Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng để trường tồn

Được đăng lên bởi Binh BiBi
Số trang: 279 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TÖÌN
JIM COLLINS
JERRY I. PORRAS
Nguyïîn Dûúng Hiïëu dõch

Chòu traùch nhieäm xuaát baûn:

Ts. Quaùch Thu Nguyeät

Bieân taäp:

Thaønh Nam

Bìa:

Thuøy Trinh

Söûa baûn in:

Phaïm Nguyeãn

Kyõ thuaät vi tính:

Thanh Haø

NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ
161B Lyù Chính Thaéng - Quaän 3 - Thaønh phoá Hoà Chí Minh
ÑT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973
Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn
Website: 
CHI NHAÙNH NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ TAÏI HAØ NOÄI
20 ngoõ 91, Nguyeãn Chí Thanh, Quaän Ñoáng Ña - Haø Noäi
ÑT & Fax: (04) 7734544
E-mail: vanphongnxbtre@ hn.vnn.vn

BUILT TO LAST. Copyright © 1994, 1997 by Jim Collins vaâ Jerry I. Porras. All
rights reserved.
Baãn tiïëng Viïåt do NXB Treã xuêët baãn theo húåp àöìng nhûúång quyïìn vúái
James C. Collins and Jerry I. Porras Associates, qua Curtis Brown, Ltd.

Daânh tùång Joanne vaâ Charlene

MUÅC LUÅC

LÚÂI CAÃM ÚN ................................................................................................................. 7
LÚÂI NOÁI ÀÊÌU .............................................................................................................. 12
LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU ......................................................................................................... 15

CHÛÚNG MÖÅT
CAÁI TÖËT NHÊËT TRONG NHÛÄNG CAÁI TÖËT NHÊËT .............................................. 33
CHÛÚNG 2
KHÖNG CHÓ LA “NGÛÚÂI BAÁO GIÚ”, MA PHAÃI “TAÅO RA ÀÖÌNG HÖÌ“ ............ 68
CHÛÚNG 3
HÚN CAÃ LÚÅI NHUÊÅN ............................................................................................. 109
CHÛÚNG 4
GÒN GIÛÄ CAÁI CÖËT LOÄI - THUÁC ÀÊÍY SÛÅ TIÏËN BÖÅ ............................................ 166
CHÛÚNG 5
CAÁC MUÅC TIÏU ÀÊÌY THAM VOÅNG VAÂ THAÁCH THÛÁC (BHAG) ..................... 184
CHÛÚNG 6
NïìN VÙN HOÁA CÖNG TY MANG TÑNH NGHI THÛÁC CAO ............................. 226
CHÛÚNG 7
THÛÃ NHIÏÌU CAÁCH VAÂ GIÛÄ LAÅI NHÛÄNG GÒ PHUÂ HÚÅP ..................................... 271
CHÛÚNG 8
PHAÁT TRIÏÍN ÀÖÅI NGUÄ QUAÃN LYÁ TÛÂ NÖÅI BÖÅ ................................................... 321
CHÛÚNG 9
KHÖNG BAO GIÚÂ HAÂI LOÂNG VÚÁI THAÂNH QUAÃ ÀAÅT ÀÛÚÅC ....................... 349

XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TÖÌN

LÚÂI NOÁI ÀÊÌU

4

5

CHÛÚNG 10
KÏËT THUÁC CUÃA KHÚÃI ÀÊÌU .................................................................................. 376
CHÛÚNG 11
XÊY DÛÅNG TÊÌM NHÒN VAÂ HOAÂI BAÄO CUÃA DOANH NGHIÏåP ...................... 407

LÚÂI CAÃM ÚN

PHÊÌN K...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng để trường tồn - Người đăng: Binh BiBi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
279 Vietnamese
Xây dựng để trường tồn 9 10 539