......................................................16
3.1.1. Cấu trúc dữ liệu............................................................................16
3.1.2. Thuật toán xử lý chung................................................................17
3.2.
THUẬT TOÁN....................................................................................
Xây dựng chương trìnhphỏng giải thuật định thời CPU 3
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG
ĐỒ ÁN HỆ ĐIỀU HÀNH
Đề tài:
Xây dựng chương trình mô phỏng các giải
thuật định thời cho CPU
Sinh viên : Phương Tiến 07T2
Hà Phước Việt 07T1
Cán bộ hướng dẫn : Ths Nguyễn Văn Nguyên
Đà Nẵng 2010
Phương Tiến Phước Việt
Xây dựng chương trình mô phỏng các giải thuật định thời cho CPU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng chương trình mô phỏng các giải thuật định thời cho CPU - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Xây dựng chương trình mô phỏng các giải thuật định thời cho CPU 9 10 190