Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng công thức nội suy dị thường độ cao

Được đăng lên bởi vuvandong
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XÂY DỰNG CÔNG THỨC NỘI SUY DỊ THƯỜNG ĐỘ CAO
TRONG HỆ TỌA ĐỘ VUÔNG GÓC KHÔNG GIAN
ĐỊA DIỆN CHÂN TRỜI ĐỊA PHƯƠNG
ThS. NGUYỄN XUÂN HÒA
Đại học Đồng Tế - Thượng Hải
ThS. LÊ VĂN HÙNG
Viện KHCN Xây dựng
Tóm tắt: Khi thiết lập hệ tọa độ địa diện cho một công trình, ngoài việc đo nối tọa độ quốc gia (VN-2000)
vào điểm gốc của hệ địa diện, còn cần phải dẫn độ cao thủy chuẩn theo phương pháp đo cao hình học đến một
số điểm của lưới GPS để xác định dị thường độ cao làm cơ sở xây dựng công thức nội suy dị thường độ cao.
Đối với một khu vực có diện tích không quá lớn, địa hình tương đối bằng phẳng, có thể sử dụng hàm song
tuyến để nội suy dị thường độ cao theo các điểm song trùng.
Từ khóa: Hệ tọa độ vuông góc không gian địa diện chân trời địa phương gọi tắt là hệ tọa độ địa diện; GPS:
Global Positioning Systems.
1. Đặt vấn đề
Trong mạng lưới GPS thường có một số điểm được đo nối (bằng thủy chuẩn hình học) với điểm độ cao
quốc gia. Như vậy tại các điểm đó sẽ có 2 giá trị độ cao là độ cao trắc địa (H) xác định nhờ đo GPS và độ cao
thuỷ chuẩn (h), các điểm này được gọi là các điểm song trùng. Dựa vào các điểm song trùng có thể nắm bắt
được quy luật biến đổi của dị thường độ cao, nhờ đó sẽ xác định được dị thường độ cao cho các điểm GPS
khác theo thuật toán nội suy phù hợp. Đối với một khu vực sử dụng hệ tọa độ địa diện có diện tích không quá
2
2
lớn (diện tích lớn nhất Smax khoảng  .9 km  254km [4]), địa hình tương đối bằng phẳng, chúng ta có thể xây
dựng mô hình toán song tuyến để nội suy dị thường độ cao  cho mọi điểm đo trên khu vực sử dụng hệ tọa
độ địa diện (hình 1). Thông thường, trên một phạm vi không lớn, sự biến đổi của dị thường độ cao thường là
đơn điệu, có quy luật gần với dạng hàm tuyến tính hoặc dạng hàm đa thức bậc hai.
Để thiết lập được công thức nội suy dị thường độ cao cần phải có một số lượng điểm song trùng phân bố
tương đối đều trên khu đo. Nếu như số lượng điểm song trùng không ít hơn 3 điểm chúng ta có thể xây dựng
công thức nội suy dạng hàm song tuyến của tọa độ địa diện (N, E). Nếu số lượng điểm song trùng không ít hơn
6 chúng ta có thể xây dựng công thức nội suy dạng hàm song bình phương của tọa độ địa diện [1].
U

Z

N

E
G
H

Gr
O

BG

LG

Y

X
Hình 1. Hệ tọa độ địa diện chân trời

Sau đây là phương pháp thiết lập công thức nội suy dị thường độ cao trong hệ tọa độ địa diện.
2. Công thức nội suy theo thuật toán song tuyến

Nếu trên khu vực công trình có ít nhất 3 điểm song trùng không thẳng hàng, trên đó xác định được độ cao
trắc địa bằng cô...
XÂY DNG CÔNG THỨC NỘI SUY DỊ THƯỜNG ĐỘ CAO
TRONG HTỌA ĐỘ VUÔNG GÓC KHÔNG GIAN
ĐỊA DIỆN CHÂN TRỜI ĐỊA PHƯƠNG
ThS. NGUYỄN XUÂN HÒA
Đại học Đồng Tế - Thượng Hải
ThS. LÊ VĂN HÙNG
Viện KHCN Xây dựng
Tóm tắt: Khi thiết lập htọa đđịa diện cho một công trình, ngoài việc đo nối tọa độ quốc gia (VN-2000)
vào điểm gốc của hệ địa diện, còn cần phải dẫn độ cao thủy chuẩn theo phương pháp đo cao hình học đến một
sđiểm của lưi GPS đ xác định dị thường đcao làm sy dựng công thức nội suy dthưng độ cao.
Đối với một khu vc diện tích không quá lớn, địa hình tương đối bằng phẳng, thể sử dụng hàm song
tuyến để nội suy dị thường độ cao theo các điểm song trùng.
Tkhóa: Htọa độ vuông góc không gian địa din chân trời địa phương gọi tắt là htọa độ địa diện; GPS:
Global Positioning Systems.
1. Đặt vấn đ
Trong mạng lưới GPS thường một số điểm được đo nối (bằng thủy chuẩn hình học) với điểm độ cao
quốc gia. Như vậy tại các điểm đó sẽ có 2 giá trị độ cao là độ cao trắc địa (H) xác định nhờ đo GPS độ cao
thu chuẩn (h), c điểm này được gọi là các điểm song trùng. Dựa vào các điểm song trùng thnắm bắt
được quy luật biến đổi của dị thường độ cao, nhđó sxác định được dị thường độ cao cho các điểm GPS
khác theo thuật toán nội suy phù hợp. Đối với một khu vực sdụng hệ tọa độ địa diện có diện tích không quá
ln (diện tích lớn nhất S
max
khoảng
22
2549. km
km
[4]), địa hình tương đối bằng phẳng, chúng ta có thxây
dựng mô hình toán song tuyến để nội suy dthường độ cao
cho mọi điểm đo trên khu vực sử dụng hệ tọa
độ địa diện (hình 1). Thông thường, trên mt phạm vi không lớn, sbiến đổi của dị thường đcao thường là
đơn điệu, có quy luật gần với dạng hàm tuyến tính hoặc dạng hàm đa thức bậc hai.
Để thiết lập được công thức nội suy dị thường độ cao cần phải một số lượng điểm song trùng phân b
tương đối đu trên khu đo. Nếu như số lượng điểm song trùng không ít hơn 3 điểm chúng ta thxây dựng
công thc nội suy dạng hàm song tuyến của tọa độ địa din (N, E). Nếu số lượng điểm song trùng không ít hơn
6 chúng ta có thể xây dựng công thức nội suy dạng hàm song bình phương của tọa độ địa diện [1].
Z
Y
X
E
U
L
G
B
G
O
N
H
Gr
G
Sau đây là phương pháp thiết lập công thức nội suy dị thường độ cao trong hệ tọa độ địa diện.
2. Công thức nội suy theo thuật toán song tuyến
Hình 1. Hệ tọa độ địa diện chân trời
Xây dựng công thức nội suy dị thường độ cao - Trang 2
Xây dựng công thức nội suy dị thường độ cao - Người đăng: vuvandong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Xây dựng công thức nội suy dị thường độ cao 9 10 736